Atzinums

Projekta ID
22-TA-3339
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
08.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" 13.9.3. un 27. punktu finansējuma saņēmējam ir pienākums izvērtēt un nodrošināt to, ka pasākuma ietvaros netiek sniegts komercdarbības atbalsts, kā arī, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" 10.3. punktu, finansējuma saņēmējs nodrošina Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas ietvaros piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši nosacījumiem un termiņiem, tai skaitā nodrošina komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanu (ja attiecināms).

Informējam, ka izskatot iesniegtos dokumentus pirmšķietami ir secināms, ka atbalsts Zemkopības ministrijai un projekta partnerim projekta ietvaros tiks sniegts tās funkciju veikšanai, un attiecīgi atbalsts nav plānots saimnieciskai darbībai un tālāk nav arī jāvērtē Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētās pazīmes.
Ņemot vērā augstāk minētos nosacījumus, kas ietverti attiecīgajos normatīvajos aktos, lūdzam papildināt investīcijas projekta pasi pie “Cita būtiska informācija” ar informāciju, kas ļauj secināt, kādēļ projekta ietvaros komercdarbības atbalsts netiek sniegts. Vienlaikus ar šo informāciju lūdzam papildināt arī Ministru kabineta rīkojuma projekta anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši 2021. gada 14 .jūlija MK noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" 4. pielikumam projekts "Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija" ir plānots Atveseļošanas un noturības plāna 2.1.1.1. investīcijas ietvaros. Lūdzam atbilstoši precizēt visus rīkojuma projekta dokumentus.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Attiecībā uz Projekta pases 4.punktā norādītajām Informācijas sistēmu projektēšanas un izstrādes izmaksā, vēršam uzmanību, ka situācijā, ja izmaksu apmērs būs lielāks kā 1 663 200 euro, tad tādā gadījumā mainīsies PVN izmaksas un attiecīgi būs jāveic grozījumi Ministru kabineta rīkojumā, kā arī būs jāsniedz informācija, kas būs papildu izmaksu segšanas resursu avots, piemēram, vai tiks samazinātas projektu vadības izmaksas, lai iekļautos maksimāli pieejamā Atveseļošanas fonda finansējuma apmērā, kas ir 1 848 000 euro. Ņemot vērā minēto, lūdzam pārskatīt un precizēt projekta pases 4.punktā sniegto informāciju un tai pievienotās atsauces.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas punktā “Cita informācija” svītrot, ka pēc projekta pabeigšanas nepieciešamo finansējumu Zemkopības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīs no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", ņemot vērā, ka finansējumu uzturēšanas izmaksām no šīs progammas nepieprasa, tā vietā lūdzam norādīt, ka uzturēšanas izmaksas pabeigta projekta rezultātu uzturēšanai tiks pieprasītas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam papilināt anotācijas 3.sadaļas 6.2. apakšpunktu, norādot, ka PVN izmaksas projekta ietvaros tiek segtas no valsts budžeta kā neattiecināmās izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam no ZM apliecinājuma par projekta lietderību izņemt tekstu iekavās "(finansējuma saņēmējs)". 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Informējam, ka ar PVN saistītās izmaksas nevar tikt segtas Atveseļošanas un noturības plāna ietvaros, tai pat laikā tās nav uzskatāmas par neattiecināmām konkrētajā projektā. Tādējādi, lūdzam izteikt rīkojuma projekta 1. punktu šādi:
"Apstiprināt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcijas 2.1.3.1.i. projekta "Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija" (turpmāk – projekts) pasi (pielikumā) un projekta izmaksas 1 848 000 euro apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa, kā arī projekta izmaksas 349 272 euro apmērā pievienotās vērtības nodokļa segšanai no valsts budžeta."
Piedāvātā redakcija
Apstiprināt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcijas 2.1.3.1.i. projekta "Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija" (turpmāk – projekts) pasi (pielikumā) un projekta izmaksas 2 197 272 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu investīcijai 1 848 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai ne vairāk kā 349 272 euro apmērā.
8.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam norādīt projekta pases 7.punktā minētās regulas nosaukumu, pieņemšanas datumu, izdevējiestādi un numuru. Attiecīgu precizējumu lūdzam veikt arī projekta pases 8.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, ka projekta īstenošana veicinās Atveseļošanas un noturības plāna apstiprināto rādītāju sasniegšanu. 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 2. sadaļu ar informāciju par Zemkopības ministriju, kura īstenos projektu.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā anotācijas 3.sadaļas punktā “Cita informācija” norādīto, ka sākot ar 2027. gadu nepieciešami 166 320 euro gadā kā IS izstrādāto risinājumu uzturēšanas izmaksas, lūdzam sniegt norādītajam uzturēšanas izmaksu apmēram indikatīvo aprēķinu.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam aizpildīt anotācijas 3.sadaļas 6.1.apakšpunktu par Atveseļošanas fonda finansējuma sadalījumu pa gadiem, kā arī precizēt anotācijas 3.sadaļas 2023.gada izmaiņu ailē 1.1.apakšunktā norādīto finansējuma apmēru.
Piedāvātā redakcija
-