Atzinums

Projekta ID
21-TA-61
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
03.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Aicinām papildināt anotācijas 3.sadaļas 6.punktu, norādot ministriju, kuras budžetā tiek plānots finansējums 9.2.1.3.pasākuma projekta Nr.9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” īstenošanai.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Aicinām anotācijas 3.sadaļas 6.punktā vārdus un skaitļus “saskaņā ar valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2022., 2023. un 2024. gadam” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2022.gadam” un likumu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam””.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijā atsauci uz 4.3.6.1.pasākumu, svītrojot saīsinājumu “SAM”. Skaidrojam, ka SAM Nr. sastāv no trīs skaitļiem, bet pasākuma Nr. no četriem skaitļiem. Piemēram, 9.2.1.specifiskais atbalsta mērķis “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” (9.2.1.SAM), bet pasākuma gadījumā - 9.2.1.1.pasākums “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (9.2.1.1.pasākums).

 
Piedāvātā redakcija
"... 4.3.6.1.pasākuma “Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros” (turpmāk – 4.3.6.1.pasākums) ietvaros plānots uzsākt projekta īstenošanu, kura ietvaros plānots veikt esošo profesionālās kvalifikācijas un zināšanu pilnveides izglītības programmu (turpmāk – profesionālās kompetences pilnveides programmas) speciālistiem, kuru ikdienas profesionālā darbība saistās ar bērnu tiesību aizsardzību, satura pielāgošanu atbilstoši bērnu tiesības aizsardzības sistēmas institucionālām un funkcionālām izmaiņām (informatīvais ziņojums “Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi” (2021. gada 18. februāra MK protokola Nr. 18 39.§)). Plānots, ka speciālistu apmācība atbilstoši aktuālajām profesionālās kompetences pilnveides programmām 4.3.6.1.pasākuma ietvaros tiks uzsākta 2023.gada sākumā. Tā kā 4.3.6.1.pasākums ..."
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijā skaitļus un vārdus "ES fondu darbības programmas Latvijai 2021.-2027.gadam", jo  programmas 2021.-2027.gadam nosaukums latviešu valodā ir "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam" (“kohēzijas politika” latviski raksta ar mazo “k”), savukārt  programmas nosaukums angļu valodā ir "European Union Cohesion Policy programme 2021-2027". Lūdzam šo ņemt vērā arī turpmākajā darbā, jo regula1 neparedz apzīmējumu “darbības programma”, bet gan tikai “programma”. Līdz ar to vairs nelietojam saīsinājumu “DP” attiecībā uz programmu 2021.-2027. gadam.

1 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 2021/1060
(2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai
Piedāvātā redakcija
-