Atzinums

Projekta ID
23-TA-1230
Atzinuma sniedzējs
Datu valsts inspekcija
Atzinums iesniegts
02.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
1.17. izteikt 12.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
Iebildums
Noteikuma projekta 12.8. punkts nosaka, ka tiks veikta personas datu apstrāde, lai nodrošinātu pielāgotu pakalpojumu saraksta piedāvāšanu, un atbilstoši Noteikumu projekta Anotācijā ir iekļauta informācija, kura nosaka, ka, lai nodrošinātu pielāgota pakalpojuma satura piedāvāšanu, plānots apstrādāt šādus datus: vārds, uzvārds, personas kods (unikālais identifikācijas nr.), veiktās darbības, laiks, izmantotās autentifikācijas veids, IP adrese, e-pakalpojumos saņemto pakalpojumu rezultātus, kuri var saturēt personas datus. Datu valsts inspekcija (turpmāk – Inspekcija) norāda, ka atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Datu regula) 5. panta 1. punkta "a" apakšpunktā noteiktajam “likumīguma, godprātības un pārredzamības" principam, datu subjektam būtu jābūt iespējai  pārliecināties un saprast, kā un kādi personas dati tiks apstrādāti. Papildus Datu regulas 6. panta 3. punkts nosaka, ka ir nepieciešams noteikt Noteikumu projektā konkrētus apstrādājamos personas datus
Ņemot vērā to, ka no tā, kādi personas dati tiek apstrādāti, ir tieši atkarīgs pamattiesību ierobežojuma dziļums, apstrādāto datu apjoms ir būtisks aspekts samērīguma vērtēšanā. Noteikumu projektā ir nepieciešams skaidri norādīt, kādus konkrētus personas datus apstrādās, lai gadījumā, ja Portāla lietotājs būs piekritis satura personalizācijai, tad datu subjektam būti skaidri saprotams, kādi personas dati tiks apstrādāti (Datu veidi jau ir norādīti Anotācijā, bet tos ir nepieciešams iekļaut Noteikumu projektā).

Attiecībā arī uz augstāk norādīto personas datu apstrādi, ir nepieciešams arī atbilstoši Datu regulas 5. panta 1. punkta "e" apakšpunktā noteiktajam “glabāšanas ierobežojuma" principam, kurš nosaka, ka personas dati tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā, skaidrot algoritmu attiecībā uz attiecīgu datu glabāšanu/ne saglabāšanu portālā un to datu glabāšanas/izmantošanas termiņu vai nosacījumiem, kuriem iestājoties dati vairāk netiek apstrādāti. 

Ņemot vērā minēto, lūgums papildināt Noteikumu projektu ar konkrētiem apstrādājamiem personas datu veidiem un anotācijas aprakstu papildināt ar skaidrojumu par minēto datu izmantošanas algoritmu un līdz ar to glabāšanas nosacījumiem un termiņiem.  
Piedāvātā redakcija
-