Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
22-TA-2786
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
29.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi
Iebildums
Lūdzam MKN projektā atrunāt citur normatīvajos aktos nenoregulētā atbalsta piešķiršanas apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtībai jābūt noteiktai atbilstoši lēmuma pieņēmēja un adresāta juridiskajai formai. Apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtības atbilstošās juridiskās formas un veida noteikšana ir nozares ministrijas kā MK noteikumu par SAM īstenošanu autora un nozares politikas veidotāja atbildība.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi
Iebildums
Lūdzam papildināt MKN projektu ar punktiem par interešu konflikta novēršanu (daudzpakāpju projektu gadījumā) nosakot, ka atbalsta sniedzējs (persona) pirms gala labuma guvēja pieteikuma izvērtēšanas ir izvērtējis un parakstījis apliecinājumu, ka viņš nav saistīts ar gala labuma guvēju likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē un Regulas (ES) Nr. 2018/1046 61.panta izpratnē.
MKN projektam ir jābūt pievienotai apliecinājuma standartformai.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi
Iebildums
Lūdzam papildināt MKN projektu ar punktu, ka pasākumu plānots īstenot Latvijas republikas teritorijā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likuma 19. panta 6. un 13. punktu un Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 7. panta trešo daļu
Iebildums
Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.maija prot.Nr.32 5.§ 2.punktam Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju līdz 2020.gada 1.decembrim tika uzdots izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi zinātniskās darbības likumā", ietverot nosacījumus pētniecības rezultātu, tai skaitā tehnoloģiju, tiesību komercializācijai. Ņemot vērā, ka minētie grozījumi Zinātniskās darbības likumā nav pieņemti un Finanšu ministrijas rīcībā nav informācijas par to pašreizējo virzību, norādām, ka Ministru kabineta noteikumu projektā nav iekļaujams tāds regulējums, kas nav atbilstošs vispārējam regulējumam rīcībā ar publiskas personas mantu vai speciālajam regulējumam intelektuālā īpašuma jomā.
Ievērojot minēto, lūdzam sadarbībā ar IZM skaidrot, kāds ir pašreizējais statuss ar minēto grozījumu Zinātniskās darbības likumā izstrādi, kā arī šo jautājumu pirms MKN noteikumu projekta tālākas virzības saskaņot ar TM un IzM, nepieciešamības gadījumā uz sarunu pieaicinot arī FM.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
I. Vispārīgie jautājumi
Iebildums
Konceptuāls iebildums - lūdzam noteikt, ka finansējuma saņēmējs izstrādā iekšējās kontroles sistēmu (iekšējo kārtību), ietverot tajā informāciju par interešu konflikta, krāpšanas, korupcijas risku un dubultā finansējuma novēršanas mehānismu, ietverot, ka finansējuma saņēmējam, tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas locekļiem (34.punkts) un konsultatīvās padomes locekļiem (80.punkts)  jāievēro interešu konflikta novēršanas principi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012  61. pantu, caurspīdīguma un vienlīdzības principi, vienlaikus novēršot korupciju, krāpšanu un dubulto finansējumu, ja nepieciešams, veicot atbilstošus korekcijas pasākumus.
Tāpat paredzēt, ka finansējuma saņēmēja darbinieki, tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas locekļi un konsultatīvās padomes locekļi paraksta interešu konflikta apliecinājumu, kura forma ir iekļauta šo noteikumu pielikumā.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
2.3. finansējuma saņēmējs - pasākuma ietvaros ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, veicināt biznesa ideju attīstību un uzņēmumu rašanos, zināšanu ietilpīgu preču un pakalpojumu attīstību, komercializāciju un eksportu, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, īstenot tūrisma attīstības valsts politiku un valsts politiku inovāciju jomā un veicināt Latvijas pozitīvu starptautisko atpazīstamību;
Iebildums
Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 1.panta 3.punktā ir definēts finansējuma saņēmējs, lai nedublētu, lūdzam svītrot finansējuma saņēmēja definīciju.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
2.4. gala labuma guvējs - Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta statusam saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2. panta 2. punktu vai, kas atbilst lielā komersanta statusam saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteikto definīciju, vai pētniecības organizācija;
Iebildums
Vēršam uzmanību uz to, ka Kohēzijas politikas programmas 2021-2027 85 paragrāfs pieļauj atbalstu lielajiem komersantiem, t.sk. pašvaldību un valsts kapitālsabiedrībām 1.2.1. SAM ietvaros tikai pie nosacījuma, ja tas ietver sadarbību minētajās aktivitātēs ar MVU P&I aktivitātēs. Lūdzam veikt attiecīgu precizējumu, ievietojot atsauci vai sasaisti ar konkrētu MKN nosacījumu punktu.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
2.18. pētniecības rezultātu komercializācija – pētniecības rezultātā radīto zināšanu un tehnoloģiju pārnese tehnoloģiju tiesību komercializācijas ceļā, lai nodrošinātu pētniecības projekta sociālekonomisko atdevi, ieviešot radītās zināšanas un tehnoloģijas tirgū, tādējādi veicinot inovācijas uzņēmējdarbībā. Ar tehnoloģiju tiesību komercializāciju saprot zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, ja pētniecības organizācija kā tehnoloģiju tiesību īpašnieks slēdz līgumu ar sadarbības partneri, pētniecības organizācijas meitas uzņēmumu, jaunuzņēmumu vai trešo pusi par tehnoloģiju tiesību izmantošanu vai atsavināšanu (intelektuālā īpašuma licences vai nodošanas līgums).
Iebildums
Lūdzam MKN projektu papildināt ar kādiem galvenajiem aspektiem, kas jāņem vērā sadarbības partneru gadījumā - piemēram, sadarbības nosacījumi, atbildība, pienākumi un tiesības, funkcijas, projekta mērķu un rādītāju savstarpējais sasniegšanu dalījums utml.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
4. Pasākuma mērķis ir, sniedzot ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, veicināt inovācijas aktivitāti sīkajos (mikro), mazajos, vidējos un lielajos komersantos, tehnoloģiju pārneses ceļā, sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai, sekmēt jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, veicinot pētniecību, un inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā – pētniecības rezultātu komercializāciju, kā arī atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, sekmējot šo pētniecības organizāciju īpašumā esošo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai palielinātu pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas vai pārvērstu pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā.
Iebildums
Tāpat vēršam uzmanību, ka MKN projekta 4.punktā redakcija attiecībā uz pasākuma mērķi ir atsķirīga no anotācijas 1.2.punktā "Mērķis" iekļautā mērķa formulējuma (anotācijā iekļautā mērķa redakcija vairāk atbilst Kohēzijas politikas programmas  2021-2027 1.2.1. SAM kopējam mērķim) kā arī anotācijas sadaļā "Risinājuma apraksts" minētā  mērķa formulējuma, ka 1.2.1.4. pasākuma  ietvaros plānots stiprināt un pilnveidot zināšanu pārneses sistēmu, t.sk. reģionālā līmenī, kuras galvenais mērķis ir pētniecības un uzņēmējdarbības sektora ciešāka sadarbības veidošana un uzturēšana, lai sekmētu pētniecības ideju komercializāciju (atbalsts grantu veidā, nefinansiāls atbalsts). Lūdzam pārskatīt MKN noteikto un MKN anotācijā iekļauto attiecībā uz pasākuma mērķi un nodrošināt informācijas saskaņotību.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
4. Pasākuma mērķis ir, sniedzot ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, veicināt inovācijas aktivitāti sīkajos (mikro), mazajos, vidējos un lielajos komersantos, tehnoloģiju pārneses ceļā, sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai, sekmēt jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, veicinot pētniecību, un inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā – pētniecības rezultātu komercializāciju, kā arī atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, sekmējot šo pētniecības organizāciju īpašumā esošo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai palielinātu pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas vai pārvērstu pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā.
Iebildums
Lūdzam precizēt pasākuma mērķi, ņemot vērā Kohēzijas programmas (79) rindkopā noteikto, ka galvenais inovāciju vaučera mērķis ir veidot saikni starp MVU un publiskajām pētniecības institūcijām, kas, pirmkārt, sekmētu zināšanu tiešu pārnesi un, otrkārt, kļūtu par katalizatoru ilgtermiņa, padziļinātākas sadarbības veidošanai starp abām pusēm, t.sk. ir norādīts akcents uz komersantu sadarbību ar pētniecības institūcijām.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
5. Pasākuma mērķa grupa ir komersanti un pētniecības organizācijas.
Iebildums
Vēršam uzmanību uz to, ka Kohēzijas politikas programmas 2021-2027 85.paragrāfs pieļauj atbalstu lielajiem komersantiem, t.sk. pašvaldību un valsts kapitālsabiedrībām 1.2.1. SAM ietvaros tikai pie nosacījuma, ja tas ietverlielo komersantu sadarbību  r MVU P&I aktivitātēs. Lūdzam veikt attiecīgu precizējumu šajā punktā vai MKN 2.4.punktā, kas atrunā gala labuma guvējus pasākuma ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
6. Pasākuma ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 26 900 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) finansējums 22 865 000 euro un valsts budžeta finansējums – 4 035 000 euro. Maksimālais attiecināmais ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.
Projektu iesniegumā pasākuma īstenošanai kopējo pasākuma pieejamo finansējumu plāno ne vairāk kā 22 657 189 euro apmērā, tai skaitā ERAF finansējumu – 19 258 611 euro (elastības finansējuma apjoms 3 606 389 euro) apmērā, valsts budžeta finansējumu – 3 398 578 euro (elastības finansējuma apjoms 636 422 euro) apmērā.
Iebildums
Ņemot vērā, ka pasākuma ietvaros ir plānotas dažādas atbalsta sadaļas - gan (1) publisko pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas un patentēšanas fonda darbības nodrošināšana, gan (2) vaučeru atbalsts MVK un lielajiem komersantiem; (3) gan atbalsts augsti kvalificētu darbinieku piesaistei jaunuzņēmumiem, kur katras atbalsta sadaļas ievaros sasniedzami noteikti uzraudzības rādītāji, lūdzam katrai no atbalsta sadaļām indikatīvi iezīmēt plānoto finansējumu, tādā veidā nodrošinot, ka katras atbalsta sadaļas ietvaros būs pieejams nepieciešamais finansējums to uzraudzības rādītāju sasniegšanai, un tiks īstenots pasākuma kopējais koncepts.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
6. Pasākuma ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 26 900 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) finansējums 22 865 000 euro un valsts budžeta finansējums – 4 035 000 euro. Maksimālais attiecināmais ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.
Projektu iesniegumā pasākuma īstenošanai kopējo pasākuma pieejamo finansējumu plāno ne vairāk kā 22 657 189 euro apmērā, tai skaitā ERAF finansējumu – 19 258 611 euro (elastības finansējuma apjoms 3 606 389 euro) apmērā, valsts budžeta finansējumu – 3 398 578 euro (elastības finansējuma apjoms 636 422 euro) apmērā.
Iebildums
Ņemot vērā, ka elastības finansējums ir iekļauts kopējā plānotajā finansējumā nevis kopējā pieejamajā finansējumā, ierosinām iekavās norādīto informāciju par elastības finansējumu pārnest uz 6. punkta pirmo teikumu un norādīt pie kopējā plānotā finansējuma.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
6. Pasākuma ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 26 900 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) finansējums 22 865 000 euro un valsts budžeta finansējums – 4 035 000 euro. Maksimālais attiecināmais ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.
Projektu iesniegumā pasākuma īstenošanai kopējo pasākuma pieejamo finansējumu plāno ne vairāk kā 22 657 189 euro apmērā, tai skaitā ERAF finansējumu – 19 258 611 euro (elastības finansējuma apjoms 3 606 389 euro) apmērā, valsts budžeta finansējumu – 3 398 578 euro (elastības finansējuma apjoms 636 422 euro) apmērā.
Iebildums
Lūdzam precizēt projektu iesniegumā pieejamā finansējuma summas, lai intensitāte saglabātos 85/15.
 
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
7. Šo noteikumu 18.1. un 18.2. apakšpunktā minētajām darbībām finansējuma saņēmējam finansējums nepārsniedz 20 % no šo noteikumu 6. punktā minētā kopējā pasākuma īstenošanai minētā finansējuma. Pētniecības organizācijām pieejamais finansējums ir 30% un komersantiem ir 70% no šo noteikumu 6. punktā minētā pasākuma īstenošanai minētā finansējuma, atskaitot šajā punktā finansējuma saņēmējam paredzēto finansējumu. 
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka:
1) piemērojot vienoto likmi līdz 20 % personāla vadības un īstenošanas izmaksām, jānorāda atsauce uz konkrētu Regulas Nr.2021/1060 pantu (55.panta 1.punkts).
2) vienlaikus, paredzot piemērot šo vienotās likmes veidu un apjomu SAM ietvaros, jāsaskaņo šī pieeja ar vadošo iestādi MK noteikumu par SAM īstenošanu izstrādes procesā, bet konkrētā izmaksu vienotā likme, pēc saskaņošanas ar vadošo iestādi, tiek noteikta MK noteikumos par SAM īstenošanu (metodikas izstrāde nav nepieciešama).
3) ja tiks piemērota vienotā likme līdz 20%, tad lūdzam šo punkta daļu pārcelt uz sadaļu “III. Projekta īstenošanas nodrošināšana”, jo tajā ietverta informācija par attiecināmības nosacījumiem, kā arī precizēt, ka likme piemērojama 19.1. un 19.2.apakšpunktā minētajām izmaksām.
4) papildus vēršam uzmanību, ka vienotā likme līdz 20 % personāla vadības un īstenošanas izmaksām tiek aprēķināta no pārējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, kas nav personāla vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
7. Šo noteikumu 18.1. un 18.2. apakšpunktā minētajām darbībām finansējuma saņēmējam finansējums nepārsniedz 20 % no šo noteikumu 6. punktā minētā kopējā pasākuma īstenošanai minētā finansējuma. Pētniecības organizācijām pieejamais finansējums ir 30% un komersantiem ir 70% no šo noteikumu 6. punktā minētā pasākuma īstenošanai minētā finansējuma, atskaitot šajā punktā finansējuma saņēmējam paredzēto finansējumu. 
Iebildums
Lūdzam izvērtēt, vai minētais 20 % ierobežojums attiecas tikai uz izmaksām, kas saistītas ar šo noteikumu 18.1. un 18.2. apakšpunktos norādītajām darbībām, vai uz visām izmaksām, kas saistītas ar 18. punktā noteiktajām finansējuma saņēmēja darbībām. Gadījumā, ja ierobežojums attiecas tikai uz 18.1. un 18.2. apakšpunktos noteiktajām izmaksām, lūdzam izskatīt iespēju noteikumos norādīt pieļaujamo finansējuma apmēru visu finansējuma saņēmēja 18.punktā darbību nodrošināšanai.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
7. Šo noteikumu 18.1. un 18.2. apakšpunktā minētajām darbībām finansējuma saņēmējam finansējums nepārsniedz 20 % no šo noteikumu 6. punktā minētā kopējā pasākuma īstenošanai minētā finansējuma. Pētniecības organizācijām pieejamais finansējums ir 30% un komersantiem ir 70% no šo noteikumu 6. punktā minētā pasākuma īstenošanai minētā finansējuma, atskaitot šajā punktā finansējuma saņēmējam paredzēto finansējumu. 
Iebildums
Lūdzu šo punktu sadalīt divos punktos, lai būtu viennozīmīgi skaidrs finansējuma sadalījums, jo 18.1 un 18.2. apakšpunkts attiecas tikai uz finansējuma saņēmēju.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
9. Pasākuma ietvaros sasniedzami šādi iznākuma rādītāji:
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka pasākuma ietvaros noteikti neproprocionāli zemi rādītāji pret plānoto pasākuma finansējumu 26 milj. eur., jo īpaši ņemot vērā plānoto atsevišķu vaučeru atbalsta apmēru - vaučeri 5000 eur vērtībā. Salīdzinoši 2014-2020.gada plānošanas periodā vaučeru atbalsta sadaļai bija pieejams finansējums 5.05 milj.eur un atbilstoši EM sniegtajai informācijai uz MKN izstrādes brīdi ir tikuši izsniegti 410 vaučeri, kā arī pieejami inovācijas vaučeri augsti kvalificētu darbinieku piesaistei -2,4 milj.eur apmērā, kā arī  programmas ietvaros tika nodrošināts atbalsts 101 pētniecības idejas komercializācijai ar pieejamo finansējumu 15,95 milj. eur apmērā (ar max pieejamo atbalstu 1 projektam līdz 300 000 eur, ko pie noteiktiem nosacījumiem ir iespējams palielināt līdz 600 000 eur).
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
9. Pasākuma ietvaros sasniedzami šādi iznākuma rādītāji:
Iebildums
1.Lūdzam precizēt MKN projekta 9. un 10.punktu,ņemot vērā, ka Kohēzijas programmas ietvaros ir plānoti iznākuma un rezultātu rādītāji (ne uzraudzības rādītāji). Cita veida rādītāji, ja tādi nepieciešami, tiek noteikti kā nacionālie rādītāji.
2.Lūdzam anotācijā skaidrot, kā tiks sasniegti 1.2.1.SAM rādītāji sadalījumā pa 1.2.1.SAM plānotajiem pasākumiem, lai būtu skaidrs, kā tiks sasniegtas kopējās vērtības sadalījumā pa 1.2.1.SAM pasākumiem. Vēršam uzmanību, ka 1.2.1.SAM pasē jau ir identificēts, kuri rādītāji attiecas uz konkrētiem plānotajiem pasākumiem. Tāpat lūdzam anotācijā skaidrot, vai vērtības aprēķinātas ar vai bez elastības finansējuma.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
10. Pasākuma ietvaros sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji līdz 2029. gada 31. decembrim:
Iebildums
Ņemot vērā, ka minētie rādītāji neizriet no ES fondu programmas 2021- 2027.gadam,aicinām dzēst 10.punktu. Gadījumā, ja Ekonomikas ministrijai ir nepieciešamība minētos rādītājus uzkrāt nozares vajadzībām, aicinām tos uzkrāt MK noteikumu 89.punkta ietvaros kā informāciju, kas jāuzkrāj finansējuma saņēmējam. Atbilstoši lūdzam precizēt arī anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
13. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projektu iesnieguma atlases nolikumā.
Iebildums
Aicinām šo punktu iekļaut nodaļā pie projekta īstenošanas un vienlaikus anotācijā skaidrot, kāpēc  ir  lēmuma pieņemšanas termiņš mēnesis, nevis trīs mēneši kā noteikts Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 28. panta pirmajā daļā.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
II. Prasības projekta iesniedzējam un projekta vērtēšanai
Iebildums
Lūdzam svītrot atsauci uz finansējuma saņēmēja definīciju, ņemot vērā iepriekšminēto komentāru.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
II. Prasības projekta iesniedzējam un projekta vērtēšanai
Iebildums
Lūdzam no nodaļas nosaukuma dzēst vārdus "un projekta iesnieguma vērtēšanai".
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
15. Projekta iesniedzējs sagatavo iesniegumu par pasākumu atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikumam un iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu
Iebildums
Lūdzam precizēt, kurā brīdī projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
15. Projekta iesniedzējs sagatavo iesniegumu par pasākumu atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikumam un iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu
Iebildums
Lūdzam redakcionāli precizēt 15. punktu.
Piedāvātā redakcija
Projekta iesniedzējs sagatavo projekta  iesniegumu atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikumam un iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu
26.
Noteikumu projekts
16. Projekta iesniedzējs 18. punktā minētās atbalstāmās darbības īsteno saskaņā ar projekta īstenošanas stratēģiju, kura satur detalizētu informāciju par projekta īstenošanas plānu, mērķiem, tehnoloģiju pārneses un komercializācijas vides problēmām Latvijā un to risinājumiem, finansējuma saņēmējam, tā darba uzdevumus un funkcijas, kā arī sasniedzamos rādītājus, lai nodrošinātu šo noteikumu 4. punktā minētā mērķa sasniegšanu. Projekta īstenošanas stratēģiju pievieno projekta iesniegumam.
Iebildums
Lūdzam noteikumu 16.punktu  papildināt ar informāciju, ka stratēģiju saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju un atbildīgo iestādi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
17. Projekta iesnieguma vērtēšanas komisijā sadarbības iestāde iekļauj arī pārstāvi no atbildīgās iestādes un Latvijas Pašvaldību savienības.
Iebildums
Aicinām dzēst vārdus "no atbildīgās iestādes", ņemot vērā, ka atbildīgās iestādes pārstāvja obligātu iekļaušanu vērtēšanas komisijas sastāvā jau nosaka Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 21.pants.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
III. Projekta īstenošanas nodrošināšana
Iebildums
Lūdzam pārstrukturēt MK noteikumu projektu, lai vienkāršotu izsekojamību starp atbalstāmajām darbībām, tajās attiecināmajām izmaksām, izmaksu attiecināšanas veidiem, kā arī, lai skaidri saprotams, kuros gadījumos piemērojams Regulas Nr. 2021/1060 53.panta 2.punkta nosacījums par visu izmaksu segšanu, piemērojot vienkāršotās izmaksas. Vēršam uzmanību, ka esošajā MK noteikumu projektā attiecināmās izmaksas bieži atkārtojas, līdz ar to nav izsekojams, kādi nosacījumi uz tām attiecināmi, proti, vai tie jau atrunāti iepriekš vai tās ir jaunas izmaksas, uz kurām attiecināmi atšķirīgi attiecināšanas nosacījumi.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
18. Pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējam, kas nodrošina projekta īstenošanu atbalstāmas šādas darbības:
Iebildums
Lūdzam apliecināt, ka MKN projekta 18.punktā ietvertās atbalstāmās darbības atbilst Kohēzijas programmas (79) rindkopai.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Noteikumu projekts
18. Pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējam, kas nodrošina projekta īstenošanu atbalstāmas šādas darbības:
Iebildums
Lūdzam izvērtēt vienkāršoto izmaksu iespējami plašāku piemērošanu arī citām izmaksu pozīcijām (kur to piemērošana nav obligāti noteikta). Ja piemērot vienkāršotās izmaksas papildus jau paredzētajam nav iespējams, lūdzam sniegt pamatojumu anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Noteikumu projekts
18.3. informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana, ievērojot nediskriminācijas principus (informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana ir saskaņā ar saistošo normatīvo aktu un citu dokumentu noteiktajām prasībām);
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kas šīs darbības kontekstā saprotams ar noteikumu 18.3. apakšpunktā norādīto "ievērojot nediskriminācijas principus" - kāda ir paredzētā šī principa izpausme konkrētās darbības kontekstā.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Noteikumu projekts
18.7. IT sistēmu, programmu un rīku izstrāde;
Iebildums
Lai novērstu liekas interpretācijas iespējas, lūdzam norādīt, ka atbalstāma ir tikai ar projekta īstenošanu saistīto IT sistēmu, programmu un rīku izstrāde.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Noteikumu projekts
18.7. IT sistēmu, programmu un rīku izstrāde;
Iebildums
Nav skaidrs, pamatojoties uz kādiem apsvērumiem 18.7.punktā minētā darbība noteikta kā attiecināmā darbība finansējuma saņēmējam un kādēļ IT sistēmu, programmu un rīku izstrādi tas nevar iegādāties no tirgus pakalpojumu sniedzējiem, piemērojot atklātu, pārskatāmu, nediskriminējošu konkursa procedūru, kas atbilst publiskā iepirkuma principiem. Lūdzam šo skaidrot MK noteikumu projekta anotācijā. 
 
Piedāvātā redakcija
-
34.
Noteikumu projekts
18.8. pētniecības organizācijas īpašumā esošo pētījumu rezultātu analīze, lai identificētu komercializācijas iespējas, tai skaitā pētījumu rezultātu komercializācijas potenciāla sākotnējā izvērtēšana;
Iebildums
Nav skaidrs, pamatojoties uz kādiem apsvērumiem 18.8.punktā minētā darbība noteikta kā attiecināmā darbība finansējuma saņēmējam un kā pētniecības organizācijas īpašumā esošo pētījumu rezultātu analīze, lai identificētu komercializācijas iespējas, tai skaitā pētījumu rezultātu komercializācijas potenciāla sākotnējā izvērtēšana, kuru veiks finansējuma saņēmējs, atšķirsies no līdzīgas aktivitātes, kuru veiktu komersants tirgū, kura darbības specializācija ir saistīta ar pētniecības organizāciju veikto pētījumu komercializācijas potenciāla konstatāciju un šī potenciāla tālāku attīstību pētījuma komercializācijas nolūkā. Ar atbilstošu skaidrojumu lūdzam papildināt MK noteikumu projekta anotāciju. Tā kā noteikumu ietvaros nav paredzēts atbalsts LIAA kā saimnieciskās darbības veicējam, attiecīgi LIAA saimnieciskas aktivitātes nevar veikt.
 
Piedāvātā redakcija
-
35.
Noteikumu projekts
18.8. pētniecības organizācijas īpašumā esošo pētījumu rezultātu analīze, lai identificētu komercializācijas iespējas, tai skaitā pētījumu rezultātu komercializācijas potenciāla sākotnējā izvērtēšana;
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekts neparedz izmaksas noteikumu 18.8. līdz 18.14., 18.16. un 18.17.apakšpunktā norādīto darbību nodrošināšanai.
Piedāvātā redakcija
-
36.
Noteikumu projekts
18.9. līdzdalība šo noteikumu 49.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, lai nodrošinātu uzraudzības, kontroles un pārbaužu funkcijas;
Iebildums
Lūdzam skaidrot, vai šajā apakšpunktā minētais nepārklājas ar projekta īstenošanas personāla funkcijām.
Piedāvātā redakcija
-
37.
Noteikumu projekts
19.1. projekta vadības personāla izmaksas;
Iebildums
Lūdzam 19.1., 19.2., 48.1.1., 48.2.1., 48.3., 50.10., 50.12., 52.1.1. un 52.2. apakšpunktā minētās izmaksas noteikt, izstrādājot vienas vienības izmaksu likmi saskaņā ar Vadlīnijām par vienkāršoto izmaksu izmantošanas iespējām un to piemērošanu ES kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gada plānošanas perioda ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
38.
Noteikumu projekts
19.4. ārpakalpojuma izmaksas projekta vadībā un īstenošanā iesaistītā personāla kvalifikācijas celšanai un sadarbības tīklu veidošanai;
Iebildums
Lūdzam izvērtēt MK noteikumu 19.4. apakšpunktā norādīto izmaksu atbilstību tiešo attiecināmo izmaksu būtībai. Lūdzam skaidrot, kā projekta vadībā un īstenošanā iesaistītā personāla kvalifikācijas celšana un sadarbības tīklu veidošana tieši ir saistītas ar MK noteikumu 4. punktā noteiktā mērķa sasniegšanu.
Piedāvātā redakcija
-
39.
Noteikumu projekts
19.5. ārējo ekspertu piesaistes izmaksas;
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kādu uzdevumu veikšanai šie eksperti tiks piesaistīti.
Piedāvātā redakcija
-
40.
Noteikumu projekts
19.6. apdrošināšanas (piemēram, veselības) izmaksas uz projekta īstenošanas laiku, kuru nepieciešamību nosaka normatīvie akti;
Iebildums
Lūdzam 19.6. un 50.6. punktos minētās minētās veselības apdrošināšanas izmaksas paredzēt no vienotās personāla atlīdzības likmes, ņemot vērā, ka veselības apdrošināšanas izmaksas ietilpst atlīdzības izmaksās.
Piedāvātā redakcija
-
41.
Noteikumu projekts
19.7. nepieciešamo ārpakalpojumu (piemēram, juridisko pakalpojumu, tehnoloģiju pārneses speciālistu piesaiste, mārketinga materiālu izgatavošanas, mārketinga aktivitāšu un citu ārpakalpojumu) izmaksas un piegāžu izmaksas.
Iebildums
Lūdzam skaidrot, vai plānotās ārpakalpojuma izmaksas ir iekļaujamas vienotajā personāla atlīdzības izmaksu likmē.
Piedāvātā redakcija
-
42.
Noteikumu projekts
19.7. nepieciešamo ārpakalpojumu (piemēram, juridisko pakalpojumu, tehnoloģiju pārneses speciālistu piesaiste, mārketinga materiālu izgatavošanas, mārketinga aktivitāšu un citu ārpakalpojumu) izmaksas un piegāžu izmaksas.
Iebildums
Nepārprotamības nolūkos lūdzam nodrošināt izsmeļošu uzskaitījumu ar iespējamajām ārpakalpojumu izmaksām, kas ir attiecināmas pasākuma ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
43.
Noteikumu projekts
20. Šo noteikumu 18. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas netiešās izmaksas 15% apmērā no tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regula (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk - Regulas Nr. 2021/1060) 54. panta b) apakšpunktu.
Iebildums

Lūdzam papildināt ar nosacījumu, ka netiešās izmaksas 15% apmērā tiek rēķinātas no 19.1. un 19.2.apakšpunktos minētajām izmaksām.
Piedāvātā redakcija
-
44.
Noteikumu projekts
21. Šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas šādas izmaksas:
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu 21. punktā norādīto izmaksu loks ir plašāks nekā obligāto publicitātes prasību izpildes nodrošināšanai nepieciešams,aicinām objektīvi izvērtēt 21. punktā norādīto izmaksu nepieciešamību pasākuma mērķa sasniegšanai.
Piedāvātā redakcija
-
45.
Noteikumu projekts
21. Šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas šādas izmaksas:
Iebildums
Lūdzam izvērtēt vienkāršoto izmaksu piemērošanu 21.punktā noteiktām izmaksu pozīcijām.
Piedāvātā redakcija
-
46.
Noteikumu projekts
22. Šo noteikumu 18.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai ir attiecināma organizāciju noteiktā dalības maksa, tai skaitā līdzdalības maksa dažādu starptautisku pētījumu izstrādē.
Iebildums
Lūdzam skaidrot, piemēram, kādu starptautisku pētījumu izstrādē, kur paredzēta dalības maksa, varētu tikt iesaistīts finansējuma saņēmējs.
Piedāvātā redakcija
-
47.
Noteikumu projekts
25. Šo noteikumu 18.7. apakšpunktā minētās darbības nodrošināšanai attiecināmas attiecināmas pieejas tiesību iegādes izmaksas ārējām datubāzēm, datu monitoringa un datu analīzes rīku iegādes un izmantošanas izmaksas.
Iebildums
Lūdzam izvērtēt, vai 18.7. apakšpunktā norādītās darbības "IT sistēmu, programmu un rīku izstrāde" ietvaros ir sagaidāmas 25. punktā norādītās attiecināmās izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
48.
Noteikumu projekts
25. Šo noteikumu 18.7. apakšpunktā minētās darbības nodrošināšanai attiecināmas attiecināmas pieejas tiesību iegādes izmaksas ārējām datubāzēm, datu monitoringa un datu analīzes rīku iegādes un izmantošanas izmaksas.
Iebildums
Lūdzam izvērtēt vai nav iespējams apvienot 24. un 25. punktu, ņemot vērā norādītās vienādās attiecināmās izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
49.
Noteikumu projekts
26. šo noteikumu 18.15. apakšpunktā minēto darbību ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):
Iebildums
Lūdzam skaidrot šajā punktā norādīto "attiecas uz minētās darbības organizētāju". Vai darbības organizētājs būs finansējuma saņēmējs vai arī  tādējādi paredzēts, ka finansējuma saņēmējs savā projektā iekļaus citas personas – organizētāja – izmaksas?
Piedāvātā redakcija
-
50.
Noteikumu projekts
26. šo noteikumu 18.15. apakšpunktā minēto darbību ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):
Iebildums
Lūdzam izvērtēt iespēju izstrādāt vienkāršoto izmaksu metodikas 26.punktā noteiktām izmaksām vai atsevišķām izmaksu pozīcijām. 
Piedāvātā redakcija
-
51.
Noteikumu projekts
26.4. konsultāciju pakalpojumi;
Iebildums
Lūdzam konkrēti norādīt, kādu konsultāciju pakalpojumi plānoti projekta īstenošanas ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
52.
Noteikumu projekts
26.7. komandējuma izmaksas centra darbiniekiem, tai skaitā transports, naktsmītnes un dienas nauda.
Iebildums
Lūdzam visā MK noteikumu projektā nodrošināt vienotu pieeju izmaksu attiecināšanā vienādām izmaksām un, kur iespējams, piemērot vadošās iestādes izstrādātās metodikas "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam  īstenošanai" un "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanai".
Piedāvātā redakcija
-
53.
Noteikumu projekts
26.7. komandējuma izmaksas centra darbiniekiem, tai skaitā transports, naktsmītnes un dienas nauda.
Iebildums
Lūdzu sniegt skaidrojumu, kas ir noteikumu 26.7.apakšpunktā minētie centra darbinieki un kāda ir centra darbinieku saistība ar noteikumu 18.15. apakšpunktā minētās darbības īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
-
54.
Noteikumu projekts
29. Pasākuma ietvaros šo noteikumu ​14. punktā minētais projekta iesniedzējs īsteno šādas darbības ārpakalpojumu veidā:
Iebildums
Lūdzam noteikumu 29.punktā  aizstāt vārdus “šo noteikumu 14. punktā minētais projekta iesniedzējs” ar vārdiem “finansējuma saņēmējs”. Papildus lūdzam sniegt skaidrojumu no kādiem finanšu līdzekļiem plānots segt izmaksas minēto darbību nodrošināšanai, ņemot vērā, ka šīm darbībām izmaksas noteikumu 19. punktā nav paredzētas.
Piedāvātā redakcija
-
55.
Noteikumu projekts
30. Atbalsta intensitāte šo noteikumu 18. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir 100 %, ievērojot, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir ne vairāk kā 85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.
Iebildums
Ievērojot to, ka MK noteikumu projekta ietvaros ir paredzēta atbalsta piešķiršana ne tikai finansējuma saņēmējam, bet arī pētniecības organizācijām un komersantiem, kuriem tiek piemērotas no 30.punktā minētās atbalsta intensitātes atšķirīgas atbalsta intensitātes, normas nepārprotamai izpratnei lūdzam norādīt, ka 30.punktā minētā intensitāte attiecināma tikai uz finansējuma saņēmēju.
Piedāvātā redakcija
-
56.
Noteikumu projekts
31. Gala labuma guvējs atbalstam piesakās, iesniedzot pieteikumu strukturētā formā valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv.
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar kārtību kādā, gala labuma guvēji varēs apstrīdēt finansējuma saņēmēja lēmumu.
Piedāvātā redakcija
-
57.
Noteikumu projekts
33. Finansējuma saņēmējs sadarbībā ar kompetentu starptautisko organizāciju īsteno šādas atbalstāmās darbības - prioritāro pētniecības, attīstības un inovāciju jomu ekosistēmu stratēģiskās attīstības izpēte, balstoties uz pētniecības, inovāciju un tehnoloģiju attīstības nākotnes scenārijiem. Šajā punktā minētās atbalstāmās darbības rezultāti sniedz ieguldījumu Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanā.
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu kas ir kompetentā starptautiskā  organizācija šo noteikumu izpratnē, un  vai 33.punktā minētas darbības ir atsevišķas darbības, kas nav iekļautas noteikumu 18. un  29.punktā?   
Piedāvātā redakcija
-
58.
Noteikumu projekts
33. Finansējuma saņēmējs sadarbībā ar kompetentu starptautisko organizāciju īsteno šādas atbalstāmās darbības - prioritāro pētniecības, attīstības un inovāciju jomu ekosistēmu stratēģiskās attīstības izpēte, balstoties uz pētniecības, inovāciju un tehnoloģiju attīstības nākotnes scenārijiem. Šajā punktā minētās atbalstāmās darbības rezultāti sniedz ieguldījumu Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanā.
Iebildums
Lūdzam MK noteikumos nepārprotami norādīt, kā finansējuma saņēmējs izvēlēsies 33.punktā minēto starptautisko organizāciju. Skaidrojam, ka, lai atbalsta saņēmējs - publiska persona, slēdzot iepirkuma līgumus vai veicot iepirkumu, izslēgtu komercdarbības atbalstu konkrētam piegādātājam, jārīkojas kā tirgus ekonomikas dalībniekiem, proti, darījumam ir jāatbilst tirgus nosacījumiem.
Līdz ar to, lai izslēgtu ekonomiskās priekšrocības preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, tādējādi novēršot tiem komercdarbības atbalsta piešķiršanu, tie būtu jāizraugās atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā. Procedūrai ir jābūt konkurenci nodrošinošai, lai procesā varētu piedalīties visi ieinteresētie un nosacījumiem atbilstīgie piegādātāji/pakalpojuma sniedzēji, kā arī procedūrai ir jābūt pārredzamai, lai nodrošinātu, ka visi ieinteresētie piegādātāji/pakalpojuma sniedzēji katrā konkursa procedūras posmā ir vienādi un pienācīgi informēti. Iepirkuma procedūrai jābūt pietiekami plaši publiskotai, lai par to varētu uzzināt potenciālie piedāvājumu iesniedzēji. Nepieciešamie priekšnosacījumi ir nediskriminējoša attieksme pret visiem piedāvājumu iesniedzējiem visos procedūras posmos un objektīvu atlases un līgumslēgšanas kritēriju noteikšana pirms procedūras. Lai garantētu vienlīdzīgu attieksmi, līgumslēgšanas kritērijiem būtu jābūt tādiem, kas dod iespēju objektīvi salīdzināt un novērtēt piedāvājumus. Skaidrojam, ka preču/pakalpojumu iegāde no komersantiem, neievērojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru, var kvalificēties kā komercdarbības atbalsts tiem un tas var tikt piešķirts, tikai ievērojot attiecīgo komercdarbības atbalsta regulējumu. Ievērojot minēto, lūdzam atbilstoši precizēt MK noteikumu projektu, vienlaikus sniedzot atbilstošu skaidrojumu anotācijā.


 
Piedāvātā redakcija
-
59.
Noteikumu projekts
IV. Publisko pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas un patentēšanas fonda darbības nodrošināšana
Iebildums
Lai nodrošinātu normatīvā akta vieglāku uztveramību, lūdzam EM sakārtot šajā sadaļā iekļautos punktus, to saturu atspoguļojot darbību loģiskajā secībā, proti sākot ar punktu, kam un kādiem mērķiem tiek sniegts atbalsts komercializācijas un patentēšanas fonda ietvaros, noslēdzot ar punktiem par to, ka tiek veidots neatkarīga tehnolo;giju pārneses un ar saimnieisku darbību nesaistītu pētniecības projektu pieteikumu vērtēšanas komisija.
Piedāvātā redakcija
-
60.
Noteikumu projekts
36. Tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu vērtēšanas komisija izvērtē un sniedz rekomendācijas par šo noteikumu 43. punktā minētā atbalsta finansējuma piešķiršanu šo noteikumu 49. un 51. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām šo noteikumu 42. punktā minētajiem atbalsta finansējuma pretendentiem.
Iebildums
Lūdzam šajā punktā un turpmāk visā noteikumu projektā izvērtēt un precizēt lietoto terminoloģiju "atbalsta finansējums" uz "finansējums" attiecīgā locījumā,  ņemot vērā, ka saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likumu lietotā terminoloģija ir "finansējums", "finansējuma piešķiršana".
Piedāvātā redakcija
-
61.
Noteikumu projekts
38. Lēmumu par šo noteikumu 43. punktā minēto atbalsta finansējuma piešķiršanu šo noteikumu 49. un 51. punktā minēto darbību īstenošanai pieņem finansējuma saņēmējs saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātu atbalsta piešķiršanas kārtību un šo noteikumu 37. punktā minēto rekomendāciju. Finansējuma saņēmējs pirms tehnoloģiju pārneses vai ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma iesniegšanas slēdz sadarbības līgumu ar šo noteikumu 42. punktā minēto pētniecības organizāciju.
Iebildums
Lūdzam precizēt tekstu -  no 37. punktā minēto rekomendāciju  uz 36. punktā minēto rekomendāciju
Piedāvātā redakcija
-
62.
Noteikumu projekts
39. Finansējuma saņēmējs izstrādā tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikumu, pieteikumu vērtēšanas kritērijus un vērtēšanas metodiku saskaņā ar šo noteikumu 16. punktā minēto stratēģiju.
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka finansējuma saņēmējam, piešķirot atbalstu pētniecības organizācijām ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu īstenošanai ir būtiski pārliecināties, ka atbalsts darbībām tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu ietvaros tiešam izpildīs šos nosacījumus, attiecīgi lūdzam norādīt ka šajā punktā minētais vērtēšanas komisijas nolikums, pieteikumu vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas metodika satur informāciju, kā finansējuma saņēmējs izvērtē atbalstu darbībām tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu ietvaros, lai nodrošinātu, ka atbalsts netiek sniegts kā komercdarbības atbalsts. Ar atbilstošu skaidrojumu lūdzam papildināt arī anotāciju.

 
Piedāvātā redakcija
-
63.
Noteikumu projekts
41. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 18.8.., 18.12., un 18.13. apakšpunktā minētās darbības ietvaros var piesaistīt Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļautu ekspertu ar atbilstošu izglītību, profesionālo pieredzi un kompetenci.
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu no kādiem finanšu līdzekļiem plānots segt izmaksas par noteikumu  41.punktā minēto Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļautu ekspertu piesaisti.
Piedāvātā redakcija
-
64.
Noteikumu projekts
43. Atbalsta apjoms vienam tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisku darbību nesaistītam pētniecības komercializācijas projekta pieteikumam ir līdz 200 000 euro ar maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti vienam projektam līdz 90 %. Šajā punktā minēto finansējumu var saņemt:
Iebildums
Atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 53.panta 2.punktam, projektos līdz 200 000 EUR visām izmaksām jābūt segtām, piemērojot vienkāršotās izmaksas. Lūdzam veikt atbilstošus precizējumus MK noteikumu projektā.
Piedāvātā redakcija
-
65.
Noteikumu projekts
43. Atbalsta apjoms vienam tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisku darbību nesaistītam pētniecības komercializācijas projekta pieteikumam ir līdz 200 000 euro ar maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti vienam projektam līdz 90 %. Šajā punktā minēto finansējumu var saņemt:
Iebildums
No MK noteikumu projektā un anotācijā ietvertajiem nosacījumiem, nav skaidrs, kā plānots pamatot, ka pētniecības komercializācijas projekts būtu uzskatāms par  ar saimniecisku darbību nesaistītu un tam nebūtu jāpiemēro komercdarbības atbalsta kontroles normas. Vēršam uzmanību, ka 28.10.2022. Komisijas paziņojums “Pētniecībai, izstrādei un inovācijai piešķiramā valsts atbalsta nostādnes” (2022/C 414/01) (turpmāk – Pamatnostādnes) 20.punktā ir minētas pētniecības organizāciju darbības, kas nav uzskatāmas par saimnieciskām darbībām un tādas aktivitātes kā pētniecības komercializācijas projekti šajā punktā minēti nav. Attiecīgi, ja atbalstu pētniecības komercializācijas projektiem tomēr ir plānots sniegt, lūdzam uz tiem attiecināt komercdarbības atbalsta kontroles normas.
Piedāvātā redakcija
-
66.
Noteikumu projekts
44. Atbalsta apjomu vienam pētniecības komercializācijas projektam iespējams palielināt vēl līdz 100% ar maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti vienam projektam līdz 90 %, ja:
Iebildums
Lūdzam pārskatīt šī punkta normas redakciju, jo no tās nav skaidrs, kas ir saprotams ar vienu projektu salīdzinājumā ar vienu komercializācijas projektu.
Piedāvātā redakcija
-
67.
Noteikumu projekts
44. Atbalsta apjomu vienam pētniecības komercializācijas projektam iespējams palielināt vēl līdz 100% ar maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti vienam projektam līdz 90 %, ja:
Iebildums
No MK noteikumu projektā un anotācijā ietvertajiem nosacījumiem, nav skaidrs, kā plānots pamatot, ka pētniecības komercializācijas projekts būtu uzskatāms par  ar saimniecisku darbību nesaistītu un tam nebūtu jāpiemēro komercdarbības atbalsta kontroles normas. Vēršam uzmanību, ka Pamatnostādņu 20.punktā ir minētas pētniecības organizāciju darbības, kas nav uzskatāmas par saimnieciskām darbībām un tādas aktivitātes kā pētniecības komercializācijas projekti šajā punktā minēti nav. Attiecīgi, ja atbalstu pētniecības komercializācijas projektiem tomēr ir plānots sniegt, lūdzam uz tiem attiecināt komercdarbības atbalsta kontroles normas.
Piedāvātā redakcija
-
68.
Noteikumu projekts
45.3.1. izglītības pasākumi, lai panāktu personāla skaita un kvalifikācijas pieaugumu;
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Pamatnostādņu 20.punkta i) apakšpunktam par izglītību, kuras mērķis ir vairot un uzlabot cilvēkresursu prasmes, ir atzīstama publiskā izglītība, kas tiek nodrošināta valsts izglītības sistēmas ietvaros un kas galvenokārt vai pilnībā ir valsts finansēta un uzraudzīta. Attiecīgi tikai šāda izglītības darbība var tikt uzskatīta par darbību, kas nav saimnieciska darbība. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt MK noteikumu projekta 45.3.1. apakšpunktu, lai tas nodrošinātu atbilstību Pamatnostādnēs noteiktajam. Ar atbilstošu skaidrojumu lūdzam papildināt arī anotāciju. 


 
Piedāvātā redakcija
-
69.
Noteikumu projekts
45.5. pētniecības organizācija veic finanšu analīzi, lai noteiktu finansējuma deficīta apjomu, kas attiecināms finansēšanai no publiskiem līdzekļiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – Parlamenta un Padomes regula Nr. 1303/2013), 61. panta 7. punkta "b" apakšpunkta un 65. panta 8. punkta nosacījumiem, ja šo noteikumu 45.1. apakšpunktā minētā pētniecības pieteikuma vai saistītā projekta īstenošanas rezultātā gūst ieņēmumus no projekta ietvaros iegūto zināšanu un tehnoloģiju pārneses un kopējā šo noteikumu 45.1. apakšpunktā minētā pētniecības pieteikuma un saistītā projekta attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 1 000 000 euro. Finanšu analīzē norāda šo noteikumu 45.1. apakšpunktā minētā tehnoloģiju pārneses un pētniecības pieteikuma investīcijas un ieņēmumus un saistītā projekta investīcijas un ieņēmumus (ja attiecināms);
Iebildums
Lūdzu pārbaudīt noteikumu projekta 45.5.apakšpunktā minēto atsauci uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu  (ES) Nr. 1303/2013 , ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006. Vēršam uzmanību, ka minētā regula ir attiecināma uz ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodu. 
Piedāvātā redakcija
-
70.
Noteikumu projekts
48.1.1. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas. Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja projektā iesaistītais personāls vismaz 30 % no darba laika ir ieguldījis projektā un tas ir uzrādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā. Ja projektā iesaistītais personāls ir ieguldījis mazāk nekā 30 % no darba laika, atlīdzības izmaksas nosaka pēc stundas tarifa likmes, ņemot vērā nostrādāto stundu skaitu, un ir attiecināma tikai darbinieka darba samaksa bez piemaksām un sociālo garantiju izmaksām;
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka attiecībā uz 48.1.1., 48.2.1., 50.12. un 52.1.1. apakšpunktiem saskaņā arī Vadošās iestādes vadlīniju Nr.1.2. "Vadlīnijas attiecināmo izmaksu noteikšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gada plānošanas periodā" 7.29.apakšpunktu projekta vadības personāla un projekta īstenošanas personāla izmaksām tiek piemērota personāla atlīdzības vienotā likme līdz 20% vai izstrādājot vienas vienības izmaksu likmi personāla atalgojuma izmaksām saskaņā ar "Vadlīnijām par vienkāršoto izmaksu izmantošanas iespējām un to piemērošanu ES kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gada plānošanas perioda ietvaros".. .
Piedāvātā redakcija
-
71.
Noteikumu projekts
48.2.2. komandējuma (darba brauciena) izmaksas ir attiecināmas ne vairāk kā piecām personām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi. Kopējā komandējuma dienu skaitā ieskaita darbības norises laiku un papildus ne vairāk kā trīs dienas. Komandējuma (darba brauciena) attiecināmajās izmaksās ietilpst:
Iebildums
Attiecībā uz 48.2.2., 50.5., 52.1.2. apakšpunktu skaidrojam, ka:
1) izmaksām, kur iespējams, jāpiemēro vadošās iestādes izstrādātās horizontālās metodikas "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam  īstenošanai" un "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanai".
2) attiecībā uz ārvalstu komandējumiem, tad izmaksas attiecināmas tikai projekta īstenošanas personālam un projekta vadītājam saskaņā ar Vadošās iestādes vadlīniju Nr.1.2. "Vadlīnijas attiecināmo izmaksu noteikšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gada plānošanas periodā".
Piedāvātā redakcija
-
72.
Noteikumu projekts
48.3. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma vadības izmaksām (vadības personāla atlīdzības izmaksas par pieteikuma ietvaros veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tai skaitā arī maksa par pieteikuma dokumentācijas nodrošināšanu atbilstoši Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa tiesību aktos noteiktajām prasībām, pieteikuma iepirkumu organizēšanas un kontroles izmaksas). Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par pieteikuma vadības izmaksu sastāvdaļu, ja darbinieki ne mazāk kā vienu mēnesi vismaz 30 % no sava darba laika velta pieteikuma īstenošanai, un tas ir norādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā;
Iebildums
Lūdzam skaidrot, vai šajā apakšpunktā minētās izmaksas ir finansējuma saņēmuma personāla vai gala labuma guvēju izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
73.
Noteikumu projekts
48.4. neparedzētie izdevumi šo noteikumu 48.2. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai ne vairāk kā 5 % apmērā no pieteikuma tiešo un netiešo pētniecības izmaksu summas. Neparedzētie izdevumi, kas pārsniedz šajā apakšpunktā minēto 5 % slieksni, ir uzskatāmi par papildu izdevumiem vai sadārdzinājumu, kas radies pieteikuma īstenošanas gaitā, un pieteikuma īstenotājs to sedz no saviem līdzekļiem;
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka:
1) saskaņā ar Vadlīniju Nr.1.2. "Vadlīnijas attiecināmo izmaksu noteikšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gada plānošanas periodā" 12.2.apakšpunktu- AI izvērtē katram SAM vai tā atlases kārtai nepieciešamo procentuālo neparedzēto izdevumu apmēru atkarībā no tā, cik apjomīgus un sarežģītus projektus paredzēts īstenot attiecīgajā SAM, un nosaka to MK noteikumos par SAM īstenošanu. Procentuālajam neparedzēto izdevumu apmēram, kas iekļauts MK noteikumos par SAM īstenošanu, ir jābūt pamatotam un balstītam uz lietderības un efektivitātes principiem.
2) līdz ar to lūdzam anotācijā iekļaut augstāk minētā izvērtējuma pamatojumu.
3) vienlaikus lūdzam MK noteikumu 48.4. apakšpunktā papildināt, ka neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas plānotais finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi.
Piedāvātā redakcija
-
74.
Noteikumu projekts
49.3. produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde – produkta estētiskā un funkcionālā risinājuma izstrādei, vienlaikus uzlabojot vai radot inženiertehnisko, lietošanas, ergonomikas un zīmola attīstības risinājumu. Produkta rūpnieciskais dizains ir būtiski uzlabots salīdzinājumā ar esošo vai citiem tirgū esošajiem produktu dizainiem un rada konkurētspējas priekšrocības;
Iebildums
Ievērojot anotācijā un MK noteikumu 45.punktā paredzēto, ka atbalstu saņem pētniecības organizācijas, lai turpinātu tehnoloģiju pārneses un pētniecības projektus un tehnoloģiju pārneses un pētniecības pieteikums ir ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts, kura ietvaros pētniecības organizācija īsteno darbības, kurām nav saimnieciska rakstura, lūdzam pamatot anotācijā, kā 49.3.apakšpunktā minētā darbība izpilda augstāk minēto nosacījumu un ir iespējams joprojām uzskatīt, ka plānotā darbība ir ar saimniecisko darbību nesaistīta. 
 
Piedāvātā redakcija
-
75.
Noteikumu projekts
49.4. produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas un testēšanas pakalpojumi; 
Iebildums
Ievērojot anotācijā un MK noteikumu 45.punktā paredzēto, ka atbalstu saņem pētniecības organizācijas, lai turpinātu tehnoloģiju pārneses un pētniecības projektus un tehnoloģiju pārneses un pētniecības pieteikums ir ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts, kura ietvaros pētniecības organizācija īsteno darbības, kurām nav saimnieciska rakstura, lūdzam pamatot anotācijā, kā 49.4.apakšpunktā minētā darbība izpilda augstāk minēto nosacījumu un ir iespējams joprojām uzskatīt, ka plānotā darbība ir ar saimniecisko darbību nesaistīta. 
Piedāvātā redakcija
-
76.
Noteikumu projekts
50.14. citas ārējo ekspertu piesaistes izmaksas, kas nepieciešamas pētniecības komercializācijas projekta mērķa sasniegšanai.
Iebildums
Lūdzam skaidrot anotācijā, kas būs 50.14.punktā minētās "citas" izmaksas. 
Piedāvātā redakcija
-
77.
Noteikumu projekts
52.1.5. pētījumu īstenotāju īpašumā esošo telpu, instrumentu un iekārtu amortizācijas izmaksas, ciktāl tos izmanto ar saimniecisko darbību nesaistītā pētniecības pieteikumā. Netiek segtas telpu, instrumentu un iekārtu amortizācijas izmaksas, ja to iegādei vai izveidei jau ir ticis saņemts atbalsts no cita atbalsta pasākuma vai projekta ietvaros;
Iebildums
Lūdzam skaidrot, ko sevī ietver 52.1.5. apakšpunktā minētās telpu izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
78.
Noteikumu projekts
52.1.6. datorprogrammas un to licences iegādes izmaksas, ja tās iegādātas pēc pētījuma uzsākšanas un uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz pētījuma īstenošanas termiņu;
Iebildums
Skaidrojam, ka saskaņā ar vadošās iestādes vadlīniju Nr.1.1. "Vadlīnijas par vienkāršoto izmaksu piemērošanas iespējām un to piemērošana Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ietvaros" 30.4.apakšpunktu IT uzturēšanas izmaksas ir uzskatāmas par projekta vadības un projekta īstenošanas netiešajām attiecināmajām izmaksām.
Piedāvātā redakcija
-
79.
Noteikumu projekts
53. Šo noteikumu 47., 49. un 51. punktā minētās atbalstāmās darbības šo noteikumu 42. ​​​​​​​ punktā minētie atbalsta saņēmēji īsteno, ievērojot normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā (ja attiecināms) vai normatīvajos aktos par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem (ja attiecināms) noteiktās iepirkuma procedūras.
Iebildums
Skaidrojam, ka, lai atbalsta saņēmējs - publiska persona, slēdzot iepirkuma līgumus vai veicot iepirkumu, izslēgtu komercdarbības atbalstu konkrētam piegādātājam, jārīkojas kā tirgus ekonomikas dalībniekiem, proti, darījumam ir jāatbilst tirgus nosacījumiem.
Līdz ar to, lai izslēgtu ekonomiskās priekšrocības preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, tādējādi novēršot tiem komercdarbības atbalsta piešķiršanu, tie būtu jāizraugās atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā. Procedūrai ir jābūt konkurenci nodrošinošai, lai procesā varētu piedalīties visi ieinteresētie un nosacījumiem atbilstīgie piegādātāji/pakalpojuma sniedzēji, kā arī procedūrai ir jābūt pārredzamai, lai nodrošinātu, ka visi ieinteresētie piegādātāji/pakalpojuma sniedzēji katrā konkursa procedūras posmā ir vienādi un pienācīgi informēti. Iepirkuma procedūrai jābūt pietiekami plaši publiskotai, lai par to varētu uzzināt potenciālie piedāvājumu iesniedzēji. Nepieciešamie priekšnosacījumi ir nediskriminējoša attieksme pret visiem piedāvājumu iesniedzējiem visos procedūras posmos un objektīvu atlases un līgumslēgšanas kritēriju noteikšana pirms procedūras. Lai garantētu vienlīdzīgu attieksmi, līgumslēgšanas kritērijiem būtu jābūt tādiem, kas dod iespēju objektīvi salīdzināt un novērtēt piedāvājumus. Skaidrojam, ka preču/pakalpojumu iegāde no komersantiem, neievērojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru, var kvalificēties kā komercdarbības atbalsts tiem un tad tas var tikt piešķirts, tikai ievērojot attiecīgo komercdarbības atbalsta regulējumu.
Lai nodrošinātu, ka preču piegādātāju/pakalpojumu sniedzēja līmenī netiek sniegts komercdarbības atbalsts, lūdzam precizēt MK noteikumu projekta 53.punktu, norādot, ka īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs izvēlas preču piegādātāju/pakalpojuma sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.
 
Piedāvātā redakcija
-
80.
Noteikumu projekts
V. Atbalsta pasākumu nodrošināšana komersantiem jaunu produktu izstrādei un komercializācijai
Iebildums
Attiecībā uz MKN V. sadaļā (Atbalsta pasākumu nodrošināšana komersantiem jaunu produktu izstrādei un komercializācijai) plānoto inovāciju vaučera atbalstu, norādām, ka inovāciju vaučera, kā arī arī dizaina vaučers 5 000 eur vērtībā, kā arī inovāciju vaučeri 25 000 eur vērtībā nav pamatojumi kā atbalsts lielajiem komersantiem, jo:
1) komersanti ar miljoniem vērtu apgrozījumu paši var nodrošināt šādu nelielu darbību finansēšanu;
2) lielajiem komersantiem lielākajai daļai pašiem ir savas P&A struktūrvienības
3) lielajiem komersantiem gan rūpniecisku pētījumu veikšanai, gan eksperimentālo izstrādņu veikšanai ir paredzēts praktisko pētījumu pasākums (atbalsts1.1.1.SAM "P&I kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā"ietvaros) , kā arī KC programma, kuras ietvaros paredzēts atbalsts jaunu produktu izstrādei (atbalsts KP programmas 2021-2027 1.2.1. SAM “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” ietvaros)
4) lielo komersantu gadījumā nevar tikt nodrošināts Eiropas Parlaments un Padomes Regulas (ES) 2021/1058 5.panta 2.punkta a) apakšpunkta investīciju nosacījums par lielo komersantu sadarbību ar MVU P&I darbībās.
Lūdzam šāda veida atbalstu paredzēt tikai MVK.
Piedāvātā redakcija
-
81.
Noteikumu projekts
56.2. kas atbilst lielā komersanta statusam saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteikto definīciju.
Iebildums
Lūdzam EM skaidrot, vai atbalsts augsti kvalificētu darbinieku piesaistei ir plānots ne tikai jaunuzņēmumiem, bet 21-27 periodā arī lielajiem uzņēmumiem? Lūdzam sniegt izvērstu pamatojumu šāda atbalsta nepieciešamībai.

Piedāvātā redakcija
-
82.
Noteikumu projekts
56.2. kas atbilst lielā komersanta statusam saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteikto definīciju.
Iebildums
Vēršam uzmanību uz to, ka Kohēzijas politikas programmas 2021-2027 85. paragrāfs pieļauj atbalstu lielajiem komersantiem, t.sk. pašvaldību un valsts kapitālsabiedrībām 1.2.1. SAM ietvaros tikai pie nosacījuma, ja tas ietver sadarbību minētajās aktivitātēs ar MVU P&I aktivitātēs. Lūdzam veikt attiecīgu precizējumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
83.
Noteikumu projekts
59. Šo noteikumu 57.1., 57.2., 57.3., 57.4., 57.5., 57.6., 57.8., 57.9., 57.10., 57.11. un 57.12. apakšpunktā minētās darbības pētniecības komercializācijas projekta ietvaros komersants var īstenot efektīvā sadarbībā ar pētniecības organizācijām.
Iebildums
No šī brīža 59.punkta redakcijas nav skaidrs uz kādiem projektiem šis nosacījums tiks attiecināts - uz projektiem kuru ietvaros komersanti saņems komercdarbības atbalstu vai uz ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētniecības un tehnoloģiju pārneses projektiem. Ievērojot minēto, lūdzam pārskatīt un precizēt MK noteikumu punktu.
Piedāvātā redakcija
-
84.
Noteikumu projekts
60. Šo noteikumu 57. punktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātajai vienkāršoto izmaksu metodikai, ja attiecināms, kas saskaņota ar vadošo iestādi.
Iebildums
Lūdzam skaidrot, vai noteikumu 60.punktā minēta metodika tiks izstrādāta līdz projektu iesniegumu atlases izsludināšanas brīdim.
Piedāvātā redakcija
-
85.
Noteikumu projekts
60. Šo noteikumu 57. punktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātajai vienkāršoto izmaksu metodikai, ja attiecināms, kas saskaņota ar vadošo iestādi.
Iebildums
Lūdzam papildināt MK noteikumus norādot kādas ir attiecināmās izmaksas komercializācijai un augsti kvalificētiem darbiniekiem, ja vienkāršoto izmaksu metodika netiks laicīgi izstrādāta
Piedāvātā redakcija
-
86.
Noteikumu projekts
61. Atbalsts komersantam inovāciju vaučera projektam (izņemot komersantu, kuram atbalstu piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā) šo noteikumu 57.7. apakšpunktā minētajai darbībai ir attiecināms, ievērojot šādas prasības:
Iebildums
Lūdzam EM skaidrot, vai atbalsts augsti kvalificētu darbinieku piesaistei ir plānots ne tikai jaunuzņēmumiem, bet 21-27 periodā arī lielajiem uzņēmumiem? Lūdzam sniegt izvērstu pamatojumu šāda atbalsta nepieciešamībai.
Piedāvātā redakcija
-
87.
Noteikumu projekts
67. Atbalsta apjoms vienam inovāciju vaučera projekta pieteikumam:
Iebildums
Skat.iebildumu pie V.sadaļas "Atbalsta pasākumu nodrošināšana komersantiem jaunu produktu izstrādei un komercializācijai" virsraksta.
Piedāvātā redakcija
-
88.
Noteikumu projekts
VI. Pasākuma konsultatīvā padome un tās uzdevumi
Iebildums
Lai nodrošinātu normatīvā akta vieglāku uztveramību, lūdzam EM sakārtot šajā sadaļā iekļautos punktus, to saturu atspoguļojot darbību loģiskajā secībā, proti sākot ar punktu, kas ir konsutatīvās padomes uzdevums un kādiem mērķiem to izveido un tikai tad iekļaujot punktu, ka to izveido FS un turpmākos nosacījumus.
Piedāvātā redakcija
-
89.
Noteikumu projekts
VII. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un ja nepieciešams papildināt MK noteikumus ar horizontālo principu rādītājiem, ja tos tiks plānots ietvert projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos.
Piedāvātā redakcija
-
90.
Noteikumu projekts
85. Šajos noteikumos minētās izmaksas ir attiecināmas sākot ar 2023. gada 1. janvāri.
Iebildums
Lūdzam papildināt šī punkta redakciju ar papildinošiem ierobežojumiem, ņemot vērā, ka šo noteikumu 118. punktā ir paredzēti citi izmaksu attiecināmības sākuma nosacījumi.
Piedāvātā redakcija
-
91.
Noteikumu projekts
85. Šajos noteikumos minētās izmaksas ir attiecināmas sākot ar 2023. gada 1. janvāri.
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka MK noteikumu projektā tiek paredzēta arī komercdarbības atbalsta sniegšana, piemērojot Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu  (turpmāk - Regula Nr. 651/2014) nosacījumus. Viens no nosacījumiem, sniedzot atbalstu ar Regulu Nr. 651/2014 ir stimulējošās ietekmes nosacījuma ievērošana - lūdzam skatīt Regulas Nr. 651/2014 6.panta 2.punktā noteikto. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt 85.punktu, lai attiecībā uz komercdarbības atbalstu, kas sniegts ar Regulu Nr. 651/2014 tiktu ievērots stimulējošās ietekmes nosacījums un tiktu nodrošināts, ka projekts nav uzsākts pirms atbalsta pieteikuma iesniegšans, un attiecīgi nekādas izmaksas nevar tikt attiecinātas no 2023.gada 1.janvāra.
 
Piedāvātā redakcija
-
92.
Noteikumu projekts
86. Publiskos iepirkumus finansējuma saņēmējs veic atklātā, pārredzamā, konkurenci nodrošinošā, sociāli atbildīgā veidā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, ievērojot nediskriminācijas principus. Projekta ietvaros ir atbalstāma vides prasību un inovatīva risinājuma integrēšana preču un pakalpojuma iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums un inovāciju publiskais iepirkums).
Iebildums
Lūdzam skaidrot terminus "zaļais publiskais iepirkums" un "inovāciju publiskais iepirkums".
Piedāvātā redakcija
-
93.
Noteikumu projekts
88. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma par atbalsta sniegšanu jebkurā no šādiem gadījumiem:
Iebildums
Lūdzam precizēt "atbalsta"uz "finansējums" ( attiecīgā locījumā), ņemot vērā Eiropas Savienības fondos lietoto terminoloģiju.
Piedāvātā redakcija
-
94.
Noteikumu projekts
89.1. par jaunradītajiem produktiem un tehnoloģijām atbalstītajos komersantos saskaņā ar finansējuma saņēmēju maksājuma pieprasījumos norādāmo informāciju, kas atbilst normatīvajiem aktiem par pārbaužu veikšanu Eiropas Savienības fondu ieviešanas 2021.–2027. gada plānošanas periodā;
Iebildums
Lūdzam precizēt atsauci uz normatīvo aktu, precizējot "normatīvajiem aktiem par pārbaužu veikšanu Eiropas Savienības fondu ieviešanas 2021.–2027. gada plānošanas periodā" uz "Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā".
 
Piedāvātā redakcija
-
95.
Noteikumu projekts
90. Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Regulas  Nr. 2021/1060 47. pantu un 50. pantu un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā, kā arī ievēro saistītās komunikācijas un dizaina vadlīnijas.
Iebildums
Lūdzam aizstāt noteikumu projekta 90.punktā vārdus "pantu un 50. pantu un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā, kā arī ievērot saistītās komunikācijas un dizaina vadlīnijas;" ar vārdiem "un 50. pantu un kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas"
 
Piedāvātā redakcija
-
96.
Noteikumu projekts
95. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, kā arī ņemot vērā 37., 38. un 76. punktā norādīto kārtību šādi:
Iebildums
Lūdzam pārskatīt MK noteikumu projekta 95.punktā un tā apakšpunktos norādīto, vēršam uzmanību, ka šobrīd no 95.punkta nosacījumiem var secināt, ka atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 sniedz pētniecības organizācijām. Vienlaikus nav skaidrs, kāpēc, sniedzot atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, būtu jāievēro finansējuma saņēmēja izstrādātā kārtība, kā tiek piešķirts atbalsts tehnoloģiju pārneses vai ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētniecības pieteikumiem.
Piedāvātā redakcija
-
97.
Noteikumu projekts
98. Maksimālā atbalsta intensitāte, ja komercdarbības atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013:
Iebildums
Lūdzam pārskatīt un precizēt 98. punkta apakšpunktu redakcijas, nodrošinot nepārprotamību par darbību ietvaros piemērojamajām intensitātēm un atbalsta nosacījumiem. Atbilstoši šobrīd norādītajām redakcijām vienām un tām pašām 57. punkta apakšpunktos norādītajām darbībām ir iespējamas dažādas intensitātes, taču to noteikšanas nosacījumi nav viennozīmīgi.
Vienlaikus lūdzam papildināt ar nosacījumiem, kad atbalsts  57.1., 57.2., 57.3., 57.5. un 57.9. apakšpunktos noteiktajām darbībām tiek piešķirts kā de minimis atbalsts, ņemot vērā, ka atbilstoši noteikumu 108. punktā noteiktajam šīm darbībām atbalstu iespējams sniegt arī saskaņā ar regulu Nr. 651/2014.
Piedāvātā redakcija
-
98.
Noteikumu projekts
98.1. šo noteikumu 57.1.57.2., 57.3. un 57.4. apakšpunktā minētajām darbībām, ievērojot šo noteikumu 67.1. apakšpunktā minētos nosacījumus, ir 100% no izmaksām, bet lielajam komersantam – 85 % no ārpakalpojuma izmaksām;
Iebildums
Lūdzu skat. konceptuālu iebildumu par maza apjoma vaučeru atbalstu lielajiem komersantiem pie MKN projekta V.sadaļas "Atbalsta pasākumu nodrošināšana komersantiem jaunu produktu izstrādei un komercializācijai" virsraksta .

Piedāvātā redakcija
-
99.
Noteikumu projekts
98.1. šo noteikumu 57.1.57.2., 57.3. un 57.4. apakšpunktā minētajām darbībām, ievērojot šo noteikumu 67.1. apakšpunktā minētos nosacījumus, ir 100% no izmaksām, bet lielajam komersantam – 85 % no ārpakalpojuma izmaksām;
Iebildums
Lūdzam skaidrot anotācijā, kāpēc maziem un vidējiem komersantiem atbalsta intensitāte noteikta 100% apmērā no izmaksām, bet lielajiem komersantiem atbalsta intensitāte noteikta 85% apmērā no ārpakalpojuma izmaksām.
Piedāvātā redakcija
-
100.
Noteikumu projekts
108. Atbalstu komersantiem šo noteikumu 57.1.57.2. un 57.3.  apakšpunktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 25. pantu, atbalstu šo noteikumu 57.5. apakšpunktā minētajai darbībai – saskaņā ar Regulas 651/2014 28. pantu, bet šo noteikumu 57.9. apakšpunktā minētajai darbībai – saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 18. pantu. Sniegtais atbalsts tiek piešķirts ar finansējuma saņēmēja lēmumu un ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu komersantam. Lēmuma pieņemšanas diena ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi.
Iebildums
Ņemot vērā, ka daļa šajā punktā minētās atbalstāmās darbības var tikt finansētas gan ar regulu 1407/2013, gan saskaņā ar regulu Nr. 651/2014, lūdzam šo punktu precizēt tā, lai skaidrs, kāda ir šo komercdarbības atbalsta regulējumu piemērošanas izvēles kārtība, t.i. pie kādiem nosacījumiem kuru regulējumu piemēro. Ar atbilstošu skaidrojumu lūdzam papildināt arī anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
101.
Noteikumu projekts
117. Atbalstu, kas sniegts citā atbalsta programmā vai individuālajā projektā, vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām var apvienot, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta šo noteikumu 109., 110. un 111. punktā. Visas attiecināmās izmaksas, kas pārsniedz Komisijas noteikto maksimāli pieļaujamo intensitāti, atbalsta saņēmējs sedz no līdzekļiem, kas nav saistīti ar jebkādu valsts atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu.
Iebildums
Nav skaidrs, kas 117.punktā tiek saprasts ar vārdiem: "Komisijas noteikto maksimāli pieļaujamo intensitāti", ja šeit domāta atbalsta intensitāte, kas noteikta konkrētā Regulas Nr. 651/2014 pantā, lūdzam to tā arī atbilstoši norādīt. 
 
Piedāvātā redakcija
-
102.
Noteikumu projekts
118. Šo noteikumu 57.1.,57.2., 57.3., 57.5. un 57.9. . apakšpunktā minētās darbības ir atbalstāmas no brīža, kad projekta iesniedzējs ir iesniedzis finansējuma saņēmējam iesniegumu par projekta īstenošanu, ievērojot regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minētos nosacījumus par stimulējošo ietekmi. Darbu uzsākšana atbilst Regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktā minētajai definīcijai.
Iebildums
Lūdzu precizēt noteikumu 118.punkta redakciju, aizstājot vārdu savienojumu "projekta iesniedzējs" ar citu terminu, ņemot vērā, ka šo noteikumu izpratnē projekta iesniedzējs ir tiešās pārvaldes iestāde.
Piedāvātā redakcija
-
103.
Noteikumu projekts
118. Šo noteikumu 57.1.,57.2., 57.3., 57.5. un 57.9. . apakšpunktā minētās darbības ir atbalstāmas no brīža, kad projekta iesniedzējs ir iesniedzis finansējuma saņēmējam iesniegumu par projekta īstenošanu, ievērojot regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minētos nosacījumus par stimulējošo ietekmi. Darbu uzsākšana atbilst Regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktā minētajai definīcijai.
Iebildums
Normas nepārprotamai interpretācijai lūdzam šajā punktā vārdus "ir atbalstāmas" aizstāt ar vārdiem "var uzsākt". Vienlaikus vēršam uzmanību, ka regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktā minētā definīcija kā darbu sākumu cita starpā nosaka arī pirmo juridiski saistošo apņemšanos pasūtīt aprīkojumu, vai citas saistības, kas padara ieguldījumu neatgriezenisku. Normas viennozīmīgai uztverei, attiecīgi lūdzam papildināt šo punktu ar nosacījumu, ka stimulējošās ietekmes nosacījuma pārkāpums ir arī pirmā juridiski saistošā apņemšanās, kas noslēgta pirms projekta iesniedzējs ir iesniedzis finansējuma saņēmējam iesniegumu par projekta īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
-
104.
Noteikumu projekts
119. Ja pēc komercdarbības atbalsta piešķiršanas finansējuma saņēmējs konstatē, ka netika ievērotas šo noteikumu 118. punktā minētās prasības par stimulējošo ietekmi, projekta īstenošanai piešķirtais publiskais finansējums uzskatāms par nepamatoti piešķirtu. Šādā gadījumā komersants pilnībā atmaksā finansējuma saņēmējam saņemto publisko finansējumu.
Iebildums
Ja finansējuma saņēmējs konstatē, ka netika ievērotas šo noteikumu 119. punktā minētās prasības par stimulējošo ietekmi, projekta īstenošanai piešķirtais publiskais finansējums uzskatāms par nelikumīgu komercdarbības atbalstu un jāpiemēro tā atgūšanas normas. Līdz ar to lūdzam šo normu izteikt, piemēram, šādā redakcijā: "Ja pēc komercdarbības atbalsta piešķiršanas finansējuma saņēmējs konstatē, ka netika ievērotas šo noteikumu 118. punktā minētās prasības par stimulējošo ietekmi, projekta īstenošanai piešķirtais publiskais finansējums uzskatāms par nelikumīgu komercdarbības atbalstu".
 
Piedāvātā redakcija
-
105.
Noteikumu projekts
120. Finansējuma saņēmējs lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Regulu Nr. 651/2014 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām.
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 58.panta 4.punktā un 59.pantā noteiktajam, atbalstu saskaņā ar Regulu Nr. 651/2014 var sniegt līdz 2024.gada 30.jūnijam. Ievērojot  84.punktā noteikto, ka finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu plāno līdz 2029.gada 31.decembrim, aicinām MK noteikumu projektā nepārprotami norādīt atbalsta sniegšanas periodu ar Regulu Nr. 651/2014.
Piedāvātā redakcija
-
106.
Noteikumu projekts
121. Finansējuma saņēmējs un komersants nodrošina projekta dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktā noteiktajam.
Iebildums
Lūdzam precizēt šo normu attiecībā uz finansējuma saņēmēju un gala labuma guvēju, jo finansējuma saņēmējam ir jānodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas shēmas ietvaros, savukārt gala labuma guvējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus no atbalsta piešķiršanas brīža, atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktā noteiktajam.
 
Piedāvātā redakcija
-
107.
Noteikumu projekts
123. Komersantam atbalstu nepiešķir, ja tas atbilst kādai no Regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "c", "d" vai "e" apakšpunktā minētajām nozarēm, ja iestājas kāds no Regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punktā minētajiem nosacījumiem vai ja uz komersantu attiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktam.
Iebildums
Ievērojot Regulā Nr. 651/2014 noteikto, lūdzam papildināt MK noteikumu projekta 123.punktu arī ar norādi, ka komersantam atbalstu ar Regulu Nr. 651/2014 nepiešķir, ja tas īsteno darbības, kas minētas Regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta c) un  d) apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
-
108.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka MKN projekta anotācijas 1.2.punktā "Mērķis" minēts atšķirīgs pasākuma mērķis (vairāk atbilst KP 21-27 121 SAM kopējam mērķim), nekā tas ir noteikts MKN projekta 4.punktā, kā arī tas atšķiras no anotācijas sadaļā "Risinājuma apraksts" minēts, ka 1.2.1.4. pasākuma  ietvaros plānots stiprināt un pilnveidot zināšanu pārneses sistēmu, t.sk. reģionālā līmenī, kuras galvenais mērķis ir pētniecības un uzņēmējdarbības sektora ciešāka sadarbības veidošana un uzturēšana, lai sekmētu pētniecības ideju komercializāciju (atbalsts grantu veidā, nefinansiāls atbalsts). Lūdzam pārskatīt MKN noteikto un MKN anotācijā iekļauto attiecībā uz pasākuma mērķi un nodrošināt informācijas saskaņotību.
Piedāvātā redakcija
-
109.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par attiecīgās nozares/ jomas pārstāvošu biedrību, nodibinājumu, nevalstisko organizāciju iesaisti MKN projekta izstrādē.
Piedāvātā redakcija
-
110.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, vai plānotajām pasākumam būs tieša, netieša, vai nebūs ietekmes uz horizontālajiem principiem:
A) “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana”;
B) “Klimatdrošināšana”;
C) “Energoefektivitāte pirmajā vietā”;
D) “Nenodarīt būtisku kaitējumu”.
Piedāvātā redakcija
-
111.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka MKN projekta anotācijas 1.2.punktā "Mērķis" minēts atšķirīgs pasākuma mērķis (vairāk atbilst KP 21-27 121 SAM kopējam mērķim), nekā tas ir noteikts MKN projekta 4.punktā, kā arī tas atšķiras no anotācijas sadaļā "Risinājuma apraksts" minēts, ka 1.2.1.4. pasākuma  ietvaros plānots stiprināt un pilnveidot zināšanu pārneses sistēmu, t.sk. reģionālā līmenī, kuras galvenais mērķis ir pētniecības un uzņēmējdarbības sektora ciešāka sadarbības veidošana un uzturēšana, lai sekmētu pētniecības ideju komercializāciju (atbalsts grantu veidā, nefinansiāls atbalsts). Lūdzam pārskatīt MKN noteikto un MKN anotācijā iekļauto attiecībā uz pasākuma mērķi un nodrošināt informācijas saskaņotību.
Piedāvātā redakcija
-
112.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam skaidrot, vai anotācijas sadaļas 11.punktā (Vienkāršoto izmaksu metodikas) minētais, ka Finansējuma saņēmēja atalgojumu vienkāršoto izmaksu metodika tiks izstrādāta un apstiprināta līdz projektu iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā nav par vēlu noteikts termiņš, jo tas kavētu finansējuma saņēmēja projekta iesnieguma aizpildīšanu. Papildus lūdzam anotācijas 11.punktā minēto precizēt atbilstoši 29.11. panāktajai vienošanai par vienkāršoto izmaksu piemērošanu 1.2.1.4.pasākumā.


 
 
Piedāvātā redakcija
-
113.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam EM sadaļas 6.punkta "Atbalsta pasākumu nodrošināšana komersantiem jaunu produktu izstrādei un komercializācijai" skaidrot, kas MKN kontekstā ir saprotams ar eksperimentālo vaučeru, jo MKN ievaddaļā nav iekļauts šāds termina atšifrējums.
.
Piedāvātā redakcija
-
114.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijas sadaļā 3. "Gala labuma guvēji, atbalsta saņēmēji" attiecībā uz lielajiem komersantiem, aprakstīt, ka lielie komersanti pasākuma ietvaros var saņet atbalstu tikai pie noteiktiem nosacījumiem ( Eiropas Parlaments un padomes Regulas 2021/1058
(2021. gada 24. jūnijs) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu 5.panta 2.punta a) apakšpunkts).
Piedāvātā redakcija
-
115.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam EM anotācijas 1.3.sadaļas punktā "Problēmas un risinājumi" pie problēmas apraksta un kontekstā ar otrās rindkopas beigās minēto komercializācijas kapacitāti EM izvērstāk norādīt/iekļaut informāciju, kas pamato vāju pētījumu rezultātu komercializāciju.
Piedāvātā redakcija
-
116.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums

Lūdzam anotācijas punktā "Problēmas un risinājumi" pie p[roblēmēmas apraksta detalizētāk aprakstīt tehnoloģiju programmas (2014-2020) izaicinājumus un problemātiku, t.sk. iezīmējot argumentāciju, kāpēc nepieciešama šādas programmas turpināšana un kāpēc izvēlēts šāds īstenošanas koncepts.
Piedāvātā redakcija
-
117.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam precizēt 11.sadaļā "Vienkāršoto izmaksu metodikas":
1) attiecībā par atalgojuma metodiku - lūdzam salāgot redakciju ar MK noteikumu projektu, no kura izrietēja, ka tiks piemērota vienotā personāla atlīdzības likme.
2) norādām, ka vienkāršoto izmaksu metodiku izstrādes laiks nav objektīvs pamatojums programmu īstenošanas laicīgai neuzsākšanai, iespējamai rādītāju nesasniegšana u.tml. Skaidrojam, ka par vienkāršoto izmaksu obligātu piemērošanu informācija AI tika sniegta savlaicīgi.
3) vēršam uzmanību, ka publiskais iepirkums 2021.-2027.gada plānošanas periodā nav šķērslis/ iemesls vienkāršoto izmaksu nepiemērošanai.
Piedāvātā redakcija
-
118.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam pārskatīt terminu "projekta iesniedzējs" un "finansējuma saņēmējs" lietojumu, piemēram, sadaļā "7. Pasākuma konsultatīvā padome un tās uzdevumi" norādīts, ka finansējuma saņēmējs nodrošina konsultatīvās padomes izveidi, taču no noteikumu projekta izriet, ka konsultatīvā padome jāizveido vēl pirms vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, lai izstrādātu stratēģiju un pievienotu to projekta iesniegumam (t.i., esot projekta iesniedzēja statusā).
Piedāvātā redakcija
-
119.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam sadaļā "3. Gala labuma guvēji, atbalsta saņēmēji' norādīt korektu pasākuma Nr., šobrīd norādīto "1.2.3.1." aizstājot ar "1.2.1.4.".
 
Piedāvātā redakcija
-
120.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
11.sadaļā par vienkāršotajām izmaksām ir noteikts "Vienlaikus, pasākuma īstenošanā tiks piemērotas vadošās un atbildīgās iestādes sagatavotās 2021.-2027.gada plānošanas perioda horizontālās vienkāršoto izmaksu metodikas, tiklīdz minētās metodikas būs stājušās spēkā."
Vēršu uzmanību, ka horizontālās vienkāršoto izmaksu metodikas izstrādā Vadošā iestāde, bet atbildīgā iestāde izstrādā specifiskās vienkāršoto izmaksu metodikas, kas ir piemērojamās konkrētajam SAM. 
Piedāvātā redakcija
-
121.
Anotācija (ex-ante)
5.1. Saistības pret Eiropas Savienību
Iebildums
Lai nodrošinātu Regulas 651/2014 11.panta  1.punkta a) apakšpunktā minētā pienākuma izpildi, lūdzam papildināt anotācijas V.sadaļu ar informāciju, ka, izmantojot  Eiropas Komisijas elektroniskās paziņošanas sistēmu, Ekonomikas ministrija 20 darbdienu laikā no atbalsta pasākuma stāšanās spēkā nosūtīs kopsavilkuma informāciju Regulas 651/2014 II pielikumā noteiktajā standartizētajā formātā par atbalsta pasākumu.
Piedāvātā redakcija
-
122.
Noteikumu projekts
1.4. prasības Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 1.4.apakšpunktu ar vārdiem "un finansējuma saņēmējam", ņemot vērā, ka projektā ir ietverti pienākumi arī finansējuma saņēmējam.
Piedāvātā redakcija
-
123.
Noteikumu projekts
8. Atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu var ierosināt palielināt pasākumam pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu līdz šo noteikumu 6. punktā minētajam plānotajam maksimālajam apmēram.
Priekšlikums
Aicinām MK noteikumu projektā lietot vienotu terminoloģiju “plānotais kopējais attiecināmais finansējums”, ņemot vērā, ka, šo noteikumu 6.punktā nav lietots termins "plānotais maksimālais apmērs".
Piedāvātā redakcija
-
124.
Noteikumu projekts
8. Atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu var ierosināt palielināt pasākumam pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu līdz šo noteikumu 6. punktā minētajam plānotajam maksimālajam apmēram.
Priekšlikums
Lūdzam precizēt atsauci uz atbildīgo iestādi, ņemot vērā 12.punktā lietoto saīsinājumu, ka Ekonomikas ministrija ir atbildīgā iestāde.
Piedāvātā redakcija
-
125.
Noteikumu projekts
14. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir atbilstošs šo noteikumu 2.3. apakšpunktā ietvertajam termina skaidrojumam. 
Priekšlikums
Nepārprotamības nolūkos, lai izvairītos no interpretācijas iespējām, ko var radīt iespējamas izmaiņas projekta iesniedzēja darbības mērķī, aicinām izvērtēt iespēju norādīt precīzu projekta iesniedzēja nosaukumu. Vienlaikus aicinām norādīt, ka projekta iesniedzējs pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, kļūst par finansējuma saņēmēju.
Piedāvātā redakcija
-
126.
Noteikumu projekts
48.1. šo noteikumu 47.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai attiecināmas šādas tiešās izmaksas:
Priekšlikums

Lūdzam redakcionāli precizēt kā piedāvātajā redakcijā. 
Piedāvātā redakcija
šo noteikumu 47.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai paredzētas šādas tiešās attiecināmās izmaksas:
127.
Noteikumu projekts
48.2. šo noteikumu 47.2. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai attiecināmas šādas tiešās izmaksas (izmaksas ir attiecināmas tikai tiktāl, cik tās attiecas uz konkrēto projektu):
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt kā piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
šo noteikumu 47.2. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai paredzētas šādas tiešās attiecināmās izmaksas  (izmaksas ir attiecināmas tikai tiktāl, cik tās attiecas uz konkrēto projektu):
128.
Noteikumu projekts
50.6. apdrošināšanas (veselības, dzīvības, transportlīdzekļu, īpašuma, iekārtu, civiltiesiskās atbildības) izmaksas uz tehnoloģiju pārneses pieteikuma īstenošanas laiku, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. Ja tehnoloģiju pārneses pieteikums neaptver visu attiecīgās apdrošināšanas darbības laiku, attiecināmajās izmaksās iekļauj tādu daļu no apdrošināšanas izmaksām, kas atbilst tehnoloģiju pārneses pieteikuma termiņam;
Priekšlikums
Ņemot vērā Vadlīniju Nr.1.2. "Vadlīnijas attiecināmo izmaksu noteikšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gada plānošanas periodā" 17.1.apakšpunktu, apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas projekta īstenošanas laikā. Līdz ar to aicinām šo MK noteikumu attiecīgajos punktos salāgot terminoloģiju.
Piedāvātā redakcija
-
129.
Noteikumu projekts
83. Atbildīgā iestāde projekta ieviešanas laikā var izvērtēt šo noteikumu 16. punktā minēto projekta īstenošanas stratēģiju, bet šo noteikumu 80. punktā minētā konsultatīvā padome saskaņā ar atbildīgās iestādes atzinumu var veikt atbilstošas korekcijas projekta īstenošanas stratēģijā, izmaiņas saskaņojot ar sadarbības iestādi.
Priekšlikums
Lūdzam precizēt Eiropas Saveinības fondos lietoto terminoloģiju, precizējot projektu ieviešana" uz "projektu īstenošana".
Piedāvātā redakcija
-
130.
Noteikumu projekts
93. Atbildīgā iestāde projekta ieviešanas starpposma un noslēguma periodā var veikt projekta ieviešanas un sasniegto rādītāju izvērtēšanu.
Priekšlikums
Lūdzam precizēt "projekta ieviešanas" uz "projekta īstenošanas" , ņemot vērā Eiropas Savienības fondos  lietoto terminoloģiju.
Piedāvātā redakcija
-
131.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam EM pārskatīt un skaidrāk pārformulēt anotācijas sadaļas 9.punktā (Valsts atbalsta saņemšanas nosacījumi gala labuma guvējiem) ceturtajā rindkopā minēto teikuma redakciju, ka finansējuma saņēmējs pārbauda gala labuma atbilstību VID datu bāzē pēdējā aktualizācijas datumā pirms iesnieguma iesniegšanas esošo informāciju par nodokļu parādiem, jo pretēja gadījumā nav  īsti skaidrs, kas ar to ir saprotams.

 
Piedāvātā redakcija
-
132.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām EM anotācijas sadaļas 5.punktā (Publisko pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas un patentēšanas fonda darbības nodrošināšana)  samainīt vietām otro un turpmākās rindkopas ar pirmo, pirmo rindkopu pārceļot uz beigām, lai 5.punkta teksts būtu vieglāk uztverams.
Piedāvātā redakcija
-
133.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam pie 8.punkta redakcionāli papildināt ar iekavām kā piedāvātajā redakcijā (papildinājums iezīmēts).
Piedāvātā redakcija
- informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana, ievērojot nediskriminācijas principus (informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana ir saskaņā ar saistošo normatīvo aktu un citu dokumentu noteiktajām prasībām);

 
134.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
6.puktā ir norādīts 1.2.1.4. pasākuma ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums 26 900 000 euro apmērā, savukārt kopējā finansējuma izlietojums pa gadiem veido summu 22 657 189 euro apmērā, attiecīgi lūdzam novērst minēto neprecizitāti.
Piedāvātā redakcija
-