Atzinums

Projekta ID
21-TA-858
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
01.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Projekta 2.2.4. apakšpunktā ir minēts, ka "būtu nepieciešams pilnveidot esošo teritoriju plānošanas normatīvo regulējumu un noteikt detalizēta transporta attīstības plāna izstrādi par obligātu pilnīgi visai pašvaldība teritorijai kopā ar funkcionālo aglomerācijas teritoriju, kā arī noteikt, ka šajā detalizētajā transporta attīstības plānā ir obligāti jāizstrādā atdalīta mikromobilitātes infrastruktūras sadaļa, kurā jānorāda esošā infrastruktūra un attīstības plāni, ne tikai shematiskas velotransporta un gājēju un velotransporta kustības organizācijas shēmas." Norādām, ka pie turpmākās rīcības projektā nav paredzēta nekāda rīcība attiecībā uz iepriekš minēto problēmu. Ievērojot minēto, lūdzam papildināt projekta turpmākās rīcības sadaļu ar attiecīgu uzdevumu vai arī sniegt skaidrojumu projektā kā konstatētā problēma tiks risināta.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt projektu, ņemot vērā, ka projektā ir divas sadaļas attiecībā uz turpmāko rīcību, - to paredz gan projekta IV, gan VI sadaļas.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Projekta 3.2.1. apakšnodaļā ir norādīti galvenie valsts mikromobilitātes infrastruktūras maršruti (10), kurus ir plānots attīstīt.No projektā ietvertās informācijas nav skaidri saprotams racionālais un ekonomiskais pamatojums šo maršrutu attīstīšanai visā to garumā. Ievērojot minēto, lūdzam papildināt projektu ar informāciju, vai pēc šo maršrutu izpētes veikšanas, ja tiks konstatēti, ka šajos maršrutos ir nepieprasīti mikromobilitātes ceļa posmi, tie tāpat tiks attīstīti, vai arī tomēr  līdzekļi, kurus izlietotu šo posmu izbūvei tiks novirzīti patiešām nepieciešamu veloceliņu izbūvei ārpus šiem maršrutiem.

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Projekta 3.2.2.apakšnodaļā ir norādīts, ka apdzīvotu vietu un to sasniedzamības robežu mikromobilitātes infrastruktūras attīstība jāveic prioritārā secībā to attīstot atbilstoši apdzīvotu vietu iedzīvotāju skaitam, tādā veidā nodrošinot pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam drošu un ērtu mikromobilitāti. Norādām, ka nav saprotams skaidrs pamatojums šādai prioritizēšanai, proti, kā vienīgo kritēriju izvirzot apdzīvotas vietas lielumu. Tādējādi netiek ņemta vērā satiksmes intensitāte, skolnieku pārvietošanās pa minēto ceļu un citi kritēriji. Vēršam uzmanību, ka šādā gadījumā mazāk apdzīvotās vietās veloceliņi tiks izbūvēti tikai tad, kad tie būs realizēti lielajās pilsētās, kā arī, izvērtējot tikai vienu kritēriju veloceliņa izbūvei, var tikt investēti līdzekļi mazāk nepieciešama veloceliņa izbūvei, nekā, ja kritēriji veloceliņu būvniecībai būtu daudz plašāki. Ievērojot minēto, lūdzam papildināt projektu ar skaidrojumu, vai ir apsvērta arī citu kritēriju izvēle, un, kāpēc ir izvēlēts tikai viens kritērijs veloceliņu izbūvei.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ierosinām precizēt projekta 2.2.2. apakšpunktā atsauci uz 8. attēlu, aizstājot to ar atsauci uz 7. attēlu.
Piedāvātā redakcija
-