Atzinums

Projekta ID
22-TA-2565
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
12.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju
Iebildums
Uzturam iebildumu. Aicinām papildināt sadaļu ar pasākuma ietekmes novērtējumu uz sociālās/nabadzības un mājokļa atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem un nevienlīdzīgu pieeju pakalpojumam un kā šo nevienlīdzību paredzēts novērst. 

Izziņas 16.punktā tiek skaidrots, ka avansa maksājumi netiek paredzēti un projektu iesniegumu vērtēšanā obligāti izmantojamais vienotais projektu vērtēšanas kritērijs “Projekta iesniedzējam ir pietiekama īstenošanas un finanšu kapacitāte projekta īstenošanai”, paredz, ka projekta iesniedzējam ir jāizvērtē savas finanšu iespējas un projekta iesniegumā jāapliecina, ka tam ir pieejami nepieciešamie finanšu resursi projekta īstenošanai, tai skaitā, ja nepieciešams, tam ir iespējas piesaistīt nepieciešamo finansējumu no kredītiestādēm, tai skaitā līdzfinansējuma daļas segšanai.  

Skaidrojam, ka 2021.gadā nabadzības risks Latvijā samazinājās no 23,4% 2020.gadā līdz 22,5% 2021.gadā, tomēr nabadzības risks Latvijā ir ievērojami virs ES-27 vidējā rādītāja un Latvija ierindojas kā valsts ar augstākajiem nabadzības rādītājiem starp pārējām ES-27 dalībvalstīm.  Latvijā 7,4% mājsaimniecību mājokļu izdevumu segšana ir pārmērīgs slogs, kas nozīmē, ka mājokļa izmaksas veido vairāk kā 40 % no rīcībā esošiem ienākumiem. 2021.gada sākumā centrālapkure bija 77,4 % apdzīvotu mājokļu, kas nozīmē, ka nedaudz vairāk kā 1/5 mājsaimniecību mājokļi nav labiekārtoti ar centrālapkuri un tās izmanto citus apkures veidus.

Vēršam uzmanību, ka abi augstāk minētie pasākuma ieviešanas nosacījumi ir diskriminējoši, no atbalsta saņēmēju loka izslēdzot sociālās atsumtības riskam pakļautos iedzotājus, kuru sadzīves apstākļi ir neatbilstoši un kuru rīcībā nav uzkrājumi, kā arī zemo ienākumu dēļ  nav iespējas saņemt kredītu bankā. 

 
Piedāvātā redakcija
-