Atzinums

Projekta ID
22-TA-3541
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna"
Atzinums iesniegts
22.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Iebildums
Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) atzinīgi vērtē, ka 2. rīcības virzienā "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu vadības uzlabošana, veicinot ētiskumu un mazinot korupcijas un interešu konflikta riskus" ir ņemts vērā argumentētais pamatojums un iekļauts 2.4 pasākums ar uzdevumu veikt izvērtējumu par ģimenes ienākumu deklarācijas sistēmas ieviešanu Latvijā attiecībā uz valsts augstāko amatpersonu radiniekiem.

Delna arī sniedz vairākus iebildumus par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk - KNAB) izstrādāto Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānu 2021. - 2025. gadam. Apskatot plāna pasākumus vairākos rīcības virzienos, secinām, ka tie nav pilnīgi un būtu jāiekļauj plānu papildinoši pasākumi:
- 1. Rīcības virzienā 1.14. pasākums:  Amatpersonu reģistra centralizēta publicēšana iestāžu mājaslapās. Vajadzība: Amatperosnu reģistra publicēšana būtu nozīmīgs papildinājums šobrīd publicētajām amatpersonu deklarācijām un palielinātu žurnālistu un pilsoniskās sabiedrības iespējas atbalstīt tiesībsargājošās iestādes amatpersonu uzraudzībā. Šobrīdējā decentralizētā informācijas publicēšana institūciju mājaslapās apgrūtina datu analīzi, ierobežojot tādu digitālu uzraudzības rīku izstrādi, kas balstās uz automatizētu dažādu datu kopu apvienošanu. Publicējot konkrētos datus vienotā mašīnlasāmā datu kopā, tiktu uzlabota sabiedrības spēja identificēt potenciālus interešu konfliktus un korupcijas riskus amatpersonu darbībā. Delnas ieskatā konkrētās datu kopas nepublicēšanu nav iespējams pārliecinoši pamatot un esošā situācija ir pretrunā Latvijas atvērto datu stratēģijai, kurā ietverts princips "atvērts pēc noklusējuma".
- 1. Rīcības virzienā 1.15. pasākums: Latvijas Pretkorupcijas datu stratēģijas izstrāde. Vajadzība: Latvijai iztrūkst Pretkorupcijas datu stratēģija un redzējums par pretkorupcijas datu infrastruktūras attīstību, datu kopu izmantošanas iespējām un publisko pieejamību. Šādas stratēgijas izstrāde un esamība iezīmētu skaidru redzējumu par cīņā ar korupciju izmantojamajām datu kopām, to kvalitāti un publiskās pieejamības statusu, kā arī ļautu izvairīties no situācijām, kad pēkšņi tiek apšaubīta kādas datu kopas publiskās pieejamības vajadzība un nozīmē cīņā ar korupciju un noziedzīgu rīcību. Piemērs šādam gadījumam ir Eiropas Savienības Tiesas 2022. gada 22. novembra spriedums apvienotajās lietās C-37/20 un C-601/20, kas rada nopietnus draudus Eiropas un Latvijas ilggadējiem centieniem izstrādāt kvalitatīvu un efektīvu patieso labuma guvēju reģistru, lai sekmētu cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu un dod tiesības ikvienam sabiedrības loceklim brīvi piekļūt informācijai par uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem.
- 2. Rīcības virziens 2.8. pasākums: Publiska atlīdzība valsts pārvaldē nodarbinātajiem, tajā skaitā valstij un pašvaldībai piederošajās kapitālsabiedrībās. Vajadzība: Ņemot vērā sabiedrības zemo uzticību valsts pārvaldei, atlīdzība būtu jāpublisko ne tikai valsts amatpersonām, bet arī darbiniekiem. Arguments, ka informācija par valsts amatpersonu atalgojumu joprojām ir pieejama valsts amatpersonu deklarāciju publiskajā daļā, nav pietiekams, jo informāciju žurnālisti un pilsoniskā sabiedrība var gūt tikai reizi gadā, nevis katru mēnesi, kā tas bija pirms Satversmes tiesas 2019. gada 7. marta spriedumu lietā Nr. 2018‑11‑01 (vairāk netiek publicēta amatpersonu un darbinieku saņemtā atlīdzība un tādējādi ir ievērojami vājināts valsts un pašvaldību līdzekļu izlietojuma atklātības
līmenis un sabiedriskās kontroles mehānisms).  Atklātībai par saņemto atlīdzību ir jāattiecas arī uz kapitālsabiedrību valdi, padomi un darbiniekiem. Iepriekšējos gados izskanējušie fiktīvās nodarbinātības gadījumi un uzsāktās izmeklēšanas “Rīgas Namu pārvaldniekā” un “Rīgas Satiksmē” mudina sekot līdzi personāla nodarbinātībai un izmaksātajai atlīdzībai.
Piedāvātā redakcija
1. Rīcības virziena papildināšana:
1.14. Pasākums: Amatpersonu reģistra centralizēta publicēšana iestāžu mājaslapās. Darbības rezultāts: Centralizēta amatpersonu reģistra publicēšana atbildīgās institūcijas mājaslapā mašīnlasāmā datu kopā un publiski pieejama žurnālistiem, pilsoniskajai sabiedrībai un ikvienam interesentam atbilstoši Latvijas atvērto datu stratēģijā ietvertajam principam "atvērts pēc noklusējuma". Atbildīgā institūcija: Valsts ieņēmumu dienests. 
1.15. Pasākums: Latvijas Pretkorupcijas datu stratēģijas izstrāde. Darbības rezultāts: Izstrādāta Latvijas Pretkorupcijas datu stratēģija. Atbildīgā institūcija KNAB, iesaistot citas tiesībsargajošās iestādes, piemēram, Finanšu izlūkošanas dienests, VID iekšējās drošības pārvalde u.c. iestādes. 
2. Rīcības virziena papildināšana:
2.8. Pasākums: Publiska atlīdzība valsts pārvaldē nodarbinātajiem, tajā skaitā valstij un pašvaldībai piederošajās kapitālsabiedrībās. Darbības rezultāts: Atkārtota jautājuma par publisku valsts pārvaldē nodarbināto atlīdzību izskatīšana, pārrunājot publiskošanas vajadzību ar fizisko personu datu aizsardzības speciālistiem un Satversmes tiesību ekspertiem un rodot kompromisu atlīdzības publiskošanas veidam – jānodrošina iespēja sabiedrībai, pētniekiem un medijiem sekot līdzi izmaksātajai atlīdzībai. Izskatīšanas rezultātā tapis izvērtējums ar piedāvātajiem risinājumiem un tālāko rīcību.