Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
14.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Plāna pasākums 4.4.4. paredz NPAIS satura izstrādi, kur, kā līdzatbildīgā institūcija, norādīta Latvijas pašvaldību savienība (turpmāk - LPS). LPS ieskatā, kā līdzatbildīgās būtu jānorāda pašvaldības, ja nepieciešams, jo, ņēmot vērā Pamatnostādņu projektā 15. lpp. norādīto - "lai veicinātu risku pieejā bāzētu bērnu tiesību un interešu aizsardzību, nodrošinot nepieciešamās informācijas apstrādi, sekmējot starpinstitucionālo sadarbību, sistēmām sniedzot  integrētu pārskatu par svarīgākajiem bērna riskiem, ģimenes situāciju, notikumiem un sniegto atbalstu, tādējādi nodrošinot bērnam sniegto atbalsta pakalpojumu izsekojamību un iespēju savlaicīgi identificēt citus nepieciešamos pakalpojumus", LPS nenodrošina minēto. 
Piedāvātā redakcija
-