Atzinums

Projekta ID
22-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
05.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plāna projekts
Priekšlikums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi Ministru kabineta plāna projektu “Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāns alkoholisko dzērienu  un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam” (turpmāk – projekts) un vērš uzmanību uz tālāk minēto.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmo daļu  valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim. Vienlaikus likuma “Par pašvaldībām” 3. panta pirmā daļa noteic, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Tādejādi pašvaldība ir tiesīgas darboties tikai likumā noteiktās kompetences ietvaros.
Projekta piektajā nodaļā “Mērķi un rīcības virzieni” noteiktie pasākumi paredz pašvaldību līdzdalību. Tajā pašā laikā projektā nav noteiktības par pašvaldību līdzdalības tiesisko pamatu plānā minēto pasākumu izpildē. Proti, pašvaldību līdzdalība nav pamatota ar likumā noteiktu pašvaldību kompetenci. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka ar terminu “pašvaldība” saprot likuma “Par pašvaldībām” 3. pantā noteikto, tādejādi projektā minēto pašvaldību līdzdalību var īstenot jebkura pašvaldības institūcija.  
Turklāt norādām, ka atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 6. pantam vienīgi likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā noteiktās autonomās funkcijas un autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas, tiek finansētas no attiecīgās pašvaldības budžeta, ja likumā nav noteikts citādi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ministrija aicina precizēt pašvaldību kompetenci projektā noteikto pasākumu izpildē.

 
Piedāvātā redakcija
-