Atzinums

Projekta ID
22-TA-1016
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
11.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam izvērtēt vārdu "apstiprinājis auditors" lietojumu šajā Problēmas aprakstā, ņemot vērā, ka saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97.panta otro daļu, ja gada pārskatu ir revidējis (pārbaudījis) zvērināts revidents un par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem izsniedzis revidenta ziņojumu (91.pants) , tad šim revidentam ir pienākums apstiprināt VID EDS iesniegto gada pārskata pareizību.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka anotācijā minētais subjekts "individuālais uzņēmums" noteikumu projektā nav minēts, lūdzam izvērtēt vai nevajag to svītrot anotācijā, vai arī vajadzības gadījumā šo subjektu iekļaut noteikumu projektā.
Atzīmējam, ka individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kuras īpašnieks ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā sagatavo gada pārskatu (bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu) un to iesniedz VID atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 145 "Kārtība, kādā uzņēmumi, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji par ienākumiem no saimnieciskās darbības, sagatavo un iesniedz finanšu pārskatu".
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Attiecībā uz gada pārskata publisku pieejamību lūdzam precizēt atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 98.panta pirmajai daļai, saskaņā ar kuru VID nodod Uzņēmumu reģistram gada pārskatu, savukārt Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka publiski pieejams gada pārskats ir tikai tiem subjektiem, kuri gada pārskatu sagatavo saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma regulējumu(skat. GPKGPL 3.panta pirmā daļa).
Savukārt individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kuras īpašnieks ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā sagatavo gada pārskatu (bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu) un to iesniedz VID atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 145 "Kārtība, kādā uzņēmumi, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji par ienākumiem no saimnieciskās darbības, sagatavo un iesniedz finanšu pārskatu". Minētie noteikumi neparedz bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskatu publiskošanu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt anotācijas tekstā minēto "3.14" aizstājot ar "3.14.".
Lūdzam redakcionāli precizēt anotācijas tekstā minēto "3.12. punktā" aizstājot ar "3.12.apakšpunktā".
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka pienākums sagatavot gada pārskatu nav individuālajiem komersantiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, kuri grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā.
Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt anotācijas zemāk norādīto teikumu ar vārdiem: "kuri grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā".  
"Lai precizētu finansiālā stāvokļa apliecināšanas iespējas tiem pārvadātājiem, kuriem saskaņā ar normatīvo regulējumu nav pienākums iesniegt gada pārskatu (attiecas uz individuālajiem komersantiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, kuri grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā),..."
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Projekta anotācijā ir norādīts, ka ir gadījumi, kad pārvadātājiem ir nepieciešams licencēt papildu transportlīdzekļus, bet uzņēmuma iepriekšējā gada pārskatā pietrūkst finansiālo līdzekļu nepieciešamajam licencējamo transportlīdzekļu skaitam. Šādā gadījumā pārvadātājs iesniedz bilanci (noteikumu projekta 3.12.apakšpunkts), kas atspoguļo uzņēmuma finansiālo stāvokli uz konkrētu datumu, kas nav senāks par pēdējiem trīs mēnešiem. Trīs mēnešu periods noteikts, jo šāds pārskats ļauj noteikt uzņēmuma aktuālo finansiālo stāvokli, pārskatot tā finanšu rādītājus, bet nerada lieku administratīvo slogu uzņēmējiem, kam pienākums ir Valsts ieņēmumu dienestam iesniegt atskaites reizi ceturksnī.
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 8.panta pirmo daļu sabiedrībai ir pienākums sagatavot gada pārskatu par katru pārskata gadu Grāmatvedības likuma izpratnē un otro daļu gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma. Saskaņā ar minēta likuma 9.panta trešo daļu bilance ir finanšu pārskata sastāvdaļa, kurā norāda sabiedrības līdzekļu un to avotu (aktīvu un pasīvu) atlikumu bilances datumā. Līdzekļus norāda bilances aktīvā, bet to avotus — bilances pasīvā. Bilances aktīva kopsummai jābūt vienādai ar bilances pasīva kopsummu.
Tāpat Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97.panta pirmajā daļā noteikts, kad gada pārskats ir iesniedzams Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā) Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā kopā ar paskaidrojumu (elektroniskā formā) par to, kad gada pārskats un konsolidētais gada pārskats (ja tāds ir) apstiprināts.
Tādējādi bilances sagatavošana ārpus gada pārskata sagatavošanas rada papildus administratīvo slogu pārvadātājam, turklāt tā sagatavošana nekādā veidā nav saistīta ar iesniedzamiem pārskatiem VID, kā arī nav skaidrs uz kādiem pārskatiem projektā ir sniegta atsauce, jo VID galvenokārt pārskati tiek sniegti ik mēnesi.
Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot projekta anotācijā vārdus "bet nerada lieku administratīvo slogu uzņēmējiem, kam pienākums ir Valsts ieņēmumu dienestam iesniegt atskaites reizi ceturksnī."
Piedāvātā redakcija
-