Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
10.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
89., 90. lpp. DARBĪBAS REZULTĀTS:
1.         Sabiedrībā dominē  draudzīga un pozitīva attieksme pret bērniem un ģimenēm ar bērniem.
2.         Izstrādāta vienota valsts atbalsta politika ģimenēm, kas sniedz mērķētu materiālu atbalstu, nodrošina nepieciešamo pakalpojumu pieejamību, veicina taisnīguma, novērtējuma un atbalsta sajūtu vecākiem.
3.         Tiek sniegts atbalsts un atzinība darba devējiem un komersantiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu darba vidi un ģimenēm ar bērniem piedāvā pakalpojumus un produktus uz labvēlīgiem nosacījumiem.    

Iebildums.
Iepriekšējā pamatnostādņu redakcijā (2022.gada aprīlī) papildus šiem bija iekļauti vēl divi sagaidāmie rezultāti:
3.         Ieviesti izglītojoši pasākumi jauniešiem, veidojot izpratni par drošām un cieņpilnām attiecībām jau no mazotnes un ģimeni kā vērtību, vecāku un bērnu savstarpējiem pienākumiem un atbildību, paaudžu solidaritāti.
4.         Pilnveidota sabiedrības un jo īpaši jauniešu izpratne par savu veselību, tajā skaitā reproduktīvo veselību. Nodrošināta neauglības ārstēšanas programmu (vīrieši/sievietes) pieejamība.

Tāpat arī bija iekļauts uzdevums “Veidot sabiedrisko pasūtījumu medijiem t.sk. par vecāku prasmju, attiecību pratības tematiku, ģimenes, paaudžu solidaritāti”.

Lūdzam skaidrot – kāds ir pamatojums šo darbības rezultātu un uzdevuma dzēšanai? Pamatnostādņu 84.lpp. ir norādīts, ka ir vairāki faktori, kuri var pozitīvi ietekmēt lēmuma par bērna ienākšanu pasaulē - ekonomiskā stabilitāte un drošības sajūta, kas saistīta ar abu vecāku nodarbinātības situāciju, partnerattiecību stabilitāte, iepriekšējās grūtniecības, dzemdību un bērnu audzināšanas pieredze u.c. No Pamatnostādnēs norādītā loģiski izriet, ka nepieciešami arī pasākumi saistībā ar attiecību veidošanu, seksuālo un reproduktīvo veselību.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
85.lpp. Pētījumi apliecina, ka Latvijā pastāvošais lielais pāragrās nāves gadījumu skaits un masveida emigrācija mazina dzimstības pieauguma efektivitāti, jo, šīm norisēm nemainoties, ne visi jaundzimušie kļūst ekonomiski aktīvi iedzīvotāji un nākamajie vecāki savā dzimtenē.

Priekšlikums (redakcionāls precizējums).
Vārdu “nākamajie” aizstāt ar “topošie”.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
69.lpp. 3.mērķa rezultatīvais rādītājs 13.3. “Pašvaldību īpatsvars, kurās tiek pielietots brīvprātīgā darba iegūtās pieredzes atzīšanas mehānisms, %” +tabula

Pamatnostādņu teksts atbilstoši nepamato, kāds ir minētā atzīšanas mehānisma nolūks un tvērums (t.i. vai ir paredzēts izveidot vienotu ietvaru un metodoloģiju pašnovērtējumam (pēc analoģijas ar “Youthpass” sertifikātu, kāds jau šobrīd ieviests atsevišķās pašvaldībās), vai arī ir domāts uz ārējo formālu novērtējumu balstīts atzīšanas process, kura mērķis ir kvalifikāciju pielīdzināšana).
Līdz ar to nav skaidra pašvaldību loma mehānisma izveidē un uzturēšanā, kā arī tā nodrošināšanai nepieciešamo resursu apmērs.
Līdz ar to nav skaidrs, vai pamatnostādņu 3.3. rīcības virziena “Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana” uzdevumu Nr. 2. un 3. tvērums ir pietiekams iepriekš minētā rezultatīvā rādītāja plānotās vērtības sasniegšanai.
Piedāvātā redakcija
-