Atzinums

Projekta ID
23-TA-261
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
14.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atbalstām sociālo partneru iekļaušanu šajā punktā. Vienlaikus aicinām precizēt Noteikumu projekta 2.2. punktu izsakot to šādā redakcijā: konsultējoties ar sociālajiem partneriem un nozaru ekspertu padomēm, noteikt cilvēkkapitāla attīstības stratēģiskos mērķus un rīcības virzienus minēto mērķu sasniegšanai, sagatavojot priekšlikumus par atbalsta pasākumiem cilvēkkapitāla attīstīšanai, kā arī veikt uzraudzību par paveikto izvirzīto mērķu sasniegšanā;

Pamatojums
Saskaņā ar profesionālās izglītības likumu Nozaru ekspertu padomju (turpmāk - NEP) darbības mērķis ir sekmēt nozaru profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, tās efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts un pašvaldību, profesionālās izglītības iestāžu, nozares darba devēju un to apvienību, arodbiedrību un to apvienību un speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos. Šobrīd ir izveidotas 13 trīspusējas nozaru ekspertu padomes, kurās iesaistīti vairāk kā 260 eksperti no darba devēju un profesionālajām organizācijām, arodbiedrībām un valsts institūcijām. Šobrīd 11 nozaru ekspertu pdomes koordinē LDDK (valdības sociālais partneris), bet pa vienai Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
Likums un citi normatīvie akti arī nosaka NEP funkcijas attiecībā uz pasūtījuma veikšanu profesionālajai izglītībai, dalību profesionālās izglītības plānošanā un kvalitātes novērtēšanā, kā arī jautājumu risināšanā, kas saistās ar nodarbinātību, pieprasījumu un piedāvājumu attiecīgās nozares darba tirgū.
Attiecīgi valsts cilvēkkapitāla attīstības stratēģiskos mērķus būtu nepieciešamas saskaņot ar nozaru attīstības vajadzībām un redzējumu par nozares cilvēkkapitāla attīstību.
Piedāvātā redakcija
2.2. konsultējoties ar sociālajiem partneriem un nozaru ekspertu padomēm, noteikt cilvēkkapitāla attīstības stratēģiskos mērķus un rīcības virzienus minēto mērķu sasniegšanai, sagatavojot priekšlikumus par atbalsta pasākumiem cilvēkkapitāla attīstīšanai, kā arī veikt uzraudzību par paveikto izvirzīto mērķu sasniegšanā;