Atzinums

Projekta ID
22-TA-1709
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
29.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Tieslietu ministrija ir izvērtējusi Zemkopības ministrijas noteikumu projekta izziņā sniegtos skaidrojumus par Tieslietu ministrijas atzinumā izteiktajiem iebildumiem.
Izziņā Zemkopības ministrija norāda, ka jaunie ierobežojošākie nosacījumi (izziņas 3,.12. 31. 32.33. 34. punkts) “noteikumu projekta nosacījumi attiecas uz projektiem, kas tiks iesniegti Lauku atbalsta dienestā nākamajās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās (pēc noteikumu apstiprināšanas un spēkā stāšanās) pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" un neattiecas uz iepriekš iesniegtiem projektiem, līdz ar to tiesiskais paļāvības princips nav pārkāpts.”
Skaidrojam, ka no attiecīgo noteikumu projekta punktu (izziņas 3,.12. 31. 32.33. 34. punkts)  izteikto noteikumu grozījumu redakcijas neizriet, ka regulējums attieksies uz jaunu atbalsta pieteikšanās kārtu, t.i., jauniem atbalsta pretendentiem.
Pamatojoties uz minēto, lūdzam prezidēt attiecīgos noteikumu projekta punktus, nosakot, ka jaunais regulējums attieksies uz jaunu atbalsta pieteikšanās kārtu vai lūdzam izvērtēt iespēju un nepieciešamību papildināt noteikumu projektu ar noslēguma jautājumu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" (turpmāk – noteikumi Nr. 108) 115. un 116. punktam.
 
Piedāvātā redakcija
-