Atzinums

Projekta ID
23-TA-824
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
17.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā to, ka atsevišķas Informatīvajā ziņojumā “Digitālās veselības stratēģija līdz 2029. gadam”  noteiktās aktivitātes var potenciāli kvalificēties kā komercdarbības atbalsts, jo potenciāli atbrīvos saimnieciskas darbības veicējus no izmaksām, ko parastos gadījumos būtu jāsedz pašiem, piemēram, pasākumos 1.1.3., 1.4.1., 2.2., lūdzam papildināt Informatīvo ziņojumu ar norādi, ka, ieviešot šajā stratēģijā aprakstītos pasākumus, tiks ievērots komercdarbības atbalsta kontroles regulējums.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam izlabot sadaļas "Uzdevumu kopsavilkums" sniegto informāciju attiecībā uz Atveseļošanas un noturības mehānisma AF 2.1 reformas Veselības ministrijas projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" kopējo finansējumu. Informējam, ka saskaņā ar apstiprināto projekta pasi projekta finansējums sastāda 4 577 650 euro, kur 3 850 000 euro ir AF finansējums, PVN izmaksas ir 727 650.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam izlabot sadaļas "Uzdevumu kopsavilkums" sniegto informāciju attiecībā uz AF 2.1 reformas Veselības ministrijas projekta "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras izveide Latvijas iedzīvotāju references genoma glabāšanai un piekļuves nodrošināšanai" kopējo finansējumu. Informējam, ka saskaņā ar apstiprināto projekta pasi projekta finansējums sastāda 832 300 euro, kur 700 000 euro ir AF finansējums, PVN izmaksas ir 132 300 euro.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt sadaļas "Uzdevumu kopsavilkums" sniegto informāciju attiecībā uz Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk - AF) 2.1 reformas Veselības ministrijas projekta "Ārstniecības procesa datu pārvaldības pilnveidošana" kopējo finansējumu. Informējam, ka saskaņā ar apstiprināto projekta pasi projekta finansējums sastāda 4 577 650 euro, kur 3 850 000 euro ir AF finansējums, PVN izmaksas ir 727 650.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma projekta 1.2.3.sadaļas “Attīstīt veselības nozares datu analītikas risinājumus” 140.punktā (32.lpp.), V.2.sadaļas “Izvērtēt iespēju izveidot atsevišķu komandu /struktūrvienību NVD, kas nodarbotos ar telemedicīnas pakalpojumu ieviešanu” 270.punktā (53.lpp.), V.3.sadaļas “Attīstīt kompetences un resursus veselības nozares datu otrreizējās izmantošanas nodrošināšanai” 271.punktā (53.lpp.) un sadaļā “Uzdevumu kopsavilkums” (66.lpp.) norādīts, ka nepieciešams NVD izveidot atsevišķu jaunu struktūrvienību. Nepieciešams precizēt informatīvā ziņojuma projektu, norādot, vai jauna struktūrvienība tiks izveidota esošo cilvēkresursu ietvaros vai tiks veidotas jaunas amata vietas. Ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumiem Nr.263 “Valsts kancelejas nolikums” Valsts kancelejas funkcijās ietilpst valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības politikas izstrādāšana, koordinēšana un tās ieviešanas pārraudzīšana, kā arī Valsts sekretāru 2023.gada 30.marta sanāksmes protokola Nr.12 4.§ 1.punktā noteikto, ka tiesību aktu projekti, kuru turpmākai ieviešanai būs nepieciešama papildu pastāvīgu amata vietu izveide vai arī tie paredz ar nodarbināto atlīdzību saistītus jautājumus, obligāti saskaņojami ar Valsts kanceleju (Valsts pārvaldes politikas departamentu) uzskatām, ka par jaunas struktūrvienības izveidošanas jautājumu būtisks ir Valsts kancelejas viedoklis.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā, ka informatīvā ziņojuma projekta sadaļā “Uzdevumu kopsavilkums” (54.lpp.) lielākajai daļai uzdevumu nav norādīts finansējuma apmērs un tā avots, svītrojams informatīvā ziņojuma projektā norādītais, ka valsts budžeta finansējuma piešķiršana ir skatāma Ministru kabineta ikgadējā valsts budžeta un vidēja termiņa valsts budžeta ietvara likumprojektu sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Nepieciešams precizēt informāciju informatīvā ziņojuma projekta sadaļas “Uzdevumu kopsavilkums” 3.rīcības virziena “Veselības nozares modernizācija” 3.3.2.apakšuzdevuma “integrētas “reālā laika” epidemioloģiskās uzraudzības sistēma 2.posms” ailē “Indikatīvā finansējuma apmērs (EUR, ar PVN)” (64.lpp.), t.i. norādot kurā prioritārā pasākumā ir iekļauts finansējums 70 247,93 euro.
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Nepieciešams precizēt informatīvā ziņojuma projekta sadaļas “Rīcības virziena uzdevumi” 52.-54. atsauci (35.lpp.), jo pašreizējā redakcijā nav saprotama pie atsaucēm norādītā informācija.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lai nodrošinātu 227.punktā norādītās informācijas (lai nodrošinātu aktuālo informāciju par to, ka ārstniecības iestādei, kas ir saimnieciskās darbības veicēja, ir apturēta saimnieciskā darbība vai uzsākts likvidācijas process, par ārstniecības personu faktisko noslodzi) apmaiņas procedūru izveidi, jāparedz atbilstošs uzdevums sadaļā "Uzdevumu kopsavilkums)
Piedāvātā redakcija
-
10.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 227. punktā norādīts, ka sasaiste ar Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmām nepieciešama, lai nodrošinātu aktuālo informāciju par to, ka ārstniecības iestādei, kas ir saimnieciskās darbības veicēja, ir apturēta saimnieciskā darbība vai uzsākts likvidācijas process, par ārstniecības personu faktisko noslodzi.
Vēršam uzmanību, ka informācija par saimnieciskās darbības apturēšanu ir publiski pieejama informācija, ko Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 34.1 panta astoto daļu publicē savā tīmekļvietnē. Līdz ar to, lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu norādot vai plānots informāciju saņemt tiešsaitē vai arī tā tiks iegūta no VID tīmekļa vietnes. Ja informāciju nepieciešams saņemt tiešsaitē, lūgums arī tam sniegt pamatojumu.
Informāciju par uzņēmumu uzsākto likvidācijas procesu Uzņēmumu reģistrs ievada informācijas sistēmā saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.8 pantu un tā ir pieejama minētā likuma 4.10 pantā noteiktajā kārtībā. Līdz ar to, lūdzam svītrot, ka no VID tiks saņemta informācija par to, ka ārstniecības iestādei, kas ir saimnieciskās darbības veicēja, ir uzsākts likvidācijas process, jo minētā informācijas turētājs ir Uzņēmumu reģistrs un VID nav šis informācijas pirmavots. Līdz ar to informāciju par ārstniecības iestādēm, kam uzsākts likvidācijas process sniedz Uzņēmumu reģistrs.
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 227. punktā minēto “ārstniecības personu faktisko noslodzi", jo no minētā teksta neizriet kādus  datus Valsts ieņēmumu dienestam ir jāsniedz par kādu periodu vai cik bieži. Vienlaikus norādām, ka VID nav datu par noslodzi, jo noslodze ir veicamo uzdevumu un pienākumu kopums. VID var sniegt informāciju par fiziskas personas darba attiecībām no ziņām par darba ņēmējiem vai no darba devēja ziņojumiem informāciju par nostrādāto stundu skaitu, bet tās nebūs visas ārstniecības personas, jo par pašnodarbinātām personām VID nebūs informācijas. Ievērojot minēto, lūdzam skaidri definēt, kādu informāciju plānots saņemt no VID par ārstniecības personu faktisko noslodzi.
 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka VID kā saīsinājums tekstā netiek lietots, ierosinām šo saīsinājumu izslēgt no Saīsinājumu saraksta.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums

Lūdzam papildināt ziņojuma projekta 29. atsauces 1. teikumu ar informāciju, kādas darbības plānots īstenot 4.1.1.SAM ietvaros, ņemot vērā, ka šobrīd iztrūkst konkrētības. Kā piemēru var piesaukt digitālo risinājumu izveidi, kā tas minēts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.-2027. gadam.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums

Lūdzam noteikt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.1.1.SAM “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību” 4.1.1.4.pasākuma “Veselības aprūpes pārvaldības sistēmas stiprināšana un digitalizācija, attīstot digitālos risinājumus” saīsinājumu šādā redakcijā: "(turpmāk - 4.1.1.4.pasākums)".
Piedāvātā redakcija
-
14.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam svītrot ziņojuma projekta 11. rindkopā vārdus "ES struktūrfondu un".
Piedāvātā redakcija
-