Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1083
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
03.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likuma 1. panta 1. punktu lūdzam frāzes "oficiālo elektronisko pastu" vietā lietot terminu "oficiālo elektronisko adresi".
Piedāvātā redakcija
elektroniska dokumenta veidā, atbilstoši elektronisko dokumentu aprites kārtību regulējošiem normatīvajiem aktiem, izmantojot Nozares ministrijas un Atbalsta sniedzēja oficiālo elektronisko adresi un finansējuma saņēmēja iestādes oficiālo elektronisko adresi, ja uz informācijas iesniegšanas brīdi nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte.
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums labot drukas kļūdu vārdā "akttos".
Piedāvātā redakcija
Pēc vienošanās par investīciju projekta īstenošanu noslēgšanas Atbalsta sniedzējs nodrošina finansējuma saņēmējam maksājumu pieprasījumā norādītos maksājumus, atbilstoši noslēgtajai vienošanās par investīciju projekta īstenošanu, ievērojot normatīvajos  aktos par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību noteikto kārtību.
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums labot drukas kļūdu frāzē "par 90 procentus".
Piedāvātā redakcija
Atbalsta sniedzējs, veicot avansa un starpposma maksājumus, nodrošina, ka finansējuma saņēmējam veikto avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentus no investīciju projekta kopējā finansējuma.
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums visā tiesību aktā vienādot stilistiku, kā tiek attēloti procenti, vai nu ar vārdiem vai simbolu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums labo drukas kļūdu frāzē "pieļautajām pārkāpumiem".
Piedāvātā redakcija
Īstenojot investīciju projektu sadarbībā ar sadarbības partneriem, finansējuma saņēmējs uzņemas pilnu atbildību par investīciju projekta īstenošanu un vienošanās par investīciju projektu īstenošanu paredzēto saistību izpildi. Finansējuma saņēmējs atbild par jebkādām investīciju projekta īstenošanas gaitā pieļautajiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, ka šāds  pārkāpums ir radies investīciju projekta īstenošanā iesaistīto sadarbības partneru rīcības rezultātā.
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums labot drukas kļūdu pēc vārda "darbības", kur ir lieka atstarpe.
Piedāvātā redakcija
Pirms investīciju projektu apstiprināšanas minēto investīciju projektu ietvaros var uzsākt darbības, ja tās vienošanās par investīciju projekta īstenošanu noslēgšanas brīdī nav pabeigtas un ja tās ir tieši saistītas ar šo noteikumu 5. un 6. punktā definētajiem investīciju projekta kopējiem investīcijas uzraudzības un specifiskiem monitoringa rādītājiem, un to īstenošana ir uzsākta ne ātrāk kā 2022. gada 1. janvārī.