Atzinums

Projekta ID
22-TA-2741
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
30.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Ņemot vērā, ka neviens no pielikumiem (no Nr. 1 līdz Nr.3) nesatur detalizētu informāciju kā veidojas Anotācijas 3.sadaļā norādītie kopējie papildus ieņēmumi (kas pēc tam cita starpā tiks novirzīti atlīdzības izdevumu segšanai), lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumi kā veidojas jaunie atlīdzības izdevumi, tai skaitā arī pa atlīdzības elementiem, ja tādi tiek paredzēti.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Šobrīd anotācijā ir norādīts, ka : “Pēdējo gadu kadastra inženieru, būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistu un klientu apkalpošanas speciālistu atlīdzības Dienestā ir vidēji no 877 euro līdz 1011 euro. Atbilstoši 2022. gadā veiktajai amatu pārklasifikācijai un 2023. gada mēnešalgu skalai klientu apkalpošanas speciālista un kadastra inženiera algai jābūt no 1157 euro līdz 2067 euro, arhīva speciālista algai jābūt no 967 euro līdz 1796 euro, būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālista algai jābūt no 1399 euro līdz 2499 euro. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto, Dienests plāno noteikt darbiniekiem mēnešalgu intervāla viduspunktu”.  
Lūdzam minēto papildināt ar detalizētu informāciju, kas satur norādi uz amatu klasifikāciju (saime, līmenis, mēnešalgu grupa), kā arī norādot vai piem. kadastra inženiera algai jābūt no 1157 euro līdz 2067 euro norādītās naudas vērtības atbilsta skalas min, viduspunkts vai maksimums. .
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Nav saskatāms pamatojums, kādēļ projektā ir ietverts grozījums par tiesību akta izdošanas pamatojuma norādes redakciju, ja projektā paredzētā redakcija neatšķiras no spēkā esošās norādes par izdošanas pamatojumu. Lūdzam no projekta šo grozījumu svītrot.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Priekšlikums
Acinājums anotācijas 2. sadaļā “2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu” jānorāda visas sabiedrības mērķgrupas, uz kurām tiešā vai netiešā veidā attiecināms projekta tiesiskais regulējums. Ņemot vērā, ka noteikumu grozījumu projekts paredz vairākus grozījumus, kas var pozitīvi ietekmēt administratīvā sloga samazinājumu, izvērtēt iespēju norādīt anotācijā informāciju, kā konkrētie grozījumi ietekmēs administratīvo slogu gan valst pārvaldes iestādēm (VZD), gan arī fiziskām personām. Paredzams, ka noteikumu grozījumu projeka mērķis veicināt tiešsaistes pakalpojumu saņemšanu; pārskatīt nosacījumu par iesnieguma iesniegšanas naudas atmaksai nepieciešamību; veikt grozījumus noteikumu 15. punktā, lai novērstu normatīvo aktu dublēšanu var mazināt administratīvo slogu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti
Priekšlikums
Lūdzam norādīt, ka izteiktie viedokļi, izteikto viedokļu apkopojums un Valsts zemes dienesta viedoklis par tiem ir pievienots pie papildu dokumentiem.
Piedāvātā redakcija
-