Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2631
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
07.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt IZ projekta 51.punktu, ņemot vērā, ka projekta īstenošanas laiks nevar būs ilgāks kā 2026.g. 30.jūnijs.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam atkārtoti izvērtēt, vai tomēr piedāvātās finansējuma izmaiņas starp 5.1.1.1.i. un 5.1.1.2.i. investīciju 1 milj. EUR apmērā nebūtu atspoguļojamas AF papildinājuma piedāvājumā, ņemot vērā to, ka EK sākotnēji tika piedāvātas izmaiņas tikai rādītājā, kuru ietekmē minētā finansējuma pārdale, nevis kopējās finansējuma izmaiņas starp investīcijām. Rosinām šo jautājumu pārrunāt 12.06. tehniskajās sarunās ar EK.
Vēršam uzmanību, ka saredzam riskus, ja informatīvā ziņojuma projekts tiek virzīts apstiprināšanai MK pirms ir saņemts EK atbalsts tā virzībai. Lūdzam EM iesūtīt informatīvā ziņojuma projektu angļu valodā, lai FM var nodrošināt tā saskaņošanas procesu ar EK. Ņemot vērā, ka EM ir nepieciešams laiks informatīvā ziņojuma tulkošanai, piedāvājam EK jau šobrīd nosūtīt informatīvā ziņojuma projekta versiju latviešu valodā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Aicinām pasākuma ietvaros paredzēt pienākumu Ekonomikas ministrijai veikt AF inovāciju atbalsta investīciju ietekmes novērtējumu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ņemot vērā izziņā sniegto skaidrojumu, lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar attiecīgu skaidrojumu par to, kāpēc Ekonomikas ministrija netiks pārbaudīta attiecībā uz izslēgšanas kritērijiem. 
Papildus lūdzam svītrot informatīvā ziņojuma 61. un 62.  punktā atsauci uz Finanšu regulu, aizstājot to ar vārdiem "šādi izslēgšanas kritēriji", kā arī, lai nodrošinātu nacionāli vienotu regulējumu attiecībā uz izslēgšanas kritērijiem, aicinām pārskatīt minētajos punktos uzskaitītos kritērijus, izsakot pēc analoģijas ar Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likuma 22.pantā un Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā ietvertajiem kritējiem, kas nacionāli jau ir pārņemti no Finanšu regulas 136.panta.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 59. punktu, norādot pareizo darbību “pārbauda” vai “izvērtē”.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Atkārtoti lūdzam pārliecināties vai precizējums informatīvā ziņojuma 27. punktā ir  korekts. Vēršam uzmanību, ka tiek paredzēti trīs maksājumu veidi, avanss, starpposma un noslēguma, kas kopā veido 100%. Pēdējais maksājums ir noslēguma, kas tiek veikts, kad ir pabeigtas visas darbības un gūta pārliecība par rezultātu sasniegšanu. Praksē tie ir atlikušie 10%, savukārt 90% veido avansa un stapposma maksājumu kopsumma.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt un precizēt informatīvā ziņojuma 26. punktu, izsakot to šādā redakcijā: "Lai nodrošinātu nepārtrauktu naudas plūsmu, finansējuma saņēmējs nākamo avansa maksājumu var lūgt tikai tad, ja iepriekš saņemtais avansa maksājums ir izlietots vismaz 80% apmērā". Vēršam uzmanību, ka atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām tiesību normai ir jābūt skaidrai, lai tās lietotājs un piemērotājs gūtu nepārprotamu priekšstatu par normā ietvertajiem pienākumiem un tiesībām. Attiecīgi papildus lūdzam pārskatīt  visu informatīvā ziņojuma tekstu, novēršot pārrakstīšanas vai tehniskas neprecizitātes redakcijās.
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam informatīvā ziņojuma 23.punktā precizēt atsauci uz attiecīgajiem informatīvā ziņojuma punktiem, no kuriem tiek aprēķinātas PVN izmaksas, jo no šobrīd norādīto apakšpunktu izdevumiem nevar aprēķināt PVN maksājumu segšanai paredzēto finansējuma apmēru 689 512 euro. Vienlaikus atkārtoti lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 23.punktu ar pamatojumu PVN izdevumu segšanu no valsts budžeta Latvijas Zinātņu akadēmijai.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 22.punkta tabulā sniegto informāciju, ņemot vērā, ka summējot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai\nozarei un Ekonomikas ministrijai plānoto finansējumu pa gadiem, neveidojās norādītais Atveseļošanas fonda finansējums  2023., 2024., 2025. un 2026.gadā.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli pārskatīt informatīvā ziņojuma projekta 50.1.9. un 50.1.10. apakšpunktu redakcijas, jo nav skaidrs to tvērums.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt informatīvā ziņojuma 43.1. apakšpunktu, ņemot vērā to, ka LIAA atbalstāmo darbību veikšana uzņēmumu interesēs nozīmētu, nevis komercdarbības atbalstu, bet gan pakalpojumu sniegšanu tirgū, atbalsts kuriemām kvalificētos kā komercdarbības atbalsts. Tādējādi, ja LIAA neveic atbalstāmās darbības uzņēmumu interesēs, tad attiecībā uz šīm darbībām tā nebūtu uzskatāma par saimnieciskās darbības veicēju un atbalsts tām nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts.
Piedāvātā redakcija
-