Atzinums

Projekta ID
21-TA-884
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
11.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar detalizētāku informāciju par noteikumu projekta ietekmi uz īstenošanā esošo Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.2.1/16/I/002 “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (turpmāk - projekts), t.sk., izvērtējumu par nepieciešamību veikt grozījumus finansējuma saņēmēja noslēgtajā vienošanās par projekta īstenošanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un izvērtējumu par noteikumu projekta radīto administratīvo slogu uz projekta īstenotāju Valsts izglītības satura centru.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam papildināt Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumus Nr. 345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1. pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi" ar jaunu punktu, kas nosaka darbības, kuru īstenošanai paredzētas neattiecināmās izmaksas, nodrošinot nepārklāšanos starp atbalstāmajām darbībām, kas tiks finansētas no attiecināmajām izmaksām, un tām darbībām, kas tiks finansētas no neattiecināmajām izmaksām, kā arī lūdzam papildināt anotāciju ar atbilstošu skaidrojumu. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 2.1.punktu "Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt" ar Valsts izglītības satura centru kā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.1/16/I/002 "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" īstenotāju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā sadarbības iestādi.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka papildus nepieciešamais finansējums mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko pasākumu īstenošanai tiks nodrošināts no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lūdzam korekti aizpildīt anotācijas 3.sadaļu “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem”, svītrojot 5.punktā norādīto finansiālo vērtību un norādot to (+) šīs sadaļas 4.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt mācību gadu, kurā plānots izmantoto papildus piešķirto finansējumu.
Piedāvātā redakcija

 
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Rosinām precizēt MK noteikumu Nr.345 apstiprināšanas datumu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt noteikumu projekta 7.1 punktu, izsakot to piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
7.1 Pasākuma kopējās izmaksās var iekļaut neattiecināmās izmaksas 50 000 euro apmērā, kuras finansē no valsts budžeta līdzekļiem.