Atzinums

Projekta ID
21-TA-1507
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
03.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam no Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumu Nr. 772 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām" (https://likumi.lv/ta/id/327899) 7.punkta svītrot atsauci uz Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā". Norādām, ka minētais paziņojums sakaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 288.pantu nav juridiski saistošs un tieši piemērojams tiesību akts, savukārt ārējos normatīvajos aktos pieļaujams veidot atsauces uz Latvijas āre'jiem normatīvajiem aktiem, tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, kā arī Latvijai saistošiem starptauitksajiem līgumiem. Nepieciešamības gadījumā noteikumu projektā paredzētā atbalsta apmēra saistību ar paziņojumu lūdzam skaidrot noteikumu projekta anotācijā.
Piedāvātā redakcija
izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"Atbalsta apmērs vienam nodokļu maksātājam un ar to saistīto personu grupai nepārsniedz 2 300 000 euro. Ja nodokļu maksātājs ir saistīto personu grupā, atbalstu piešķir, ievērojot nodokļu maksātāju iesniegumu iesniegšanas secību, lai nodrošinātu, ka saistīto personu grupā netiek pārsniegts šo noteikumu ietvaros pieļaujamais maksimālais atbalsts."