Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-1376
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
10.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekts paredz papildināt Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumus Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā” (turpmāk – noteikumi) ar jauniem atbalsta mērķiem (noteikumu 2.punkts), kā arī paredz izmaiņas noteikumu 4.punktā par valsts atbalsta un valsts līdzfinansējuma nodrošināšanu, lūdzam aizpildīt anotācijas 3.sadaļu, norādot Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžetā jau šobrīd plānoto finansējumu Latvijas dalībnieku dalībai Eiropas Savienības pētniecības, inovāciju, tehnoloģiju attīstības un demonstrācijas programmu projektos atbilstoši likumā “Par valsts budžetu 2022.gadam” un likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” plānotajam finansējuma apmēram, kā arī norādot informāciju par jauno/papildināto tiesību normu potenciālo ietekmi uz valsts budžetu. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2022.gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammas 70.06.00 “Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās” Eiropas Savienības politiku instrumentam “Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai”” plānotais finansējums ir ierobežots un tiek piešķirts atbilstoši Ministru kabineta lēmumam par šī politiku instrumentu īstenošanu. Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2022.gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 11.augusta sēdē nolemto (protokols Nr.47 92.§), Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammas 70.06.00 “Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās” Eiropas Savienības politiku instrumentam “Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai”” plānotais finansējums 2022.gadā ir 3 032 495 euro, 2023.gadā 2 905 004 euro, savukārt 2024.gadā un turpmāk finansējums šim atbalsta instrumentam nav plānots.
Turklāt noteikumu projekts paredz papildināt noteikumus ar dalības maksas segšanu jaunā konsorcijā (Ceļa karte 2021) un Eiropas partnerībās. Norādām, ka finansējums dalības maksas segšanai jaunos Eiropas pētniecības infrastruktūru konsorcijos nav finansējums starptautiska projekta īstenošanai, bet gan iemaksas starptautiskajās organizācijās. Šādi izdevumi pēc to ekonomiskās būtības nav finansējami no gadskārtējā valsts budžeta likumā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai plānotajiem līdzekļiem. Ņemot vērā minēto, dalības maksas konsorcijā Ceļa karte 2021 un Eiropas partnerībās ir nodrošināmas Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirtā valsts budžeta finansējuma ietvaros, vai arī minētais jautājums par attiecīgo dalības maksas segšanu ir izskatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 1.44. un 1.45.apakšpunkts paredz papildināt noteikumus ar 1.1 un 1.2 pielikumu, norādām, ka tiesību akta portālā nav pievienoti šādi pielikumi.
Piedāvātā redakcija
-