Atzinums

Projekta ID
22-TA-2735
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
26.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Iebildums
Rīkojuma pielikuma “Projekta apraksts (kopsavilkums)” sadaļas “Darbības projekta mērķu sasniegšanai” 8.punktā norādīts E-pakalpojums “Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa saņemšanai vai ikgadējai zināšanu pilnveidei”. Lūdzam sadaļā “Projekta rezultāta rādītāji” labot 3.rādītāja nosaukumu, precizējot nosaukumu e-pakalpojumam, vienlaikus salāgojot nosaukumu visā aprakstā. Vēršam uzmanību, ka atšķirības e-pakalpojuma nosaukumā konstatētas arī detalizētajā projekta aprakstā (saskaņots ar VARAM 05.08.2022. vēstuli Nr.11-2/5547). Lai nodrošinātu, ka detalizētais projekta apraksts atbilstu MK rīkojuma pielikumā esošajam aprakstam, lūdzam pārskatīt un veikt precizējumus detalizētajā projekta aprakstā pirms MK sēdes, kurā rīkojuma projektu plānots apstiprināt.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Iebildums
Rīkojuma pielikuma “Projekta apraksts (kopsavilkums)” sadaļā “Projekta apakšmērķi” lūdzam salāgot projekta 1.apakšmērķi ar detalizētajā projekta aprakstā (saskaņots ar VARAM 05.08.2022. vēstuli Nr.11-2/5547) norādīto “Pilnveidot ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darba moduli IS SPOLIS, lai tiktu uzkrāta pilna informācija par audžuģimenes lietām, tai skaitā esošo papīra aprites dokumentu pārnese digitālajā vidē.”
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka DI2 projekta kopējā izmaksu summa palielināta uz 935 419 EUR ar 27.05.2021. vienošanās grozījumiem Nr.1. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt anotācijas 1.3.sadaļas apakšsadaļā "Pašreizējā situācija" norādīto projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2. kārta)” kopējo izmaksu apmēru, aizstājot skaitli “935 479” ar skaitli “935 419”.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt rīkojuma projekta anotācijas 1.3. sadaļu ar informāciju, kādēļ radies ietaupījums darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” (2.2.1.SAM) ietvaros, kā arī norādīt, ka attiecīgais ietaupītais finansējums 100 000 euro apmērā tiks pārvirzīts  2.2.1.SAM 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros īstenotajam LM DI2 projektam.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Aicinām papildināt anotācijas 3.sadaļas 6.punktu, norādot resora nosaukumu, kura valsts pamatbudžeta apakšprogrammā 62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)” tiek plānots projekta finansējums.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekts paredz īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projektu, lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 2., 4. un 5.ailes 1. un 3.punktu, norādot ERAF finansējumu 1.punktā un valsts budžeta finansējumu 3.punktā. 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Rīkojuma projekta anotācijas 3. sadaļas 6. punktā norādīts, ka projekta īstenošanai 2023. gadam papildu nepieciešamo finansējumu LM, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lūgs pārdalīt no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
Lūdzam izvērtēt un sniegt skaidrojumu vai nepieciešamības gadījumā precizēt minēto informāciju, ņemot vērā, ka no rīkojuma projekta anotācijas 1.3. sadaļā sniegtās informācijas izriet, ka papildu finansējums tiks pārdalīts, ņemot vērā ietaupīto finansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Priekšlikums
Rīkojuma pielikuma “Projekta apraksts (kopsavilkums)” sadaļā “Būtiskākie projekta īstenošanas sociālekonomiskie ieguvumi” salāgot informāciju ar informāciju detalizētajā projekta aprakstā (saskaņots ar VARAM 05.08.2022. vēstuli Nr. 11-2/5547), ka pēc risinājuma ieviešanas 10 gadu laikā manuāli sagatavoto vēstuļu skaits samazināsies par 60%.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt rīkojuma projekta anotācijas 1.1. sadaļas apakšsadaļu "Apraksts", korekti atsaucoties uz Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (apstiprināts ar Ministru kabineta 2019. gada 7. maija rīkojumu Nr. 210 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai") un precīzi norādot attiecīgā pasākuma numuru.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt rīkojuma projekta anotācijas 1.3. sadaļu un 2.1. sadaļu, ņemot vērā, ka grozījumi veicami projektā, nevis projekta iesniegumā. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 1. panta 7. punktu projekts ir projekta iesniegums, kas atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un ko apstiprinājusi sadarbības iestāde.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3 sadaļas 6.punktā “Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins” norādīt finansējumu veselos skaitļos euro.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Anotācija (ex-ante)
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā aizpildīt rīkojuma projekta anotācijas 8.1.2. sadaļu “Projekta tiesiskā regulējuma ietekme uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību”.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Anotācija (ex-ante)
8.1.13. uz datu aizsardzību
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā aizpildīt rīkojuma projekta anotācijas 8.1.13. sadaļu “Projekta tiesiskā regulējuma ietekme uz datu aizsardzību”.
Piedāvātā redakcija
-