Atzinums

Projekta ID
22-TA-2952
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
10.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekts ir saistīts ar Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. marta noteikumos Nr. 130 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi"" (TA-2935) (turpmāk - 5.5.1.SAM grozījumi), lūdzu salāgot abos noteikumu projektos pārdalāmās summas, jo 5.6.1. specifiskajam atbalsta mērķim "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi" tiek palielināts finansējums 1 354 783 euro apmērā, savukārt 5.5.1.SAM grozījumos finansējums tiek samazināts1 354 784 euro apmērā. Atiecīgi precizējot kopsummu un informāciju anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par izmaiņām intervences kodos, ņemot vērā noteikumu projektā ierosinātās finansējuma pārdales.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, kādā periodā tiks nodrošināti nepieciešamie līguma grozījumi Lielās Ģildes pārbūves projektā, lai atbrīvotu nepieciešamo finansējumu citu projektu pārdalēm un īstenošanai.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ievērojot to, ka 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi"" paredzēts, ka to ietvaros tiek sniegts atbalsts gan projektiem, kas ar saimniecisko darbību nav saistīti vai nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts, gan projektiem, kuriem tiek sniegts komercdarbības atbalsts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulu Nr. 651/2014, lūdzam skaidrot anotācijā pie kuras no šīm kategorijām pieder anotācijas 1.3.sadaļā minētie uzskaitītie projekti, kuriem paredzēts pārdalīt atbrīvoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. Vēršam uzmanību, ka papildus līdzekļu piešķiršana projektam, kas uzskatāms par ar komercdarbības atbalsta sniegšanu saistītu projektu un atbalsts tam sniegts ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 55. vai 56.pantu, nav iespējama, jo tiek pārkāpts stimulējošās ietekmes nosacījums.  
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ievērojot 32.punktā noteikto par uzraudzības nodrošināšanu projekta ieviešanas gaitā un uzraudzības periodā, lūdzam MK noteikumu projektu precizēt un:
1) ietvert nosacījumus, kuriem izpildoties var tikt secināts, ka projekts ir uzskatāms par ar saimniecisko darbību nesaistītu;
2) norādīt kura institūcija nodrošinās projekta uzraudzību pēc tā īstenošanas;
3) saskaņā ar kādiem nosacījumiem tiks noteikts projektu uzraudzības/amortizācijas periods;
4) norādīt institūciju, kura izstrādās uzraudzības metodiku.
Ar atbilstošu skaidrojumu lūdzam papildināt arī anotāciju.
Vēršam uzmanību, ka Kultūras ministrija Ministru kabineta 2020. gada 10. marta noteikumos Nr. 130 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi" attiecībā uz 5.5.1.aktivitāti šādus nosacījumus jau ir ietvērusi, pēc analoģijas aicinām precizēt arī 5.6.1.aktivitātes normatīvo regulējumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja, piemēram, atbalsta sniedzējs konstatē, ka ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts tā ieviešanas gaitā vai uzraudzības periodā pēc tā pabeigšanas kļūst par projektu, kas saistīts ar saimniecisku darbību un atbalsts tā ietvaros kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un MK noteikumi neparedz iespēju piemērot Komisijas regulas Nr. 651/2014 53. panta nosacījumus vai Komisijas regulas Nr.1407/2013 nosacījumus, projekta īstenošanai piešķirtais publiskais finansējums uzskatāms par nelikumīgu komercdarbības atbalstu un jāpiemēro tā atgūšana. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt MK noteikumu projektu un sniegt atbilstošu skaidrojumu anotācijā.
Kultūras ministrija Ministru kabineta 2020. gada 10. marta noteikumos Nr. 130 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi" attiecībā uz 5.5.1.aktivitāti šādus nosacījumus jau ir ietvērusi, lūdzam izvērtēt, vai pēc analoģijas būtu nepieciešams precizēt arī 5.6.1.aktivitātes normatīvo regulējumu. 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
 Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktam un Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam informācijas pieejamība būtu jānodrošina šādā veidā - atbalsta sniedzējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar atbalsta shēmu, savukārt komercdarbības atbalsta saņēmējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas brīža. Ievērojot izteikto iebildumu, lūdzam precizēt MK noteikumu projektu, vienlaikus sniedzot atbilstošu skaidrojumu anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ievērojot MK noteikumu 20.punktā norādīto, ka projekti tiks īstenoti līdz 2023.gada beigām, lūdzam papildināt MK noteikumu projektu ar attiecīgu norādi, ka iepirkumi projektu īstenošanas vajadzībām jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru. Vēršam uzmanību, ka potenciāla komercdarbības atbalsta sniegšana preču piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju līmenī ir izslēdzama tikai tad, ja attiecībā uz šiem subjektiem tiek organizēts iepirkums, kas atbilst publiskā iepirkuma principiem, īstenojot konkurenci nodrošinošu, pārredzamu, nediskriminējošu un beznosacījumu konkursa procedūru (skat. Eiropas Komisijas Paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu ((2016/C 262/01) 89.-96.punkts).
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka konstatējot komercdarbības atbalsta normu pārkāpumu attiecībā uz atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, ir jānodrošina visa projekta ietvaros saņemtā de minimis atbalsta atgūšana, nodrošinot, ka  atbalstu atmaksā kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt 53.punktā paredzēto ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 piešķirtā atbalsta atgūšanu, piemāram, šādā redakcijā:
"Ja tiek konstatēts Komisijas regulas Nr.1407/2013 pārkāpums, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka 08.06.2021 stājās spēkā grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, papildinot likumu ar normām, kas nosaka pienākumu atgūt nelikumīgo komercdarbības atbalstu gadījumos, kad Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par nelikumīga un nesaderīga ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu atbalsta atgūšanu, kā arī to, ka nelikumīgs valsts atbalsts ir atgūstams, kad citas institūcijas konstatē nelikumīga atbalsta piešķiršanas gadījumus (tai skaitā, Eiropas Komisija), MKN 53.punktu attiecībā uz atbalsta atgūšanu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014  būtu nepieciešams precizēt, piemēram, šādā redakcijā:

Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības vai ir konstatēts, ka ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts tā ieviešanas gaitā vai projekta pārskata periodā (projekta dzīves cikla laikā) kļūst par projektu, kas saistīts ar saimniecisko darbību, un tam nav iespējams piemērot Komisijas regulas Nr. 651/2014 53. panta nosacījumus, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."
 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Saskaņā Ministru kabineta 04.10.2022. sēdē izskatīto Informatīvo ziņojumu “Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem” (Prot. Nr.51, 33.paragrāfs)  protokola  5.1. apakšpunktā noteikto -  “SAM 5.6.1. finansējuma atlikumu, kurš izveidojies līdz 2020. gada 22. oktobrim, 138 682 euro apmērā jānovirza projektam Nr. 5.6.1.0/17/I/004 „Prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā”, nepalielinot projekta vadības un administrēšanas izmaksas".

Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekts neparedz iepriekš minēto nosacījumu, proti, projektam Nr. 5.6.1.0/17/I/004 „Prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā”, novirzīt 138 682 euro.

Ievērojot iepriekš minēto - lūdzam precizēt noteikumu projektu atbilstoši Ministru kabineta protokola (Prot. Nr. 51.,33.§) 5.1.apakšpunktā dotajam uzdevumam. 

 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 1.3. sadaļā "Risinājuma apraksts" norādīt pilnu SAM 5.5.1. nosaukumu, iekavās norādot turpmāk lietoto saīsinājumu. 
Piedāvātā redakcija
-