Atzinums

Projekta ID
21-TA-1733
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
03.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, vai nosacījums par 64% attiektos jau arī uz 2021. gada peļņas sadali (lēmums par 2021.gada peļņas sadali plānots 2022.gada pavasarī).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Pārvaldības likuma 28.panta trešā daļa paredz, ka, ja kapitālsabiedrības valdes priekšlikums par prognozējamo peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs, un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu atšķiras no vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktā, valsts kapitāla daļu turētājs iesniedz Finanšu ministrijai un koordinācijas institūcijai priekšlikumu ar dividendēs izmaksājamās peļņas daļas pamatojumu, savukārt, noteikumu projekta 9.punkts paredz, ka Ministru kabineta rīkojuma projekts jāsagatavo jebkurā gadījumā.
Ievērojot minēto, Ministru kabineta noteikumu projekta 9.punkts ir pretrunā Pārvaldības likuma 28.pantā noteiktajām.
Vienlaikus, lūdzam informēt par rīcību gadījumos, ja stratēģijā jau ir apstiprināts dividenžu izmaksājams apmērs. VAS "Elektroniskie sakari" piemērs:
VAS ES stratēģiju 2022.-2024.gadam apstiprināja decembrī ar 80% likmi (minimālā likme atbilstoši pašreiz spēkā esošajam regulējumam). Vai pēc šī punkta sanāk, ka, lai izmaksātu mazāku daļu (atbalstoši Ministru kabineta noteikumu projekta 3.punktam  64%) būs nepieciešams atsevišķs Ministru kabineta rīkojums.
Tāpat lūdzam paskaidrot, kāpēc ir noteikts termiņš 10 darbdienas, ja Pārvaldības likumā šāds termiņš nav noteikts.
Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam precizēt noteikumu projekta 9.punktā iekļauto regulējumu un attiecīgi precizēt anotāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ministru kabineta noteikumu projekta anotācijas 1.punktā (Risinājuma apraksts) ir norādīts, ka, 3) Noteikumu projektā ir noteikts, ka nav nepieciešama Ministru kabineta piekrišana dividenžu apmēra palielināšanai, ja kapitālsabiedrības rīcībā atstājamās pārskata gada peļņas apjoms nav pamatots ar ieguldījumiem, investīcijām un kapitāla struktūru vai stratēģijā paredzētais investīciju plāns ir realizēts īsākā termiņā un ar mazākām izmaksām.
Savukārt noteikumu projektā paredzēts, ka ir nepieciešams.

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ministru kabineta noteikumu projekta 16.punktā ietvertais regulējums nav skaidrs. Tāpat nav skaidra šīs sadaļas būtību – vai te ir domāta gan nesadalītā peļņa, gan tā peļņas daļa, kuru kapitālsabiedrībai atstāj ārpuskārtas ar atsevišķu Ministru kabineta rīkojumu (konkrētam uzdevumam). No 16.punkta redakcijas izriet, ka tiek piedāvātas tikai divas darbības, vai  “Rezerve” vai “Pamatkapitāls”.
Vēršam uzmanību uz to, ka Ministrijas kapitālsabiedrības nesadalīto peļņu atspoguļo Pašu kapitāla postenī “Nesadalītā peļņa”. Lūdzam norādīt, vai turpmāk minētais jāatspoguļo pozīcijā “Rezerve”? Īsti nav izprotams pamatojums šai pozīciju maiņai.

 
Piedāvātā redakcija
-