Atzinums

Projekta ID
21-TA-211
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
15.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Skaidrojam, ka, lai atbalsta saņēmējs - publiska persona, slēdzot iepirkuma līgumus vai veicot iepirkumu, izslēgtu komercdarbības atbalstu konkrētam piegādātājam, jārīkojas kā tirgus ekonomikas dalībniekiem, proti, darījumam ir jāatbilst tirgus nosacījumiem.
Līdz ar to, lai izslēgtu ekonomiskās priekšrocības preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, tādējādi novēršot tiem komercdarbības atbalsta piešķiršanu, tie būtu jāizraugās atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā. Procedūrai ir jābūt konkurenci nodrošinošai, lai procesā varētu piedalīties visi ieinteresētie un nosacījumiem atbilstīgie piegādātāji/pakalpojuma sniedzēji, kā arī procedūrai ir jābūt pārredzamai, lai nodrošinātu, ka visi ieinteresētie piegādātāji/pakalpojuma sniedzēji katrā konkursa procedūras posmā ir vienādi un pienācīgi informēti. Iepirkuma procedūrai jābūt pietiekami plaši publiskotai, lai par to varētu uzzināt potenciālie piedāvājumu iesniedzēji. Nepieciešamie priekšnosacījumi ir nediskriminējoša attieksme pret visiem piedāvājumu iesniedzējiem visos procedūras posmos un objektīvu atlases un līgumslēgšanas kritēriju noteikšana pirms procedūras. Lai garantētu vienlīdzīgu attieksmi, līgumslēgšanas kritērijiem būtu jābūt tādiem, kas dod iespēju objektīvi salīdzināt un novērtēt piedāvājumus. Skaidrojam, ka preču/pakalpojumu iegāde no komersantiem, neievērojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru, var kvalificēties kā komercdarbības atbalsts tiem un tad tas var tikt piešķirts, tikai ievērojot attiecīgo komercdarbības atbalsta regulējumu.
Lai nodrošinātu, ka preču piegādātāju/pakalpojumu sniedzēja līmenī netiek sniegts komercdarbības atbalsts, lūdzam papildināt noteikumu projektu ar grozījumu Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumu Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi" 30. punktā, to papildinot ar nosacījumu, ka, īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs izvēlas preču piegādātāju/pakalpojuma sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.
Piedāvātā redakcija
-