Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
11.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Atsaucoties uz Digitālās Transformācijas Pamatnostādņu 2021-2027.gadam 4.4.6. sadaļās 7.punktu “Jārisina jautājums par resursu piesaisti veselības un labklājības nozares IS uzturēšanai, attīstībai un pieaugošā datu apjoma uzkrāšanai. Jāuzlabo veselības nozares digitālo risinājumu pārvaldība, stiprinot VM resora digitālo risinājumu projektu vadības un IT atbalsta kapacitāti un kompetenci”, lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 5.12.2. uzdevumu “Veicināt efektīvu veselības nozares valsts pārvaldes funkciju izpildi un racionālu veselības aprūpes valsts budžeta izmantošanu, pārskatot datu apmaiņas procesus un pilnveidojot tos, attīstot veselības nozares valsts informācijas sistēmas, t.sk. datu analīzes risinājumus, turpinot uzsākto IKT resursu un to pārvaldības centralizāciju veselības nozarē, kā arī paredzot veselības un sociālās jomas datu savietojamību”, norādot, ka VM sadarbībā ar LM sinhronizēti jāattīsta  saistītie abu sektoru IKT risinājumi/arhitektūra. Vēršam uzmanību, ka, lai veicinātu efektīvu IKT projektu pārvaldību, VARAM ir izstrādājusi kārtību, kādā tiek pārskatīti starpnozaru ANM IKT projektu pieteikumi, tādējādi veicinot risinājumu savstarpēju savietojamību un koplietošanas risinājumu integrāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot VARAM kā līdzatbildīgo institūciju pie uzdevuma 5.12.5. “Nodrošināt resursus veselības nozares informācijas sistēmu uzturēšanai un pieaugošā datu apjoma uzkrāšanai”. Vēršam uzmanību, ka veselības nozares IKT infrastruktūras uzturēšanas, nepieciešamo resursu plānošana nav VARAM kompetences jautājums. VARAM var nodrošināt informatīvo atbalstu VM kontekstā ar koplietošanas vai starpresoru risinājumu izmantošanu VM resora IKT arhitektūrā.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta uzdevumu 5.12.7. “Izveidot atvērto veselības datu infrastruktūru veselības nozares datu sekundārai izmantošanai”. Vēršam uzmanību, ka VARAM jau ir izstrādājusi atvērto datu infrastruktūru, proti visām iestādēm pieejams Latvijas atvērto datu portāls (https://data.gov.lv/lv), kā arī nākošajā plānošanas periodā ir ieplānoti resursi, lai atvērto datu infrastruktūrā integrētu Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (DAGR), kas kalpos kā galvenais datu apmaiņas dzinējs publiskajā IKT infrastruktūrā. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam precizēt uzdevumu, paredzot, ka veselības datu infrastruktūras izveidē tiek ņemtas vērā un atkalizmantotas nacionālās koplietošanas komponentes. Papildus iepriekš minētajam, noradām, ka ANM VARAM projektu ietvaros nav paredzējis investīcijas federētā zinātnes datu mākoņa attīstībai.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Kontekstā ar pamatnostādņu projekta uzdevumu 5.12.7. “Izveidot atvērto veselības datu infrastruktūru veselības nozares datu sekundārai izmantošanai”, lūdzam papildināt pamatnostādņu projektu ar uzdevumu, kura ietveros nepieciešamais tiesiskais un organizatoriskais regulējums veselības sekundāro datu izmantošanai, ņemot vērā jau pieejamos un plānotos risinājumus atvērto datu jomā.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam VM sniegt skaidrojumu par sagaidāmo VARAM iesaisti zemāk minēto uzdevumu izpildē:
5.12.3. “Attīstīt ārstniecības iestāžu informācijas sistēmas”;
5.12.4. “Veicināt mākslīgā intelekta izmantošanu veselības aprūpē, piemēram, datu uzkrāšanas, analīzes un prognozēšanas risinājumu attīstībai veselības nozarē, personāla resursu efektīvākai izmantošanai, kvalifikācijas celšanai un izglītošanai”;
5.12.6. “Nodrošināt Latvijas iekļaušanos kopīgajā Eiropas Veselības datu telpā, tai skaitā nodrošināt Latvijas dalību ES Genoma deklarācijas ietvaros attīstītajā ES iedzīvotāju genoma izpētes infrastruktūrā”;
5.12.9. “Izvērtēt iespējas izveidot nepieciešamo infrastruktūru un tās uzpildi ar datiem, lai nodrošinātu Latvijas dalību  Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijā "Distributed Infrastructure on Population Health (DIPoH)"”.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 4.pielikuma 7.punktu. Vēršam uzmanību, ka Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam MK apstiprinātas 07.07.2021.
Saite: https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam 
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam pamatnostādņu projektu papildināt ar jaunu mērķi “Veselības nozares datu standartizācija”, šajā mērķī paredzot aktivitātes vienotu nozares standartu izstrādei un ieviešanai praksē publiskajā un privātajā sektorā, tādējādi veicinot veselības nozares datu telpas attīstību, automatizāciju un datu savietojamību, neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja.
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Sabiedrības veselības pamatnostādnes saīsinājuma sarakstu papildināt ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas abreviatūru - VARAM
Piedāvātā redakcija
-
9.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 2.pielikuma 5.punktu ar atsauci uz DNS, radinieku slimības vēsturi un modernu viedierīču (piem. sporta pulksteņu) datu izmantošanu. Piedāvājam šādu redakciju “Pacienta veselības stāvokļa sākotnējā novērtējuma veikšana (ārsta asistents). Līdzīgi kā attiecībā uz radioloģisko izmeklējumu attēlu apstrādi, ar mākslīgā intelekta palīdzību varētu tikt veikta sākotnējā pacienta veselības stāvokļa analīze un iespējamo riska zonu noteikšana, atbilstoši konkrētā pacienta veikto izmeklējumu datiem, piemēram, DNS testiem, datiem no laboratoriskajiem izmeklējumiem, radioloģiskajiem izmeklējumiem, iepriekš uzkrātās informācijas par personas un tās radinieku veselības stāvokli, hroniskajām saslimšanām, viedierīču rādītājiem un citiem parametriem, tai skaitā, vai ir bijusi saskare ar dzīvnieku vai arī tur dzīvniekus. Slimnīcas ieskatā attiecīgā pieeja varētu tikt izmantota kā atbalsta instruments ārstniecības speciālistiem sākotnējās informācijas analīzē, sniedzot tiem priekšlikumus par iespējamām personai uzstādāmajām diagnozēm un tālākajiem veicamajiem ārstniecības pasākumiem, secīgi ārstniecības speciālistiem ļaujot pieņemt gala lēmumu. Arī šajā gadījumā būtu izmantojama nepārtraukta mākslīgā intelekta apmācības nodrošināšanas pieeja, kas paredz informācijas pieejamību par ārstniecības speciālistu pieņemtajiem gala lēmumiem attiecībā uz konkrētās personas diagnozēm un veicamajiem tālākajiem ārstniecības pasākumiem, balstoties uz pieejamajiem izmeklējumu un citiem ārstniecības datiem.”
 
Piedāvātā redakcija
Pacienta veselības stāvokļa sākotnējā novērtējuma veikšana (ārsta asistents). Līdzīgi kā attiecībā uz radioloģisko izmeklējumu attēlu apstrādi, ar mākslīgā intelekta palīdzību varētu tikt veikta sākotnējā pacienta veselības stāvokļa analīze un iespējamo riska zonu noteikšana, atbilstoši konkrētā pacienta veikto izmeklējumu datiem, piemēram, DNS testiem, datiem no laboratoriskajiem izmeklējumiem, radioloģiskajiem izmeklējumiem, iepriekš uzkrātās informācijas par personas un tās radinieku veselības stāvokli, hroniskajām saslimšanām, viedierīču rādītājiem un citiem parametriem, tai skaitā, vai ir bijusi saskare ar dzīvnieku vai arī tur dzīvniekus. Slimnīcas ieskatā attiecīgā pieeja varētu tikt izmantota kā atbalsta instruments ārstniecības speciālistiem sākotnējās informācijas analīzē, sniedzot tiem priekšlikumus par iespējamām personai uzstādāmajām diagnozēm un tālākajiem veicamajiem ārstniecības pasākumiem, secīgi ārstniecības speciālistiem ļaujot pieņemt gala lēmumu. Arī šajā gadījumā būtu izmantojama nepārtraukta mākslīgā intelekta apmācības nodrošināšanas pieeja, kas paredz informācijas pieejamību par ārstniecības speciālistu pieņemtajiem gala lēmumiem attiecībā uz konkrētās personas diagnozēm un veicamajiem tālākajiem ārstniecības pasākumiem, balstoties uz pieejamajiem izmeklējumu un citiem ārstniecības datiem
10.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 2.pielikuma 6.punktu papildinot to ar atsaucēm uz proaktīvo medicīnu, kur veselības dati tiek izmantoti ne tikai konkrētās slimības ārstēšanai, bet arī vispārējiem ieteikumiem veselības uzlabošanai un konkrēto slimību, uz kuru personai ir nosliece, profilaksei. Piedāvājam šādu redakciju “6. Proaktīva medicīna. – Līdzīgi ārsta asistentam vērtē pacienta DNS, līdzšinējo slimību un izmeklējumu vēsturi (t.sk. radinieku informāciju), viedierīču rādītājus un uz to pamata sagatavo ieteikumus pacientam un ārstējošam ārstam dzīvesveida korekcijām, brīdina par izmaiņām, kas var liecināt par slimību agrīno attīstību. Attiecīgi iesaka vērsties pie ārsta vai veikt izmeklējumus”.
 
Piedāvātā redakcija
6. Proaktīva medicīna. – Līdzīgi ārsta asistentam vērtē pacienta DNS, līdzšinējo slimību un izmeklējumu vēsturi (t.sk. radinieku informāciju), viedierīču rādītājus un uz to pamata sagatavo ieteikumus pacientam un ārstējošam ārstam dzīvesveida korekcijām, brīdina par izmaiņām, kas var liecināt par slimību agrīno attīstību. Attiecīgi iesaka vērsties pie ārsta vai veikt izmeklējumus
11.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt pamatnostādņu projektā noteiktos uzdevumu izpildes termiņus.
 
Piedāvātā redakcija
-
12.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Ministra amata nosaukums
Piedāvātā redakcija
Lūgums izteikt ministra amata locījuma nosaukumu vīriešu dzimtē.