Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
07.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
I. Vispārīgie jautājumi
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā noteikt, ka sabiedrības “Altum” pārvaldības maksa tiek noteikta, balstoties uz sniegumu, kā arī lūdzam noteikt konkrētu izdevumu apmēru procentos no finanšu instrumentam paredzētā kopējā finansējuma apmēra, ko finanšu instrumenta ieviesējs var piemērot vadības izmaksu segšanai.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
I. Vispārīgie jautājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar normu, nosakot, ka sabiedrībai “Altum” ir jāpiemēro attiecīgie standarti un tiesību akti par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, cīņu pret terorismu un krāpšanu nodokļu jomā. Tāpat lūdzam nodrošināt, ka atbalsts netiek piešķirts galasaņēmējiem, kuri veic uzņēmējdarbību un uztur darījuma attiecības ar struktūrām, kas dibinātas teritorijās, kuru jurisdikcijas nesadarbojas ar Savienību attiecībā uz starptautiski saskaņotu nodokļu standartu piemērošanu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
I. Vispārīgie jautājumi
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai investīcijas ietvaros plānots veikt publiskos iepirkumus finansējuma saņēmēja vai gala labuma guvēju līmenī. Gadījumā, ja publiskie iepirkumi būs jāveic, tad lūdzam papildināt noteikumu projektu ar finansējuma saņēmēja pienākumu, tiklīdz būs zināma informācija par iepirkumu izsludināšanas brīdi, iesniegt iepirkumu plānu KPVIS par visiem investīcijas ieviešanai plānotajiem iepirkumiem, kuru rīkošanai paredzēts piemērot publisko iepirkumu regulējumu – Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu vai MK 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.
Tāpat lūdzam sniegt skaidrojumu, ka gadījumos, ja investīcijas īstenošanai būs jāveic iepirkums, ja vien tas ir iespējams un attiecināms, ņemot vērā attiecīgās investīcijas specifiku, tad tiks veikts sociāli atbildīgais publiskais iepirkums, kā arī norādot, ka iepirkums (konkrēta pakalpojuma vai preču iegāde) jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru. Vēršam uzmanību, ka potenciāla komercdarbības atbalsta sniegšana preču piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju līmenī ir izslēdzama tikai tad, ja attiecībā uz šiem subjektiem tiek organizēts iepirkums, kas atbilst publiskā iepirkuma principiem, īstenojot konkurenci nodrošinošu, pārredzamu, nediskriminējošu un beznosacījumu konkursa procedūru (Eiropas Komisijas Paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu ((2016/C 262/01) 89.–96.punkts).
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
I. Vispārīgie jautājumi
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā noteikt, ka AF investīciju projekts (sabiedrības “Altum” projekts) ir jāīsteno un rādītāji ir jāsasniedz, pievienojot to sasniegšanu pamatojošo dokumentāciju, vēlākais līdz 2026.gada 30.jūnijam.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
I. Vispārīgie jautājumi
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā paredzēt avansa saņemšanas kārtību. Lūdzam noteikt, ka avansa maksājumu var plānot ne lielāku kā 30% no kopējā projekta AF finansējuma.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
I. Vispārīgie jautājumi
Iebildums
Ņemot vērā, ka datu ievade Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (KPVIS) ir saistoša ne tikai Ekonomikas ministrijai un sabiedrībai "Altum", bet arī, piemēram, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, tad lūdzam datu ievades un uzkrāšanas KPVIS pienākumu noteikt MK noteikumu ietvaros. Attiecīgi lūdzam papildināt MK noteikumu projektu ar informāciju attiecībā uz datu ievadi un uzkrāšanu KPVIS:
1. Informācijas ievades apjomu, t.sk. vai nepieciešams uzkrāt datus par dalībniekiem [pēc KPVIS ANM moduļa izstrādes būs pieejama informācija par konkrētiem iespējamajiem datu laukiem, to apjomu, kas tiks ietverta KPVIS rokasgrāmatā];
2. Datu ievades regularitāti, kas ir nepieciešama, lai uzraudzītu ANM plāna ieviešanas progresu un nodrošinātu datu pieejamību un to apstrādi atbilstoši Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma un nacionālā ekonomikas un atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas uzraudzības kārtībā noteiktajam;
3. Atbildības sadalījumu starp CFLA, EM un finansējuma saņēmēju datu ievadē. EM un CFLA vienojas par atbildības sadalījumu datu ievadē, nepieciešamības gadījumā slēdzot starpresoru vienošanās par sadarbību datu ievadē KPVIS (ja attiecināms);
4. Nepieciešamo pamatojošo dokumentu par noteikto atskaites punktu un mērķu sasniegšanu augšupielādes apjomu un regularitāti KPVIS [pēc KPVIS ANM moduļa izstrādes būs pieejama informācija par konkrētiem iespējamajiem datu laukiem, to apjomu, kas tiks ietverta KPVIS rokasgrāmatā].
Papildus lūdzam noteikt, ka maksājumu pieprasījumu un izdevumus un sasniegto rādītāju pamatojošo dokumentu iesniegšanu KPVIS jānodrošina divas reizes gadā.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
2.5. digitālā brieduma tests – EDIC tests, ko komersantam nepieciešams veikt, lai novērtētu nepieciešamos ieguldījumus;
Iebildums
Latvijas atveseļošanas un noturības mehānisma plāna aprakstā pie 2.2.1.4.i. investīcijas ir noteikts, ka komersantu digitālā brieduma testu un “Digitālo attīstības ceļa karti” var veikt un izsniegt ne tikai Eiropas digitālo inovāciju centrs, bet arī starptautiski atzīti konsultanti. Lūdzam sniegt skaidrojumu kāpēc noteikumu projekts neparedz starptautiski atzītu konsultantu iesaisti.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
2.7. kapitāla atlaide – sabiedrības “Altum” aizdevuma vai sabiedrības “Altum”  paralēlā aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums, kas tiek piemērots izpildoties konkrētiem nosacījumiem vai kritēriju kopai;
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, kādā gadījumā tiek piešķirts pilnīgs kapitāla atlaides samazinājums. Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekts 2.3.apakšpunktā noteikts, ka sabiedrības “Altum” aizdevums ir vismaz kapitāla atlaides apjomā, bet noteikumu projekta 2.11.apakšpunktā noteikts, ka paralēlais aizdevums ir vismaz kapitāla atlaides apjomā.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
3. Investīcijas mērķis ir veicināt komersantu digitālo transformāciju, komersantu attīstību un apgrozījuma apjoma pieaugumu, atbalstot uz produktivitātes pieaugumu vērstus ieguldījumus uzņēmējdarbības digitālās transformācijas rīkos.
Iebildums
Ņemot vērā, ka atbalsts paredzēts finanšu instrumenta veidā, tad lūdzam papildināt investīcijas mērķi ar nosacījumu, ka tiks atbalstīti tikai tie ieguldījumi, kuri būs finansiāli dzīvotspējīgi, un kuriem nav atrasts pietiekams finansējums no tirgus avotiem.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
4. Investīciju īsteno atbalsta veidā.
Iebildums
Lūdzam precizēt 4.punktu, nosakot, ka investīciju īsteno finanšu instrumenta ar kapitāla atlaidi veidā.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
6. Atbalstu sniedz sabiedrība “Altum”, noslēdzot ar komersantu civiltiesisku līgumu (turpmāk – aizdevuma līgums). Ja aizdevuma līgums netiek īstenots atbilstoši tajā ietvertajiem nosacījumiem, sabiedrībai “Altum” ir tiesības to vienpusēji lauzt un atgūt neatbilstoši izmaksāto finansējumu.
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un papildināt noteikumu projektu ar līguma par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumu, nosakot, ka līgumslēdzējam (Ekonomikas ministrijai un sabiedrībai “Altum”) ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:
a) finansējuma saņēmējs nepilda līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt investīcijas vai noteikto rādītāju sasniegšanu;
b)  finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju;
c) citos gadījumos, ko paredz līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu;
d) investīcijas ietvaros piešķirto finansējumu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām nevar apvienot ar citu atbalstu.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
7. Investīcijai pieejamais Atveseļošanās fonda finansējums ir 45 143 000 euro.
Iebildums
Ņemot vērā programmā paredzēto finansējuma apmēru, lūdzam anotācijā skaidrot, vai plānotais finansējums nepārsniegs EK lēmumā SA.36904 24. un 121. punktā noteikto pamatkapitāla un rezerves kapitāla maksimālo summu. Vēršam uzmanību, ka EK lēmuma SA.36904 23.punkts nemaz neparedz citādu iespēju kā finansējumu iepludināt caur pamatkapitālu vai rezerves kapitālu. Ja gadījumā plānotais pamatkapitāla vai rezerves kapitāla palielinājums pārsniedz EK lēmumā SA.36904 noteikto summu, lūdzam skaidrot, ka programmu varēs uzsākt tikai pēc tam, kad būs saņemts EK lēmums par grozījumiem EK lēmumā SA.36904 par sabiedrības Altum darbību.
 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
8.2.2. līdz 2026. gada 30. jūnijam izsniegto aizdevumu skaits – 133 aizdevumi (rādītājs uzskatāms par izpildītu, kad ir ticis noslēgts aizdevuma līgums);
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai noteikumu projekta 8.2.2.apakšpunkts nav pretrunā ar noteikumu projekta 51. un 52.punktu, kur noteikts, ka lēmumus par atbalsta piešķiršanu pieņem ne vēlāk kā līdz 2025.gada 31.decembrim.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
10. Sabiedrība “Altum” un Ekonomikas ministrija slēdz līgumu par šo noteikumu 7. punktā minētā finansējuma pārvaldīšanu, tā piešķiršanas, izlietošanas, uzraudzības kārtību un noteikto rādītāju uzskaiti un ievadīšanu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā. Sabiedrība “Altum” ievieš investīciju un piešķir atbalstu saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem un līgumu, kas noslēgts ar Ekonomikas ministriju.
Iebildums
Ņemot vērā, ka KPVIS būs pielāgota AF vajadzībām līdz 2022. gada 2. ceturksnim, lūdzam papildināt noteikumus, ka līdz KPVIS funkcionalitātes nodrošināšanai visa nepieciešamā informācija jāparaksta ar drošu elektrnisko parakstu un jāiesniedz Ekonomikas ministrijai. Tiklīdz KPVIS būs pielāgota AF vajadzībām un atļauta informācijas ievadīšana, finansējuma saņēmējam jāvada visa ar projektu saistītā informācija KPVIS, tai skaitā jāievada visa ar projektu saistītā informācija par laika periodu līdz KPVIS pielāgošanai.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
10. Sabiedrība “Altum” un Ekonomikas ministrija slēdz līgumu par šo noteikumu 7. punktā minētā finansējuma pārvaldīšanu, tā piešķiršanas, izlietošanas, uzraudzības kārtību un noteikto rādītāju uzskaiti un ievadīšanu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā. Sabiedrība “Altum” ievieš investīciju un piešķir atbalstu saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem un līgumu, kas noslēgts ar Ekonomikas ministriju.
Iebildums
Informējam, ka valsts atbalsta programmas ieviešanu nosaka Ministru kabineta noteikumi, kuri apstiprināti Attīstības finanšu institūcijas likumā noteiktajā kārtībā, kā arī lai noteikumu projekta nosacījumi būtu pielietošanā nepārprotami, lūdzam svītrot punkta otrā teikumā vārdus "un līgumu, kas noslēgts ar Ekonomikas ministriju".
 
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
11. Ekonomikas ministrijas un sabiedrības “Altum” šo noteikumu 10. punktā minētajā līgumā iekļauj informāciju par darbībām lai investīcijas ieviešanas laikā novērstu:
Iebildums
Lūdzam precizēt 11.un 12.punktu, paredzot noteikumu projektā Ekonomikas ministrijas pienākumu veikt vismaz šādas pārbaudes:
a) interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršana;
b) dubultfinansējuma riska novēršana;
c) sasniegto atskaites punktu un mērķu pamatojošās dokumentācijas pārbaude, t.sk. datu ticamības pārbaude.
Ņemot vērā, ka AF investīciju plānots īstenot, paredzot, ka finansējuma saņēmējs atbalstu sniedz tālāk gala labuma guvējiem, tad lūdzam pienākumu veikt minētās pārbaudes arī sabiedrībai Altum gala labuma guvēju līmenī.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
15. Šo noteikumu 7. punktā minēto finansējumu izmanto:
Iebildums
Lūdzu papildināt ar iestādi uz kuru attiecīgais pienākums tiek noteikts.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
15.2. sabiedrības “Altum” sagaidāmo kredītriska zaudējumu segšanai (tiek izmantots pirmo zaudējumu segšanai no neatgūtajiem aizdevumiem) un kapitāla atlaides segšanai. Turpmākos zaudējumus, kas pārsniedz pirmo zaudējumu apmēru, kas ir noteikts procentuāli no kopējās izsniegto paralēlo aizdevumu summas, pamatojoties uz programmas rādītāju novērtējumu atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai, sedz no sabiedrības “Altum” pašu finansējuma. Sabiedrībai “Altum” ir tiesības atteikties no turpmākās aizdevumu piešķiršanas, ja faktiskie un prognozētie zaudējumi pārsniedz pieejamo publisko finansējumu zaudējumu segšanai.
Iebildums
Lūdzam pievienot programmas izvērtējumu kā anotācijas pielikumu, kurā izvērtēta scenārijos balstīta turpmāka programmas ietekme, riski un sagaidāmie zaudējumi, finansiālais rezultāts un programmas īstenošanas izmaksu noteikšanas principi, piemēram, atbilstība segtajam riskam, kredītriskam, koncentrācijas riskam, izsniegšanas un ilgtermiņa darbības izdevumi, kā arī pamatojumu par vadības izmaksām finanšu instrumentu griezumā, lai ievērotu Attīstības finanšu institūcijas likuma 5.panta otrās daļas 1.punktā un 12.panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto.
 
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
21. Komersantam atbalstu piešķir brīdī, kad sabiedrība “Altum” pieņem lēmumu par aizdevuma vai paralēlā aizdevuma piešķiršanu, kurā ir noteikts atbalsta maksimālais apjoms, atbalsta intensitāte un maksimālā pieejamā kapitāla atlaide. Uz atbalsta piešķiršanas brīdi ir novērtēta komersanta atbilstība šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem atbilstoši atbalstam, kas tiek sniegts saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu, vai atbalstam, kas tiek sniegts saskaņā ar šo noteikumu 34. punktu.
Iebildums
Tā kā noteikumu projektā tiek paredzēts arī aizdevuma pagarinājums, vēršam uzmanību, ka uz atbalsta piešķiršanas brīdi, nosakot maksimālo atbalsta intensitāti, ir jāņem vērā arī iespējamais pagarinājums. Lūdzam atbilstoši precizēt šo punktu.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
22.3. komersanta parakstītu apliecinājumu par projektā paredzēto darbību atbilstību nenodarīt būtisku kaitējumu principiem;
Iebildums
Lūdzu skaidrot, kas domāts ar "nenodarīt būtisku kaitējumu principiem".
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
22.9. citu sabiedrības “Altum” pieprasīto informāciju.
Iebildums
Lai neradītu interpretācijas iespējas, lūdzu izvērtēt un papildināt punktu, norādot, ka papildus informācija tiek pieprasīta, kas nepieciešama pieteikuma izvērtēšanai. Analoģiski kā tas norādīts anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
24. Sabiedrībai “Altum” ir tiesības bez maksas pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās tādā apjomā, kāds nepieciešams investīcijas īstenošanai un atbalsta sniegšanai komersantiem šo noteikumu ietvaros.
Iebildums
Lūdzu svītrot punktu. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši juridiskām prasībām attiecīgs nosacījums ir nosakāms augstāka spēka normatīvajā aktā, piemēram, Attīstības finanšu institūcijas likumā. Papildus anotācijā būtu jānosaka kādām datubāzēm sabiedrībai "Altum" būtu nepieciešama piekļuve.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
30. Šo noteikumu izpratnē atbalstu var piešķirt komersantam, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu 30.punktu ar papildus kritērijiem, kas izriet no  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija regulas Nr.2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 136.panta.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
30. Šo noteikumu izpratnē atbalstu var piešķirt komersantam, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
Iebildums
Lūdzu izvērtēt un ietvert, ka sabiedrība "Altum" pārliecinās, ka komersants nav sankciju subjekts.
 
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
31.4. ar nemateriālo aktīvu lietošanas tiesību iegūšanu saistītās izmaksas ir attiecināmas;
Iebildums
Ņemot vērā, ka ar nemateriālo aktīvu lietošanas tiesību iegūšanu saistītās izmaksas nav attiecināmas zem reģionālā atbalsta mērķa, jo nemateriālo aktīvu attiecināmas izmaksas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktā noteikto ir aktīvi, kas nav konkretizēti fiziskā vai finanšu formā, piemēram, patenti, licences, zinātība vai cits intelektuālais īpašums nevis lietošanas tiesību iegūšana, līdz ar to lūdzam šīs izmaksas kā attiecināmas zem reģionālā atbalsta mērķa dzēst.
 
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
31.6. atbalstu izmanto projekta attiecināmām izmaksām, kas saistītas ar komersanta digitālo transformāciju šādos procesos:
Iebildums
Lūdzam 31.6.apakšpunktu izteikt kā atsevišķu punktu, jo šajos apakšpunktos noteiktās investīciju jomas un neattiecināmās izmaksas ir attiecināmas uz AF 2.2.1.4.i. investīciju neatkarīgi no valsts atbalsta veida.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
31.7. atbalstu neizmanto šādām izmaksām un tās neiekļauj projekta attiecināmās izmaksās:
Iebildums
Lūdzam 31.7.apakšpunktu izteikt kā atsevišķu punktu, jo šajos apakšpunktos noteiktās investīciju jomas un neattiecināmās izmaksas ir attiecināmas uz AF 2.2.1.4.i. investīciju neatkarīgi no valsts atbalsta veida.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
31.7.6. pievienotās vērtības nodokļa segšana, izņemot kā de minimis atbalstu no programmas finansējuma, kas minēts šo noteikumu 16.punktā;
Iebildums
Lūdzam skaidri noteikt, ka pievienotās vērtības nodoklis tiks segts tikai no Altum papildus piesaistītā finansējuma, kas ir noteikts šo noteikumu 16.punktā. Papildus lūdzam skaidrot ko nozīmē šajā apakšpunktā noteiktais izņēmums attiecībā uz de minimis atbalstu.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
32.2. sākotnējie ieguldījumi pēc projekta pabeigšanas paliek Latvijas Republikā attiecīgajā NUTS 3 reģionā, kurā tiek īstenots atbalstāmais projekts vismaz piecus gadus (lielajiem komersantiem) vai trīs gadus (maziem, sīkajiem (mikro) vai vidējiem komersantiem) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktam.
Iebildums
Ņemot vērā, ka sākotnējiem ieguldījumiem pēc projekta pabeigšanas jāpaliek Latvijas Republikā attiecīgajā NUTS 3 intensitātes reģionā, lūdzam pēc vārdiem “attiecīgajā NUTS 3” papildināt ar vārdu “intensitātes”.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Noteikumu projekts
33. Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai “Altum” visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem.
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 33. punktā saikli “IV un V” aizstājot to ar saikli “IV vai V”, jo abas Komercdarbības atbalsta kontroles likuma nodaļas nepiemēro vienlaikus, kā arī to, ka atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, piemēram, šādā redakcijā:
 
Piedāvātā redakcija
Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr.  651/2014 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļā minētajiem nosacījumiem.
31.
Noteikumu projekts
35.4. ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai “Altum” visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem;
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 35.4. punktā saikli “IV un V” aizstājot to ar saikli “IV vai V”, jo abas Komercdarbības atbalsta kontroles likuma nodaļas nepiemēro vienlaikus, kā arī to, ka atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, piemēram, šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr.  1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļā minētajiem nosacījumiem.
32.
Noteikumu projekts
39.1. ja netiek pārsniegts sākotnēji piešķirtais valsts atbalsta apmērs;
Iebildums
Lūdzam izvērtēt šīs normas praktisko piemērošanu un anotācijā skaidrot, kā tiks nodrošināts, ka, piešķirot aizdevuma pagarinājumu, netiks palielināts atbalsta apmērs.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Noteikumu projekts
39.2. kā jauns atbalsts atbilstoši šo noteikumu 34. punktam.
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar punktu, ka  gadījumā, ja atbalsta saņēmējam tiek pagarināts aizdevuma atmaksas uzsākšanas termiņš, no jauna izvērtē un pārbauda atbilstību de minimis atbalsta nosacījumiem un aprēķina subsīdijas ekvivalentu. Vienlaikus vēršam uzmanību, ja aizdevumam jau ir piešķirts reģionālais atbalsts ar maksimālo atbalsta intensitāti, šāda aizdevuma pagarināšanai de minimis atbalstu nevar piešķirt, jo tādā gadījumā tiktu pārsniegta maksimālā atbalsta intensitāte, ņemot vērā, ka atbalsts tiek piešķirts tām pašām attiecināmām izmaksām. Atbilstoši lūdzam precizēt informāciju arī anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
34.
Noteikumu projekts
41. Kapitāla atlaide ir līdz 35 %:
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu kādi kritēriji tiks piemēroti, lai noteiktu kapitāla atlaides apmēru, ņemot vērā, ka tā ir paredzēta līdz 35%. Lūdzam izvērtēt iespēju šos kritērijus noteikt noteikumu projektā.
Piedāvātā redakcija
-
35.
Noteikumu projekts
45. Atbalstam subsīdijas ekvivalentu aprēķina un nosaka, summējot attiecīgās piešķirtā atbalsta daļas:
Iebildums
Vēršam Jūs uzmanību, ka šobrīd nav korekti noteikta subsīdijas ekvivalenta aprēķināšanas kārtība, attiecībā uz aizdevumu - jārēķina ekvivalents visā periodā, jo tajā pretendents no kredīta, kas ir uz atvieglotiem nosacījumiem, gūst priekšrocību, savukārt summas, kas norakstās (grants), tiek summēta pie aizdevuma ekvivalenta. Lūdzam atbilstoši precizēt subsīdijas ekvivalenta aprēķināšanas kārtību. Lūdzam atbilstoši precizēt informāciju anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
36.
Noteikumu projekts
48. Sabiedrība “Altum”:
Iebildums
Lūdzu izvērtēt un, ja attiecināms, papildināt punktu ar nosacījumu, ka sabiedrība "Altum" ievēro regulā un vadllīnijās noteiktās publicitātes prasības, līdzīgi kā tas tika noteikts komersantam.
Piedāvātā redakcija
-
37.
Noteikumu projekts
48.5. informāciju par de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas;
Iebildums
Lūdzam redakcionāli precizēt normu, ņemot vērā, ka atbalsta sniedzējs glabā visus ar de minimis saistītos datus 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts atbilstoši regulas Nr.1407/2013 6. panta 4. punktam.
Piedāvātā redakcija
-
38.
Noteikumu projekts
51. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 651/2014 darbības beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim.
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka Komisijas regulas Nr.651/2014 darbības beigu termiņš ir 2023.gada 31.decembris, līdz ar to lūdzam salāgot lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas beigu datumu ar Komisijas regulas Nr.651/2014 darbības beigu termiņu.
 
Piedāvātā redakcija
-
39.
Noteikumu projekts
52. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šo noteikumu 34. punktu var pieņemt līdz  Komisijas regulu Nr. 1407/2013  darbības beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim.
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka Komisijas regulas Nr.1407/2013 darbības beigu termiņš ir 2024.gada 30.jūnijs, līdz ar to lūdzam salāgot lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas beigu datumu ar Komisijas regulas Nr.1407/2013 darbības beigu termiņu
Piedāvātā redakcija
-
40.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu kā tiks nodrošināta demarkācija ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2017.gada plānošanas periodam 1.2.2.4.pasākumu “Individuālās garantijas digitalizācijai un automatizācijai” un kā tiks novērsts dubultfinansējuma risks gala labuma guvēju līmenī.
Piedāvātā redakcija
-
41.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar investīcijas sasaisti ar Digitālo dimensiju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 12.februāra regulas Nr. 2021/241 ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu 16.panta 2.punkta (b) daļas ii) apakšpunktam. Lūdzam atbilstoši AF plāna 2.pielikumā noteiktajam anotācijā norādīt arī atbilstošu intervences kodu. Regula ir pieejama te: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN).
Piedāvātā redakcija
-
42.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu kā tiks apliecināta atskaites punktu un mērķu sasniegšana un izmaksu pamatotība. Lūdzam skaidrot vai investīcijas ietvaros plānota neatkarīga revidenta/ iekšējā auditora iesaiste.
Piedāvātā redakcija
-
43.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar dokumentu kopumu (dokumentu kopums ir noteikts saskaņā ar ANM plāna 2.pielikumu un Darbību kārtību, par kuru vienojas attiecīgā dalībvalsts un EK (operational arrangements)), kas apliecinās rādītāju  sasniegšanu, ņemot vērā, ka EK būs jāiesniedz ANM plānā noteikto rādītāju sasniegšanu pamatojošie dokumenti.
Piedāvātā redakcija
-
44.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt informāciju sadaļā "Atbalsta sniegšana saistībā ar ES regulējumu" 2.punktu par gadījumiem, ja aizdevumam jau ir piešķirts reģionālais atbalsts ar maksimālo atbalsta intensitāti, tad šāda aizdevuma pagarināšanai de minimis atbalstu nevar piešķirt, jo tādā gadījumā tiktu pārsniegta maksimālā atbalsta intensitāte, ņemot vērā, ka atbalsts tiek piešķirts tām pašām attiecināmām izmaksām. Atbilstoši lūdzam precizēt informāciju arī anotācijā.
Ņemot vērā, ka nav skaidra doma par anotācijas sadaļas "Atbalsta sniegšana saistībā ar ES regulējumu" trešās rindkopas 2. teikumu: "Ievērojot iepriekš minēto, jānorāda, ka MK Noteikumu projekts paredz, ka nosacījums par aizdevuma izsniegšanu vismaz kapitāla atlaides apmērā attiecas uz aizdevuma minimālās summas noteikšanu, nevis uz visu kombinētā finanšu instrumenta komponenšu obligātu piešķiršanu, t.i. iespēju piemērot kapitāla atlaidi.", lūdzam to redakcionāli precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
45.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam sadaļā "Atbalsta sniegšana saistībā ar ES regulējumu" pirmajā rindkopā "Atbalstu primāri sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr.651/2014, taču, lai nodrošinātu zināmu elastību 2.2.1.4i, investīcijas īstenošanā, gadījumos, ja komersantam nav iespēja saņemt sabiedrības “Altum” aizdevumu saskaņā ar šo regulējumu, tad ir iespējams atbalstu sniegt saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013, ja komersants nav pārsniedzis tajā noteiktos limitus atbalsta saņemšanai, piemēram, šādos gadījumos" pēc vārdiem "limitus" papildināt ar vārdiem "un intensitātes". 
Piedāvātā redakcija
-
46.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam sadaļā "2.2.1.4i. investīcijas ieviešanas termiņi" aktualizēt informāciju, ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumi Nr. 786 “Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2021. gadam” vairs nav spēkā.  Kā arī vēršam uzmanību, ka ir saņemts pozitīvs EK lēmums SA. 100587 par Latvijas Republikas reģionālā atbalsta karti 2022. – 2027. gadam, lūdzam atbilstoši aktualizēt informāciju. Vienlaikus ņemot vērā, ka atbalsta piešķiršanas termiņš un investīciju ieviešanas (projektu) termiņš ir divi dažādi aspekti, lūdzam anotācijā precizēt, ka lēmumam par atbalsta piešķiršanu jābūt pieņemtam līdz regulu darbības termiņa beigām.
Piedāvātā redakcija
-
47.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam precizēt "Atbalsta piešķiršanas un piemērošanas kārtība" sadaļas 4.punktā pirmo teikumu, aizstājot tajā saikli "vai" ar "un", ņemot vērā, ka aprēķinot kapitāla atlaidi ir jāievēro, lai projektam netiktu pārsniegta maksimāli pieļaujamā valsts atbalsta intensitāte un atbalsta apmērs. 


 
Piedāvātā redakcija
-
48.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzu papildināt anotāciju ar informāciju, kādi nosacījumi tiks noteikti līgumā, kas tiks noslēgts starp EM un sabiedrību Altum, piemēram, uzraudzības kārtība, vai būs iespēja vienpusēji atkāpties no līguma.
Piedāvātā redakcija
-
49.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Pie “Cita informācija” lūdzam noradīt, ka nepieciešamo finansējumu Ekonomikas ministrija lūgs pārdalīt no 74.resora ,,Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
Piedāvātā redakcija
-
50.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka 2.2.1.4i. investīcijas  “Finanšu instrumenti  komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” finansējumu 45 143 000 euro apmērā 100% veido Atveseļošanās fonda finansējums, jāaizpilda anotācijas 3.sadaļas 1., 1.1., 2. un 2.1.punkts, svītrojot 3., 3.1. un  5.punktā norādīto finansiālo ietekmi. Vienlaikus lūdzam precizēt kārtējo gadu, kas tagad ir 2022.gads.   
Piedāvātā redakcija
-
51.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Ņemot vērā Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 11.pantā noteikto: “Atbalsta programmas vai ad-hoc atbalsta projekta paziņojumu, kā arī kopsavilkuma informāciju par atbalsta programmu vai ad-hoc atbalsta projektu, kuru īsteno saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu (Dokuments attiecas uz EEZ), atbalsta sniedzējs Eiropas Komisijai iesniedz elektroniski, izmantojot Eiropas Komisijas pārziņā esošo komercdarbības atbalsta paziņojumu elektronisko sistēmu.”, lūdzam precizēt informāciju sadaļā "Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem", ka Ekonomikas ministrija, izmantojot Komisijas elektroniskās paziņošanas sistēmu SANI2, 20 darbdienu laikā no 2.2.1.4.i. investīcijas stāšanās spēkā, nosūta kopsavilkuma informāciju Eiropas Komisijai.
Piedāvātā redakcija
-
52.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Lūdzam pārskatīt visu noteikuma projekta punktu izvērtējumu atbilstoši Komisijas regulai Nr.651/2014 un Komisijas regulai Nr.1407/2013.
Piedāvātā redakcija
-
53.
Noteikumu projekts
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.4i. investīcijas “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” īstenošanas noteikumi
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projektā un anotācijā izteikt AF investīcijas numuru šādā redakcijā: “2.2.1.4.i.”.
Piedāvātā redakcija
-
54.
Noteikumu projekts
1.1. Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk – Atveseļošanas fonds) 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.4i. investīcijas  “Finanšu instrumenti  komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” (turpmāk – investīcija) mērķi un sasniedzamos rādītājus;
Priekšlikums
Lūdzu iekavas pārcelt pirms vārda “plāns”.
Piedāvātā redakcija
1.1. Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.4i. investīcijas  “Finanšu instrumenti  komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” (turpmāk – investīcija) mērķi un sasniedzamos rādītājus;
55.
Noteikumu projekts
2.3. aizdevums – akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – sabiedrība “Altum”) aizdevums, kas izsniegts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un ir vienīgais aizdevums projekta finansēšanas struktūrā, ja projekta finansēšanā nav iesaistīts cits finansētājs. Sabiedrības “Altum” aizdevums ir vismaz kapitāla atlaides apjomā;
Priekšlikums
Lūdzu pārcelt saīsinājumu un tā atšifrējumu "sabiedrība "Altum"" uz noteikumu projekta 2.1.apakšpunktu, kur tas minēts pirmo reizi.
Piedāvātā redakcija
2.1. atbalsts – šo noteikumu izpratnē kombinētais finanšu instruments. To veido akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – sabiedrība “Altum”) aizdevums ar kapitāla atlaidi vai paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi;
2.3. aizdevums –  sabiedrības “Altum” aizdevums, kas izsniegts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un ir vienīgais aizdevums projekta finansēšanas struktūrā, ja projekta finansēšanā nav iesaistīts cits finansētājs. Sabiedrības “Altum” aizdevums ir vismaz kapitāla atlaides apjomā
56.
Noteikumu projekts
5. Investīcijas mērķa grupa un gala labuma guvēji ir Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēti komersanti.
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ar vārdiem un zīmēm “(turpmāk – komersanti)” aiz vārda "komersanti". Papildus aicinu izvērtēt vai punktu nav nepieciešams papildināt ar vārdiem “sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti”, ņemot vērā tālāk tekstā minēto.
 
Piedāvātā redakcija
5. Investīcijas mērķa grupa un gala labuma guvēji ir Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēti komersanti (turpmāk - komersanti).
57.
Noteikumu projekts
7. Investīcijai pieejamais Atveseļošanās fonda finansējums ir 45 143 000 euro.
Priekšlikums
Lūdzu aizstāt vārdu "Atveseļošanās" ar vārdu “Atveseļošanas”.
 
Piedāvātā redakcija
7. Investīcijai pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums ir 45 143 000 euro.
58.
Noteikumu projekts
8.1.2. līdz 2023. gada 31. decembrim izsniegto aizdevumu skaits – vismaz 34 aizdevumi (rādītājs uzskatāms par izpildītu, kad ir ticis noslēgts aizdevuma līgums);
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt un vārdus "rādītājs uzskatāms par izpildītu, kad ir ticis noslēgts aizdevuma līgums" noteikt kā atsevišķu punktu, lai nav jāatkārto zem katra rādītāja.
Piedāvātā redakcija
-
59.
Noteikumu projekts
10. Sabiedrība “Altum” un Ekonomikas ministrija slēdz līgumu par šo noteikumu 7. punktā minētā finansējuma pārvaldīšanu, tā piešķiršanas, izlietošanas, uzraudzības kārtību un noteikto rādītāju uzskaiti un ievadīšanu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā. Sabiedrība “Altum” ievieš investīciju un piešķir atbalstu saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem un līgumu, kas noslēgts ar Ekonomikas ministriju.
Priekšlikums
Aicinu izvērtēt un punkta otro teikumu noteikt atsevišķi pie sabiedrības "Altum" pienākumiem.
Piedāvātā redakcija
-
60.
Noteikumu projekts
11. Ekonomikas ministrijas un sabiedrības “Altum” šo noteikumu 10. punktā minētajā līgumā iekļauj informāciju par darbībām lai investīcijas ieviešanas laikā novērstu:
Priekšlikums
Lūdzu pārskatīt punkta redakciju un precizēt atbilstoši gramatikas prasībām. Attiecīgus precizējumus lūdzu veikt arī citur tekstā, kur attiecināms.
Piedāvātā redakcija
-
61.
Noteikumu projekts
14.3. Visā investīcijas īstenošanas laikā un pēc šo noteikumu 7. punktā minētā pieejamā finansējuma izlietojuma sniegt de minimis atbalstu ar mērķi uzlabot komersanta naudas plūsmu un likviditātes pozīciju (t.i. pievienotās vērtības nodokļa priekšfinansēšanai un  39.2. apakšpunktā minētajā gadījumā), t.sk., riska segumam, saskaņā ar šiem noteikumiem.
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ar vārdiem “šo noteikumu" pirms skaitļa un vārda "39.2.apakšpunktā"
Piedāvātā redakcija
14.3. Visā investīcijas īstenošanas laikā un pēc šo noteikumu 7. punktā minētā pieejamā finansējuma izlietojuma sniegt de minimis atbalstu ar mērķi uzlabot komersanta naudas plūsmu un likviditātes pozīciju (t.i. pievienotās vērtības nodokļa priekšfinansēšanai un  šo noteikumu 39.2. apakšpunktā minētajā gadījumā), t.sk., riska segumam, saskaņā ar šiem noteikumiem.
62.
Noteikumu projekts
16. Lai nodrošinātu finansējumu sabiedrības “Altum” aizdevuma vai paralēlā aizdevuma piešķiršanai tā daļā, kas pārsniedz projektam pieejamo kapitāla atlaides apmēru, kā arī, lai sniegtu de minimis atbalstu ar mērķi uzlabot komersanta naudas plūsmu un likviditātes pozīciju (t.i. pievienotās vērtības nodokļa priekšfinansēšanai un  39.2. apakšpunktā minētajā gadījumā), sabiedrība “Altum” var piesaistīt valsts aizdevumu kredītlīnijas veidā vai piesaistīt finansējumu tirgū, tai skaitā aizņemoties finansējumu no starptautiskajām finanšu institūcijām līdz 69 000 000 euro apmērā. Valsts aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 2049. gada 31. decembrim. Valsts aizdevumam nepiemēro riska likmi un to nodrošina ar komercķīlu, sabiedrībai “Altum" ieķīlājot prasījuma tiesības un to nākamās sastāvdaļas kā lietu kopību, kas izrietēs no sabiedrības “Altum” izsniegtajiem aizdevumiem.
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ar vārdiem “šo noteikumu” pirms skaitļa un vārda "39.2.apakšpunktā".
 
Piedāvātā redakcija

16. Lai nodrošinātu finansējumu sabiedrības “Altum” aizdevuma vai paralēlā aizdevuma piešķiršanai tā daļā, kas pārsniedz projektam pieejamo kapitāla atlaides apmēru, kā arī, lai sniegtu de minimis atbalstu ar mērķi uzlabot komersanta naudas plūsmu un likviditātes pozīciju (t.i. pievienotās vērtības nodokļa priekšfinansēšanai un  šo noteikumu 39.2. apakšpunktā minētajā gadījumā), sabiedrība “Altum” var piesaistīt valsts aizdevumu kredītlīnijas veidā vai piesaistīt finansējumu tirgū, tai skaitā aizņemoties finansējumu no starptautiskajām finanšu institūcijām līdz 69 000 000 euro apmērā. Valsts aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 2049. gada 31. decembrim. Valsts aizdevumam nepiemēro riska likmi un to nodrošina ar komercķīlu, sabiedrībai “Altum" ieķīlājot prasījuma tiesības un to nākamās sastāvdaļas kā lietu kopību, kas izrietēs no sabiedrības “Altum” izsniegtajiem aizdevumiem.
63.
Noteikumu projekts
20. Komersants, iesniedzot projekta pieteikumu sabiedrībā “Altum”, piesakās atbalstam.
Priekšlikums
Lai nodrošinātu informācijas un komersantiem noteikto prasību izsekojamību, aicinām noteikumu projektam pievienot projekta pieteikuma veidlapas paraugu.
 
Piedāvātā redakcija
-
64.
Noteikumu projekts
30.1. tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā;
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt apakšpunkta nepieciešamību. Vēršu uzmanību, ka minētais nosacījums dublē noteikumu projekta 5.punktā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
65.
Noteikumu projekts
31.6.3. 5G tīklā funkcionējošu sistēmu un iekārtu iegāde;
Priekšlikums
Lūdzu skaidrot vai nav paredzēti arī citi tīkli.
Piedāvātā redakcija
-
66.
Noteikumu projekts
32.2. sākotnējie ieguldījumi pēc projekta pabeigšanas paliek Latvijas Republikā attiecīgajā NUTS 3 reģionā, kurā tiek īstenots atbalstāmais projekts vismaz piecus gadus (lielajiem komersantiem) vai trīs gadus (maziem, sīkajiem (mikro) vai vidējiem komersantiem) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktam.
Priekšlikums
Lūdzu norādīt saīsinājuma "NUTS" atšifrējumu.
Piedāvātā redakcija
-
67.
Noteikumu projekts
44. Komersants nodrošina vizuālās identitātes prasības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2021.gada 12. februāra Regulā Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, noteiktajam, iekļaujot atsauci – “Atbalsta Eiropas Savienība – Jaunā Paaudze ES”, saskaņā ar prasībām, kas ietvertas “Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda komunikācijas un dizaina vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”, kā arī atbilstoši publicitātes prasībām, kas noteiktas līgumā ar sabiedrību “Altum”.
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt un papildināt punktu ar vārdiem "par projekta īstenošanu" aiz vārda "līgumā".
Piedāvātā redakcija
-
68.
Noteikumu projekts
44. Komersants nodrošina vizuālās identitātes prasības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2021.gada 12. februāra Regulā Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, noteiktajam, iekļaujot atsauci – “Atbalsta Eiropas Savienība – Jaunā Paaudze ES”, saskaņā ar prasībām, kas ietvertas “Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda komunikācijas un dizaina vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”, kā arī atbilstoši publicitātes prasībām, kas noteiktas līgumā ar sabiedrību “Altum”.
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ar vārdiem "Finanšu ministrijas vadlīnijās" aiz vārda "ietvertas", lai identificētu normatīvā akta izdevēja iestādi. Papildus lūdzu svītrot vārdus "Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem", ņemot vērā precizēto vadlīniju nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
44. Komersants nodrošina vizuālās identitātes prasības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2021.gada 12. februāra Regulā Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, noteiktajam, iekļaujot atsauci – “Atbalsta Eiropas Savienība – Jaunā Paaudze ES”, saskaņā ar prasībām, kas ietvertas Finanšu ministrijas vadlīnijās “Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda komunikācijas un dizaina vadlīnijas”, kā arī atbilstoši publicitātes prasībām, kas noteiktas līgumā ar sabiedrību “Altum”.
69.
Noteikumu projekts
45. Atbalstam subsīdijas ekvivalentu aprēķina un nosaka, summējot attiecīgās piešķirtā atbalsta daļas:
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju pie terminiem skaidrot, kas ir subsīdiju ekvivalents, kur/kādos gadījumos tas tiek pielietots.
Piedāvātā redakcija
-
70.
Noteikumu projekts
48.1. nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto finansējumu un glabā to 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais atbalsts atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantam, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Ekonomikas ministrijai, revīzijas iestādei vai  Eiropas Komisijā;
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ar vārdiem "Finanšu ministrija kā" pirms vārdiem "revīzijas iestādei".
Piedāvātā redakcija
-
71.
Noteikumu projekts
48.1. nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto finansējumu un glabā to 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais atbalsts atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantam, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Ekonomikas ministrijai, revīzijas iestādei vai  Eiropas Komisijā;
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt redakcionāli, ņemot vērā, ka ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantu atbalsts šī pasākuma ietvaros netiek piešķirts, bet gan tiek nodrošināta informācijas uzskaite atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantā noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-
72.
Noteikumu projekts
50.5. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 47.78 “Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos”);
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt un, ja iespējams, norādīt saīsinājuma "NACE" atšifrējumu.
Piedāvātā redakcija
-
73.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzu pārskatīt visā tekstā lietotos saīsinājumus un lietot tos konsekventi visā tekstā, piemēram, vai nu ANM vai AF.
Piedāvātā redakcija
-
74.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzu norādīt anotācijas sadaļā "2.2.1.4i. investīcijas ietvaros sasniedzamie ANM plāna radītāji" apakšsadaļu "2.2.1.4i investīcijas rādītāji ir", kā "2.2.1.4i investīcijas sasniedzamie rādītāji ir".
Piedāvātā redakcija
-
75.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzu precizēt uz ko attiecināma 1. atsauce pie saīsinājumiem "(ERP/CRM)", ņemot vērā, ka zem minētās atsauces ir plašs uzskaitījums.
Piedāvātā redakcija
-