Atzinums

Projekta ID
21-TA-386
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
02.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Saskaņā ar anotācijā norādīto informāciju un pievienotajiem dokumentiem, rīkojuma projektā norādītais Zemesgabals (zemes vienības kadastra apzīmējums 9082 004 0303) tika izveidots, atdalot to no privatizācijai ierosinātā zemesgabala “Vecdurbe”, Smārdes pagastā, Engures novadā (kadastra Nr.9082 004 0152).
Projekta paskaidrojošajiem materiāliem pievienota likvidējamās agrorūpnieciskās firmas “Durbe” SIA (turpmāk – SIA Durbe)  maksātnespējas administratora 15.09.2004. vēstule Nr.228-52, adresēta valsts akciju sabiedrībai “Privatizācijas Aģentūra” (tagad – SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”) , kurā, lūgts nodalīt no nekustama īpašuma ar kadastra Nr.9082 004 0152 SIA Durbe ēku un izbūvju uzturēšanai nepieciešamo zemesgabalu, paredzot iebraucamo ceļu no pastāvošā koplietošanas ceļa, ja tas nav iespējams, tad nosakot ceļa servitūtu.
Ievērojot minēto, lūdzam skaidrot, vai nodalītajam zemesgabalam – rīkojuma projektā norādītajai valsts zemes vienībai  (zemes vienības kadastra apzīmējums 9082 004 0303) ir nodrošināta piekļuve koplietošanas ceļam.
 
Piedāvātā redakcija
-