Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Pārresoru koordinācijas centrs
Atzinums iesniegts
11.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lai gan Pamatnostādnēm plānotais finansējums ir būtiski samazināts, tas joprojām ir ievērojami lielāks nekā NAP2027 paredzētais un pārsniedz indikatīvās valsts budžeta fiskālās iespējas un pieauguma prognozes līdz 2027.gadam.
Projektā plānotais finansējums veselības jomā no publiskajiem līdzekļiem gadā ir vērtējams kā pārlieku optimistisks un nav ticami, ka tas šādā apjomā varētu tikt piešķirts, ņemot vērā valsts budžeta apjomu un tā pieauguma prognozes, kā arī citu nozaru vajadzības pēc finansējuma. Šeit jāņem vērā arī Latvijas, salīdzinot ar citām ES dalībvalstīm, relatīvi mazā IKP pārdale caur nodokļiem, sekojoši relatīvi zemais publisko pakalpojumu finansēšanas līmenis un arī tā pieauguma perspektīva vidējā un ilgtermiņā.
Ar objektīvi pieejamiem resursiem nesaistītas stratēģijas veidošana rada maldinošu priekšstatu iesaistītajām pusēm un sabiedrībai kopumā par valsts budžeta līdzekļu pieejamības iespējām nozarei, kā arī risku, ka netiks izvēlēti efektīvākie un izmaksu ziņā racionālākie risinājumi veselības politikas mērķu sasniegšanai.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt psihiskās veselības jomai paredzētā attīstības plānošanas dokumenta (plāna) vispārējo mērķi, to fokusējot ne vien uz psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanu, bet gan uz psihiskās veselības stiprināšanu sabiedrībā un noteiktās prioritārās grupās, veidojot to kā holistisku horizontālu dokumentu ar vairāku politikas jomu iesaisti atbilstoši 'veselība visās politikas jomās' principam.
Piedāvātā redakcija
-