Atzinums

Projekta ID
22-TA-826
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
24.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
1.Likumprojekta 1.punkts paredz, papildināt Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likuma 5.panta otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:
“5) kura ir reģistrēta Latvijas Republikas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts komercreģistrā“.
        Tomēr ierosinājums nerisina problēmu kopumā. Valsts ieņēmumu dienests veicot pārbaudes, ir konstatējis gadījumus, kad fiziskas personas sniedz starpniecības pakalpojumus nereģistrējot Valsts ieņēmumu dienestā savu saimniecisko darbību.
Līdz ar to nevajadzētu būt situācijai, ka fiziska persona Latvijas Republikas teritorijā var sniegt starpniecības pakalpojumus darījumos ar nekustamo īpašumu nereģistrējot Valsts ieņēmumu dienestā savu saimniecisko darbību, tādējādi apgrūtinot Valsts ieņēmumu dienestam kā uzraudzības un kontroles institūcijai veikt uzraudzību. Tādējādi būtu nepieciešams Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likuma 5.panta pirmo daļu precizēt un  papildināt ar to, par nekustamā īpašuma darījumu starpnieku var būt fiziskā persona, kura ir reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja.
Piedāvātā redakcija
        Ņemot vērā iepriekšminēto, iesakām papildināt Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likuma 5.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:
“4) kura ir reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja “.
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Likumprojekta 4.punkts paredz, papildināt Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likuma 14.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
            “(4) Valsts ieņēmumu dienestam ir šādi uzdevumi:
1) uzraudzīt, vai starpnieks ievēro šā likuma 4.panta  prasības;
2) noteikt soda naudas apmērus atbilstoši šā likuma 18.pantam;
3) sniegt pēc Ekonomikas ministrijas pieprasījuma nepieciešamo informāciju, kas ir Valsts ieņēmuma dienesta rīcībā un saistīta ar nekustamā īpašuma darījumu starpnieku saimniecisko darbību.”.
       No likumprojekta un anotācijas nav saprotams kādu konkrēti informāciju Valsts ieņēmumu dienestam būs pienākums sniegt Ekonomikas ministrijai un kāds ir šādas informācijas nodošanas mērķis. Likumprojekta anotācijā ir norādīts, ka Valsts ieņēmumu dienestam ir jāsniedz informācija, kas attiecas uz nekustamā īpašuma darījumu starpnieka saimniecisko darbību, piemēram, jāiesniedz Ekonomikas ministrijai  informācija par saimnieciskās darbības veicējiem. Šāds vispārīgs skaidrojums ir pretrunā ar likumā “Par nodokļiem un nodevām” 22.pantā noteikto, ka Valsts ieņēmumu dienests nav tiesīgs sniegt informāciju par nodokļu maksātāju.
      Tāpēc lūdzam precizēt Valsts ieņēmumu dienestam pieprasāmās informācijas apjomu un šādas informācijas nodošanas mērķi.
Piedāvātā redakcija
-