Atzinums

Projekta ID
21-TA-1542
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
09.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
1. Lūdzam precīzi norādīt kā veidojas 117% atlīdzības pieaugums ārstiem pret 2017.gadu, īpaši situācijā, kad izvirzītais mērķis ir “ārstiem noteikt divkāršu tautsaimniecībā nodarbināto vidējo darba samaksu”. Nepieciešams arī papildināt minēto ar informāciju par faktisko darba samaksas apmēru pa gadiem, tādejādi atspoguļojot, kā tiek sasniegts izvirzītais mērķis. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka salīdzinājums ir nepieciešams arī par 2021.gadu, kad saskaņā ar CSP publiskoto informāciju vidējā darba samaksa tautsaimniecībā 3.ceturksnī bija 1237 €.
2. Lūdzam sadaļas sākumā sniegt saīsinājuma LKI atšifrējumu.
3. Noteikumu projekta 1.pielikuma I.sadaļas 3.punktā ir ietverta pozīcija - "māsa (vispārējās aprūpes māsa)", vienlaikus arī II.sadaļas 6.punktā ir iekļauta "māsa (vispārējās aprūpes māsa)", lai gan anotācijā norādīts ka no 2022.gada 1.janvāra vairs netiek izvirzīta prasība par māsu sertifikāciju un no 1.pielikuma I.sadaļas šis amats ir svītrojams.
Lūdzam novērst minēto pretrunu, jo no iepriekš minētā nav saprotams kā vienlaikus māsa (vispārējās aprūpes māsa) var būt gan sertificēta, gan arī reģistrētā ārstniecības persona.
4. Veselības ministrijai, kā veselības aprūpes politikas veidotājai, ir nepieciešams sakārtot ārstniecības personu atlīdzības jautājumu kopumā. Šobrīd paralēli pastāv 2 normatīvie regulējumi, kas rada lielu neizpratni, tai skaitā arī ārstniecības personu vidū. Vēršam uzmanību, ka anotācijas pielikumā pievienotajos detalizētājos aprēķinos ir ietverti atalgojuma palielinājumi, kuri ir pretrunā spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, (t. i. virknei valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto ārstniecības personu darba samaksas noteikšanā tiek piemērota Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktā mēnešalgu skala, kā arī minētie amati tiek klasificēti atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogā noteiktajām amatu saimēm un līmeņiem), ietverot aprēķinus, kas pārkāpj normatīvajos aktos noteikto. Faktiski pieeja, kad paceļot zemāko mēnešalgas likmi ārstniecības personām, kuras atbilstoši Veselības ministrijas vēstulē Nr. 01-13.1/3142 minētajam  “veic savu profesionālo darbību  veselības jomas reglamentētā profesijā vai specialitātē ārstniecības iestādē (kabinetā), kura reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā un  atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” nav pamats, lai palielinātu darba samaksu tām ārstniecības personām, kuru darba samaksā tiek noteikta izmantojot valsts un pašvaldību institūcijām noteikto mēnešalgu skalu ar tās maksimālo apmēru. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka nav saprotama arī Anotācijas pielikuma aprēķinos ietvertā “regulārā piemaksa” jo minēto piemaksas veidu nenosaka spēkā esošie normatīvie akti. Valsts kanceleja atkārtoti norāda, ka ārstniecības personu darba samaksai (atlīdzībai), ja tās nodrošināšanā tiek izmantoti valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļi (tai skaitā arī kā samaksa par iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem) ir jābūt noteiktai pēc vienādiem nosacījumiem un vienotā normatīvā regulējumā, kas tādejādi nodrošinātu sistēmisku pieeju.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Iebildums
1. Anotācijas pielikumā ir pievienoti arī aprēķini, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu tām ārstniecības personām, kuru darba samaksu (atlīdzību) nosaka saskaņā ar Atlīdzības likumu un no tā izrietošiem MK 2013. gada 29. janvāra noteikumiem Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" (turpmāk - MK noteikumi Nr.66), pie kam tiek piedāvāts pārkāpt minētajā regulējumā noteikto skalas maksimālo apmēru, kā arī ieviests jauns piemaksu veids, ko neparedz normatīvie akti – regulārā piemaksa.
2.Ņemot vērā, ka norādīts slodžu skaits 2022.gadam, lūdzam arī norādīt 2021.gada slodžu skaitu, lai tādejādi raksturotu vai tiek paredzēts palielināt darba samaksu esošajās slodzēs strādājošiem, vai arī tiek paredzēts palielināt slodžu skaitu.
3. Lūdzam skaidrot uz kuru grupu attiecināmas 36 slodzes anotācijas pielik. (8.pielikums), jo tās ir ārstniecības personas, bet atbilstoši sniegtajai informācijai viņu darba samaksas noteikšanā tiek piemēroti MK noteikumi Nr.66 un nevis MK noteikumi Nr. 851. Analoģiski jautājumi ir par pārējām Veselības ministrijas padotības iestādēm, kuras norādītas anotācijas Excel pielikuma 8.pielikumā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju kāda vidējā darba samaksa tiek paredzēta ārstam 2022.gadā un cik lielā apmērā tā būs salīdzinot pret vidējo darba samaksu tautsaimniecībā.
 
Piedāvātā redakcija
-