Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
23-TA-2246
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"
Atzinums iesniegts
29.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk – LTRK) ir iepazinusies Ekonomikas ministrijas precizēto noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 594 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi"” (23-TA-2246).
            Noteikumu projekts cita starpā paredz izteikt jaunā redakcijā komersanta izslēgšanas kritērijus, kas ir cieši saistīti ar administratīvās atbildības un citu krimināltiesiska rakstura sankciju piemērošanu komersantam vai ar to saistītām personām. Savukārt Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 22. panta otrā daļa paredz sadarbības iestādes pienākumu neizslēgt projekta iesniedzēju no dalības projektu iesniegumu atlasē, ja ir pagājuši attiecīgi trīs gadi vai 12 mēneši no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams kāds no katrā punktā norādītajiem kompetentās institūcijas nolēmumiem par sodu piemērošanu komersantam vai ar to saistītām personām. LTRK ieskatā šobrīd ir pamats uzskatīt, ka noteiktie atbalsta saņemšanas ierobežojumu termiņi būs piemērojami arī paredzētā atbalsta piešķiršanas procesā. Proti, līdzīgus noteikumus bija plānots pieņemt arī iepriekšējās noteikumu projekta redakcijās. Savukārt šobrīd noteikumu projekta anotācijā norādīts: “(..) ierobežojuma termiņ[i] tiks piemēroti atbilstoši identiskai praksei, kāda [izriet] no Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likuma.” Minētais nozīmē, ka komersants nebūs tiesīgs saņemt atbalstu trīs gadus no dienas, kad tā valdes loceklim tika piemērots administratīvais sods, piemēram,  par personas nodarbināšanu, ja tai nav nepieciešamās darba atļaujas vai citu pārkāpumu.
            LTRK ieskatā noteikumu projekts neparedz ieviest regulējumu, kas paredzētu akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” pienākumu nenoraidīt aizdevuma vai garantijas pieteikumu, ja pagājis noteikts laika periods no administratīvās atbildības piemērošanas komersantam vai ar to saistītām personām. Turklāt tas ir pretēji arī citiem noteikumu projektiem, piemēram, noteikumu projekts Nr. 23-TA-3117, kas tieši ir pārņemts no Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 22. panta otrās daļas. Tā kā Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda vadības likums nav piemērojams paredzētā atbalsta piešķiršanas gaitā, tad noteikumu projekta pašreizējā redakcija būs neskaidra un pat komersantu tiesības un intereses būtiski ierobežojoša (atņemot iespēju komersantam saņemt aizdevumu vai garantiju, ja ir pagājuši vairāk nekā trīs gadi no administratīvās atbildības piemērošanas komersantam vai ar to saistītai personai).
Lai varētu nodrošināt atbalsta saņemšanas ierobežojumu termiņu sistēmisku atbilstību administratīvās atbildības regulējumam, LTRK ieskatā nav pieļaujams tos noteikt pēc Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 22. panta otrās daļas. Atbalsta saņemšanas ierobežojumu termiņi ir nosakāmi, pārbaudot, vai uz atbalsta piešķiršanas brīdi komersantam vai saistītai personai ir administratīvā sodāmība. Proti, Administratīvās atbildības likums noteic, ka administratīvā sodāmība ir administratīvo pārkāpumu izdarījušas personas soda piemērošanas administratīvi tiesiskās sekas, kas ir spēkā nolēmuma par sodu izpildes laikā, kā arī pēc tam līdz administratīvās sodāmības dzēšanai. Persona savukārt ir uzskatāma par administratīvi nesodītu gadu pēc soda izpildes, skaitot minēto termiņu no dienas, kad pilnībā izpildīts pamatsods un papildsods. Tādējādi administratīvā sodāmība ir tiesiskās sekas, kas iestājas saistībā ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu un kuras ir spēkā soda izpildes laikā un gadu pēc soda izpildes. Līdz ar administratīvās sodāmības dzēšanu tiek anulētas visas izdarītā administratīvā pārkāpuma tiesiskās sekas. No minētā izriet, ka ar administratīvās sodāmības dzēšanas mirkli komersantam arī vajadzētu būt iespējai bez nekādiem ierobežojumiem kandidēt uz paredzēto atbalstu, kas nozīmē, ka ar noteikumu projektu ir nepieciešams ieviest tādu regulējumu, kas sasaista atbalsta piešķiršanas ierobežojumu termiņus ar administratīvās sodāmības esamību vai neesamību komersantam vai saistītām personām.
            Ņemot vērā minēto, LTRK aicina papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

 
Piedāvātā redakcija
“Sabiedrība “Altum” nenoraida aizdevuma vai garantijas pieteikumu, ja uz komersantu ir attiecināms kāds no šo noteikumu 27.6.2. vai 27.6.4. apakšpunktā minētajiem gadījumiem, bet administratīvā sodāmība par attiecīgo pārkāpumu (attiecīgajiem pārkāpumiem) ir dzēsta.”