Atzinums

Projekta ID
22-TA-654
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
02.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādis
Iebildums
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir iepazinusies ar Ekonomikas ministrijas sagatavoto  MK noteikumu projektu “Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk tekstā - Projekts) un konceptuāli iebilst Projekta tālākai virzībai.
LDDK atgādina, ka 2022. gada 29. martā minētā Projekta publiskās apspriešanas ietvaros notika LDDK organizēta tiešsaistes sanāksme, kurā piedalījās Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (LATAK), Ekonomikas ministrijas un plaša spektra atbilstības novērtēšanas institūciju pārstāvji. Sanāksmes gaitā klātesošie atbilstības novērtēšanas institūciju pārstāvji izteica konstruktīvus un uz sadarbību vērstus iebildumus un ierosinājumus, ar kuriem iespējams iepazīties https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/79cb8bf6-00b0-41cb-9983-b5960f6baddc
Sanāksmes noslēgumā tās dalībnieki vienojās, ka nepieciešams turpināt diskusiju par šo jautājumu, jo darba devēju un uzņēmēju pārstāvjiem tika dota pārliecība, ka noteikumu projektā ietvertais cenrādis visdrīzāk netiks pieņemts tādā redakcijā, kā tas tika sākotnēji piedāvāts, un tiks rasts risinājums pakāpeniskam LATAK izcenojumu pieaugumam ilgākā laika periodā.
Šobrīd, iepazīstoties ar saskaņošanā nodoto Projektu, LDDK secina, ka nav ņemti vērā 2022. gada 29. martā notikuš ās sanāksmes dalībnieku priekšlikumi, kā arī publiskajā apspriešanā iesniegtie komentāri. Ņemot vērā lielo atbilstības novērtēšanas institūciju interesi, to iesniegto priekšlikumu daudzumu, un šobrīd tālāk virzītā projekta nemainīgo saturu, jāsecina, ka publiskā apspriešana ir bijis vien dekoratīvs elements noteikumu projekta virzības procesā, un iesaistītās valsts institūcijas nav pat nopietni apsvērušas noteikumu projekta izmaiņas.
LDDK atkārtoti uzsver, ka plānotais akreditācijas izmaksu pieaugums:
ir paredzēts pārāk straujš, un pārāk īsā laika periodā;
atspoguļosies uz akreditēto institūciju pakalpojumu izmaksām, kas negatīvi ietekmēs gan Latvijā akreditēto institūciju, gan arī to klientu starptautisko konkurētspēju;
ignorē ekonomiskās un ģeopolitiskās norises, uzliekot atbilstības novērtēšanas uzņēmumiem papildus slogu laikā, kad tie cieš no energoresursu cenu paaugstināšanās, inflācijas, Krievijai un Baltkrievijai noteiktajām sankcijām, un atbilstības novērtēšanas tirgus novājināšanās minēto apstākļu rezultātā.
Līdz ar to atkārtoti aicinām rast kompromisu starp LATAK vajadzībām un atbilstības novērtēšanas institūciju, uzņēmēju un sabiedrības reālo maksātspēju un ļaut uzņēmējiem pielāgoties pārmaiņām, cenu pieaugumu paredzot veikt pakāpeniski, ilgākā laika periodā.
LDDK īpaši uzsver, ka, veidojot labu pārvaldību reglamentējošus dokumentus, nepieciešams caurspīdīgums finanšu noteikumos, tajā skaitā, valsts noteiktajos cenrāžos, tāpēc nepieciešams skaidrot vairākus formulējumus.
LDDK iebilst pret vairākiem formulējumiem Projekta pielikumos, piemēram, ko nozīmē formulējums "prasmes pārbaužu organizatori" 2.pielikumā  - vai ar to domātas izglītības iestādes, jebkurā to formātā, pakāpē vai līmenī?  Projektā nav norādīts, kā plānota šo prasmes pārbaužu organizatoru atlase. Tāpat arī nav saprotams, kādi kritēriji nosaka pozīciju "Ikgadējā maksa par akreditētas institūcijas akreditācijas statusa uzturēšanu (vienam gadam)”. Kā šī pozīcija tiks vērtēta, - vai pēc akreditējamās institūcijas uzņēmuma lieluma, procesu un darbību sarežģītības pakāpes tajā, jeb pēc citiem kritērijiem?
LDDK aicina nekavējoties uzlabot tiesību akta projekta kvalitāti, nemot vērā jau sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktos priekšlikumus.

 
Piedāvātā redakcija
-