Atzinums

Projekta ID
23-TA-1911
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
11.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka plānots sadarbībā ar partneriem pārrunāt dažādus jautājums/veicamās darbības saistībā ar plānoto izmaiņu realizēšanu, tostarp iespējamo dienesta viesnīcu izveidi, tam nepieciešamo finansējumu u.c. jautājumus. Tādējādi bērniem, kuriem turpmāk būtu jāmācās citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, būtu iespēja nodrošināt uzturēšanos dienesta viesnīcā mācību gada laikā (darba dienās). Vērtējot nepieciešamību veidot dienesta viesnīcas, aicinām ņemt vērā bērnu vecumu, no kura šādu pakalpojumu būtu iespējams izmantot, lai tādējādi mazinātu riskus pārāk maza vecuma bērniem tikt ilgstoši nošķirti no ģimenes un tuviniekiem.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta pirmā daļa, otrā daļa un 21 daļas 2. punkts paredz, ka tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses, ir prioritāras. Visām darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās un juridiskās personas (..) prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un intereses (..). Nosakot bērna labākās intereses, nepieciešams tiekties uz bērna situācijas ilgtspējīgu risinājumu, atbilstoši situācijai ņemot vērā, cik lielā mērā veicamie pasākumi nodrošina bērna vajadzībām un spējām atbilstošu izglītību. Ņemot vērā bērnu interešu prioritātes principa ievērošanas nepieciešamību, aicinām ziņojumu papildināt ar skaidrojumu par to, kā plānotie kompleksie risinājumi ilgtermiņā veicinās bērnu izglītības apguves nodrošināšanu atbilstoši katra konkrēta bērna vajadzībām un spējām un kā plānotie risinājumi veicinās bērnu vislabāko interešu ievērošanu.  
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvā ziņojuma 2.1.3. sadaļā “Skolēnu un pedagogu labbūtības novērtējums” uzsvars likts uz to, ka nākotnē labizjūta arvien vairāk ietekmēs izglītības kvalitāti un izglītības iestādes darbību kopumā. Tāpat svarīgi ir nodrošināt pedagogiem labvēlīgus darba apstākļus, tostarp adekvātu atalgojumu, samērīgu darba slodzi, līdzsvaru starp dažādiem darba pienākumiem, atbalstošu darba vidi un infrastruktūru.  
Aicinām attiecīgi 2.1.3. sadaļā papildināt skolēnu labbūtības novērtējumu. Lūgums papildināt attiecīgo sadaļu ar informāciju kādas darbības būtu veicamas, lai nodrošinātu skolēnu labizjūtas paaugstināšanu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Konceptuāli IZM izstrādātais informatīvais ziņojums “Kompleksi risinājumi augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā” ir atbalstāms. LM ieskatā, skolu tīkla sakārtošana nav atdalāma no bērnu individuālo vajadzību apzināšanas, nepieciešamības nodrošināt iespēju bērniem iegūt izglītību pēc iespējas tuvāk bērnu dzīvesvietai. Vienlaikus kvalitatīva un pieejama izglītība ir skatāma arī kopsakarā ar pieejamo atbalsta klāstu izglītības procesā – gan pedagoģiskā, gan nepedagoģiskā atbalsta ietvaros, t.sk., radot priekšnosacījumus, lai bērns ar speciālām vajadzībām spētu saņemt  savām vajadzībām pietuvinātu un mērķētu atbalstu izglītības apguves procesā un lai neveidotos bērnu ar speciālām vajadzībām segregācijas risks.  LM lūdz papildināt ziņojumu ar informāciju par plānoto atbalsta mehānismu ieviešanu izglītības procesā ilgtspējīgu skolu tīkla kontekstā bērniem ar speciālām vajadzībām, t.sk. ņemot vērā pašvaldības kā izglītības iestādes dibinātāja atbildību kvalitatīvas un pieejams izglītības nodrošināšanā. 
 
Piedāvātā redakcija
-