Atzinums

Projekta ID
21-TA-554
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
13.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
2. Svītrot 29.1 punktu.
Iebildums
No Noteikumiem tiek svītrots 29.punkts, kas paredzēja pašvaldībai pienākumu  informēt personu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, nosūtot pieņemto lēmumu personai.

Ar virzītajiem grozījumiem Noteikumos vairs nav paredzēta vairāku nekustamā īpašuma lietošanas mērķu (turpmāk - NĪML) noteikšana. Personai vairs nav tiesības izvēlēties apbūves ieceres īstenošanai atbilstošo vienu vai vairākus apbūves lietošanas mērķus. NĪLM maina pēc pašvaldības iniciatīvas, atbilstoši teritorijas plānojumam.
Iebildumi:
1. Lūdzam  pamatot 291. punta svītrošanu no Noteikumiem. 
2. Lūdzam saglabāt Noteikumos pienākumu pašvaldībai informēt personu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, it īpaši ņemot vērā, ka ar grozījumiem Noteikumos persona (nekustamā īpašuma īpašnieks/ tiesiskais valdītājs/ lietotājs) vairs netiek iesaistīta NĪLM noteikšanas vai maiņas procesā, kā arī, lai personai būtu iespēja Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā (Noteikumu 37.punkts) nepieciešamības gadījumā apstrīdēt pašvaldības lēmumu par noteikto NĪLM.

3. Nepiekrītam, ka personai liegts izvēlēties vienu no galvenajam atļautās izmantošanas veidam atbilstošiem NĪLM, kas atbilst zemes gabala apbūves iecerei, jo šāds liegums nav pietiekami pamatots. 
 

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
21-TA-552: Noteikumu projekts (Grozījumi). &quot;Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr.&nbsp;103 &quot;Kadastrālās vērtēšanas noteikumi&quot;&quot;<br>21-TA-944: Noteikumu projekts (Grozījumi). &quot;Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr.&nbsp;48 &quot;Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi&quot;&quot;<br>21-TA-554: Noteikumu projekts (Grozījumi). &quot;Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr.&nbsp;496 &quot;Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība&quot;&quot;
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ar Noteikumiem tiek paredzēts, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vairs nav tiesības izvēlēties apbūves ieceres īstenošanai atbilstošo vienu vai vairākus apbūves lietošanas mērķus. NĪLM maina pēc pašvaldības iniciatīvas, atbilstoši teritorijas plānojumam.

 Anotācijā kā pamatojums šādam grozījumam ir norādīts, ka vērtēšanas konsultatīvajā padomē apspriests un no Rīgas domes saņemts ierosinājums par to, ka nav pieļaujams, ka privātpersona izvēlas zemes vienībai izdevīgāko – pēc vērtības lētāko lietošanas mērķi, kas var radīt zemāku kadastrālo vērtību nekā zemesgabala iespējamā cena nekustamā īpašuma tirgū. Par cik vietējās pašvaldības teritorijas plānojumos teritorijas izmantošanas prasības un nosacījumi ir pašvaldības kompetencē, tad arī pašvaldība šādos gadījumos vislabāk noteiktu zemes vienībai piemērotāko lietošanas mērķi.

Vēršam uzmanību, ka pamatojums ir balstīts tikai uz vienas pašvaldības ierosinājumu, nav analizēta citu pašvaldību pieredze, kā arī  nav norādīts,ar kādu regularitāti notiek šādi gadījumi, nav norādīts to skaits, nav norādīts, kā tas ietekmēs privātpersonu. 

Ņemot vērā, ka norādītais pamatojums nav pietiekams, lai tiktu ierobežotas personai ieprieikš noteiktās tiesības, lūdzam anotācijā detalizētāk skaidrot un pamatot  šada grozījuma nepieciešamību.  
Piedāvātā redakcija
-