Atzinums

Projekta ID
23-TA-310
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
27.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Ņemot vērā nodibināto analoģisku Ministru kabinet rīkojuma projektu noformēšanas praksi, aicinām rīkojuma projekta izstrādes pamatojumu papildināt ar Ogres novada domes 2022. gada 22. decembra lēmumu (Nr.28, 12.) “Par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 64 (kadastra numurs 7413 002 0858) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7413 002 1004) un nekustamā īpašuma Lāčplēša iela (kadastra numurs 7413 002 0624) zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7413 002 1008, 7413 002 0624, 7413 002 0625, 7413 002 0626, 7413 002 0627 un 7413 002 0628 Lielvārdes pilsētā, Ogres novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij Satiksmes ministrijas personā”, saskaņā ar kuru Ogres novada pašvaldība ir lēmusi attiecīgos nekustamos īpašumus nodot valsts īpašumā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
"Pašreizējās situācijas" aprakstā ir uzskaitīti atsavināmo pašvaldības nekustamo īpašumu apgrūtinājumi, kas reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 2. punktu tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas mērķis ir apzināt ietekmi un sekas, ko var radīt projekts, un, pamatojoties uz iegūtajiem secinājumiem, izvēlēties piemērotāko regulējuma apjomu, saturu un formu. Sākotnējās ietekmes izvērtēšanas rezultātus atspoguļo anotācijā.  Ņemot vērā minēto un tiesību akta lietai pievienotos paskaidrojošos dokumentus, nepieciešams anotāciju papildināt ar informāciju par zemesgrāmatā ierakstītajām lietu tiesībām, kas apgrūtina atsavināmos pašvaldības nekustamos īpašumus, vienlaikus skaidrojot to ietekmi uz attiecīgo nekustamo īpašumu turpmāko izmantošanu to atsavināšanas gadījumā.
Piedāvātā redakcija
-