Atzinums

Projekta ID
22-TA-876
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
03.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam FM iepriekš izteikto iebildumu  (izziņas 9.punkts) par TM izstrādātā likumprojekta “Par MC likumu” izskatīšanas termiņu MK- 2023.gada 2.cetursknis. Atzīmējam, ka visi priekšlikumi par papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējumu ir skatāmi MK gadskārtējā valsts budžeta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas, TM sagatavojot un iesniedzot prioritārā pasākuma pieteikumu. Atzīmējam, ka 14.sadaļā “Investīciju un projektu īstenošanas nosacījumi” (25.lp.) ir norādīts, ka  TM izstrādā normatīvos aktus, kuros ir nostiprināta MC darbība un valsts finansējums pilnā apmērā tā darbības nodrošināšanai, un virza tos pieņemšanai Saeimā. Vēršam uzmanību, ka likumprojektu varēs virzīt izskatīšanai MK, ja tā īstenošanai būs nodrošināts finansējums, līdz ar to aicinām TM izvērtēt plānotos termiņus likumprojekta izstrādei un finansējuma pieprasījumam, pārskatot, kura budžeta plānošanas ciklā tiks sagatavots prioritārā pasākuma pieteikums - budžeta sagatavošanas procesā 2023.-2025.gadam  vai 2024.-2026.gadam. Attiecīgi pēc tam, kad MK būs atbalstīts papildu nepieciešamais finansējums, TM varēs iesniegt likumprojektu izskatīšanai MK. Ņemot vērā iepriekš minēto, attiecīgi lūdzam  precizēt  sniegto informāciju IZ un MK sēdes protokollēmuma projekta 5.punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
IZ  pie 8.sadaļas “Atbalstāmās darbības, attiecināmās izmaksas un izmaksu aprēķina metodikas apraksts, balstīts uz AF plāna pielikumos ietverto izmaksu pamatojošo dokumentāciju” 5. “Programmu izstrādes un īstenošanas izdevumi” (21.lp.) ir norādīts, ka atlikušais finansējums līdz 700 000 euro būs jānodrošina no valsts budžeta, bet nav paskaidrots kā tiks nodrošināts nepieciešamais finansējums. Lūdzam precizēt sniegto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Atzīmējam,  ka  5.2. sadaļas “Maksājumu veikšanas kārtība” tabulā nav skaidri saprotams, kā tiks nodrošināts papildu nepieciešamais finansējums izdevumiem, kuri nav attiecināmi AF projekta ietvaros. Lūdzam tabulā atsevišķi norādīt izdevumus, par kuriem TM plāno sagatavot prioritārā pasākuma pieteikumu, un atsevišķi projekta uzturēšanas izdevumus, kas tiks pieprasīti  atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumu Nr. 867 “Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējām termiņam”  10.4. apakšpunktā noteiktajam. Vēršam uzmanību, ka no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” var tikt pieprasīts finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai tikai pievienotās vērtības nodokļa nomaksai.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Daļēji uzturam Finanšu ministrijas izteikto iebildumu (izziņas 3. punkts) un, ievērojot izziņā sniegto skaidrojumu, atkārtoti lūdzam Informatīvo ziņojumu papildināt ar izvērtējumu par 6.2.1.3.i. pasākuma ietvaros plānotā publiskā finansējuma piešķiršanas atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā minētajām komercdarbības atbalsta raksturojošajām pazīmēm ne vien preču un pakalpojumu sniedzēju, bet arī finansējuma saņēmēja un sadarbības partneru līmenī. Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs ir Tiesu administrācija, savukārt sadarbības partneri ir Ģenerālprokuratūra, Augstākā tiesa un IeM, kas ir valsts deleģēto funkciju īstenotājas, kas neveic saimniecisko darbību un tāda nav prognozējama plānotās investīcijas ietvaros, pirmsšķietami minētās iestādes neatbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1. panta otrās daļas 9. punktā noteiktajai "komercsabiedrības" definīcijai un tādēļ uz tām nav jāvērtē atbilstība Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. panta pazīmēm konkrētās plānotās investīcijas ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas izteikto iebildumu (izziņas 2. punkts) un, ievērojot izziņā sniegto skaidrojumu atkārtoti lūdzam papildināt Informatīvo ziņojumu ar skaidrojumu, ka Tieslietu mācību centram normatīvos aktos tiks noteikta valsts pārvaldes deleģētā funkcija mācību pakalpojumu nodrošināšanai valsts iestāžu darbiniekiem, proti, ka Tieslietu mācību centra mērķgrupas aptver tiesu sistēmai piederīgu amatpersonu mācības, un tiks īstenotas valsts pārvaldes deleģētas funkcijas attiecībā uz mācību pakalpojumu nodrošināšanu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam MK sēdes protokollēmuma projektu papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā:
“Jautājums par papildu nepieciešamā valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra institucionālā modeļa darbībai ir skatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām”

 
Piedāvātā redakcija
-