Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
07.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā noteikt skaidru kārtību, saskaņā ar kuru sabiedrība “Altum” veiks galasaņēmēju atlasi vai ar galasaņēmēju atlasi līdzvērtīgu procesu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā noteikt prasības finansējuma saņēmējam (sabiedrībai “Altum”), piemēram, ka jānodrošina administratīvā kapacitāte, jāspēj piesaistīt līdzekļus investīcijām galasaņēmējos papildus AF investīcijas ieguldījumiem u.c.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka uzņēmumu digitalizācijas un inovāciju jomas ietvaros tiks īstenoti stratēģiski svarīgi projekti, lūdzam noteikumu projektā noteikt, vai investīcijas ietvaros plānoti šādi projekti. Vēršam uzmanību, ka stratēģiski svarīgiem projektiem nepieciešami pastiprināti komunikācijas pasākumi, attiecīgi lūdzam noteikumu projektā noteikt šiem projektiem paredzētos specifiskos komunikācijas pasākumus. Tāpat lūdzam noteikt par kādiem komunikācijas pasākumiem finansējuma saņēmējam ir jāinformē nozares ministrija, lai nodrošinātu turpmāku komunikāciju ar Eiropas Komisiju.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt 9.punktu ar diviem kopējiem rādītājiem un to apakšrādītājiem:
1.) Uzņēmumi, kas saņem atbalstu digitālo produktu, pakalpojumu un lietojumprogrammu izstrādei vai ieviešanai;
1.1.) Uzņēmumi, kurus atbalsta, lai izstrādātu digitālās tehnoloģijas un risinājumus;
1.2.) Uzņēmumi, kurus atbalsta, lai pieņemtu digitālos risinājumus savu pakalpojumu, produktu vai procesu pārveidošanai.
2.) Atbalstītie uzņēmumi (tai skaitā – mazi uzņēmumi, tostarp mikrouzņēmumi, vidēji uzņēmumi un lieli uzņēmumi).
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt rādītāja nosaukumu atbilstoši darba kārtības II pielikumā noteiktajai redakcijai: “Piešķirto papildu aizdevumu skaits”.
Tāpat lūdzam 9.1.2.apakšpunktā aizstāt vārdu “izsniegto” ar “piešķirto”.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā noteikt, ka avansa maksājumi ir jāsasaista ar projekta sasniedzamajiem mērķiem un atskaites punktiem.
Vienlaikus lūdzam noteikt, ka nākamo avansu var saņemt tikai pēc tam, kad iepriekšējais ir izmantots, piemēram, 90% apmērā.
Atbilstoši lūdzam precizēt anotācijas III sadaļā “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” sniegto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā noteikt samērīgu sabiedrības "Altum" vadības maksas slieksni vadības izdevumu segšanai. Ierosinām izvērtēt iespēju piemērot ES fondiem 2021.-2027.gada plānošanas periodam piemērojamo regulējumu vadības maksu robežvērtību noteikšanai.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam spēkā Finanšu ministrijas 2022. gada 7. janvāra iebildumu izziņas 29.punkts un lūdzam pievienot programmas rādītāju izvērtējumu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā noteikt dokumentu glabāšanas nosacījumus un ilgumu. Dokumentiem jābūt pieejamiem piecu gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas, ja vien specifiskie normatīvie akti nenosaka garāku dokumentu glabāšanas termiņu, piemēram, komercdarbības atbalsta gadījumā, kā arī lūdzam noteikt AF investīciju administrēšanā iesaistīto investīciju piekļuves tiesības šiem dokumentiem.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nepiekrītam izziņas 39.punktā Ekonomikas ministrijas sniegtajam skaidrojumam, ka Jauns atbalsts ar mērķi ‘uzlabot uzņēmuma naudas plūsmu/likviditātes pozīciju’ nebūtu kumulējams ar atbalstu, kas sniegts par projekta attiecināmām izmaksām ar mērķi ‘īstenot digitalizācijas projektu’, jo atkārtoti vēršam uzmanību, ka, ja aizdevumam jau ir piešķirts reģionālais atbalsts ar maksimālo atbalsta intensitāti, šāda aizdevuma pagarināšanai de minimis atbalstu nevar piešķirt, jo tādā gadījumā tiktu pārsniegta maksimālā atbalsta intensitāte, ņemot vērā, ka atbalsts tiek piešķirts tām pašām attiecināmām izmaksām (tas ir tas pats aizdevums, kas sniegts digitalizācijai, par tām pašām attiecināmajām izmaksām). Atbilstoši lūdzam precizēt informāciju izziņā, kā arī informāciju anotācijā.
Vienlaicīgi, ņemot vērā, ka anotācijā ir norādīts, ka, ja atbalsts ir ticis piešķirts kā reģionālais atbalsts, tad termiņa pagarinājums nebūs iespējams, savukārt, ja jau sākotnēji atbalsts būs sniegts kā de minimis, tad tādā gadījumā pagarinājums būtu jauns de minimis atbalsts, tad lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 28.punkta redakciju, ka pagarinājums ir iespējams tikai tad, ja sākotnēji aizdevums ir piešķirts kā de minimis atbalsts, un tādā gadījumā pagarinājums būtu jauns de minimis atbalsts.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt, uz kuru brīdi ALTUM veiks komersanta vērtēšanu pēc šīm pazīmēm.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā ANM plāna 683.§ noteikto, lūdzam papildināt noteikumu projektu ar papildus neattiecināmajām darbībām:
1) esošās programmatūras pielāgošana;
2) lietotāja dokumentācijas sagatavošana.
Vienlaikus lūdzam izvērtēt un aizstāt noteikumu 40.punktā vārdu “izmaksām” ar vārdu “darbībām”.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lai nodrošinātu atbilstību Komisijas regulas Nr. 651/2014 6.panta 2.punktā noteiktajām pieteikumā ietvertajām prasībām, lūdzam precizēt, ka pieteikums atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 6.panta 2.punktā ietvertajām prasībām par pieteikumā iekļaujamo informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Tā kā šajā punktā ir noteiktas stingrākas prasības nekā Komisijas regulas Nr. 651/2014 6.panta 2.punkts nosaka, nav korekti pie normas iekļaut atsauci uz konkrēto regulas punktu.
Vienlaikus lūdzam anotāciju papildināt ar šo noteikumu punkta izvērtējumu atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014 6.panta 2.punktam, norādot, ka noteikumos ir ietvertas stingrākas prasības.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt šo punktu, lai novērstu interpretācijas iespējas, šādā redakcijā:
Ja tiek pārkāptas [šajos noteikumos] noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Regulas Nr.651/2014, [atbalsta saņēmējam] ir pienākums atmaksāt [ALTUM] projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Informējam, ka valsts atbalsta programmas ieviešanu nosaka Ministru kabineta noteikumi, kuri apstiprināti Attīstības finanšu institūcijas likumā noteiktajā kārtībā, ka arī privātpersonām ir saistošs tikai ārējā normatīvā akta regulējums, ievērojot iepriekšminēto lūdzam neatsaukties uz iekšējiem dokumentiem un papildināt punktu ar vērtēšanas kritērijiem.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā anotācijā minēto "Jauna atbalsta gadījumā termiņa pagarinājumu nevarēs saņemt:
- kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas (ES) Nr. 651/2014 14. pantu, jo termiņa pagarinājuma gadījumā neizpildās stimulējošās ietekmes nosacījums;
- tie DT projekti, kas sākotnēji finansēti saskaņā ar Komisijas regulas (ES) Nr. 651/2014 14. pantu
.", lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta 48.1.apakšpunkta redakciju, dzēšot atsauci uz šo noteikumu 21.punktu, lai būtu skaidrs, ka pagarinājums ir iespējams tikai tad, ja sākotnēji aizdevums ir piešķirts kā de minimis atbalsts, un tādā gadījumā pagarinājums būtu jauns de minimis atbalsts.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Iebildums
Līdz brīdim, kamēr nav saņemts Eiropas Komisijas viedoklis e-wiki (jautājums ievietots 29.12.2021), par atbalsta subsīdijas ekvivalenta aprēķina kārtību iespējamajiem aizdevumiem ar kapitāla atlaidi un paralēliem aizdevumiem ar kapitāla atlaidi, neatbalstām 54.punkta redakcijas tālāku virzību. Atkārtoti vēršam Jūs uzmanību, ka šobrīd nav korekti noteikta subsīdijas ekvivalenta aprēķināšanas kārtība, attiecībā uz aizdevumu - jārēķina ekvivalents visā periodā, jo tajā pretendents no kredīta, kas ir uz atvieglotiem nosacījumiem, gūst priekšrocību, savukārt summas, kas norakstās (grants), tiek summētas pie aizdevuma ekvivalenta. Lūdzam atbilstoši precizēt subsīdijas ekvivalenta aprēķināšanas kārtību, kā arī atbilstoši precizēt informāciju anotācijā.

Vienlaikus norādām, ka Eiropas Komisija sniegs skaidrojumu tikai par to, vai visu aizdevumu var uzskatīt par subsīdijas ekvivalentu, neatkarīgi no tā, kas tiks norakstīts vēlāk, līdz ar to, jau šobrīd lūdzam precizēt noteikumu projekta IV nodaļu atbilstoši subsīdijas ekvivalenta vispārējās aprēķināšanas kārtībai aizdevuma gadījumā. Lūdzam precizēt noteikumu projekta IV nodaļu, jo atbalstam subsīdijas ekvivalentu aprēķina un nosaka, summējot aizdevuma subsīdijas ekvivalentu un kapitāla atlaidi, nevis summējot atbalsta daļas.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā to, ka investīcijas ietvaros ir ierobežojumi attiecībā uz uzņēmumu darbības nozari, lūdzam dzēst no anotācijas “Atbalstāmās darbības” sadaļas šo teikuma daļu “investīcijas ietvaros nav plānoti ierobežojumi attiecībā uz uzņēmuma darbības nozari”.
 
Piedāvātā redakcija
-
20.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam precizēt informāciju anotācijas "Atbalsta piešķiršanas un piemērošanas kārtība" sadaļā, ka atbalstam, kas sniegts saskaņā ar šo noteikumu 21. punktu, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti nosaka pēc faktiskā projekta īstenošanas reģiona.
Norādām, ka vienu projektu nav iespējams īstenot dažādos intensitātes reģionos, līdz ar to, lūdzam precizēt informāciju anotācijā, dzēšot:
“Ja projekts tiek īstenots dažādas intensitātes reģionos un ir iespējams skaidri identificēt aktīvu atrašanās vietu (nodrošinot to nepārvietošanu attiecīgu periodu pēc projekta pabeigšanas), tad pieļaujamo intensitāti nosaka, atbilstoši katram reģionam piekritīgo aktīvu izmaksām piemērojot katrā reģionā pieļaujamo intensitāti. Ja projekts tiek īstenots dažādas intensitātes reģionos un nav iespējams skaidri identificēt aktīvu atrašanās vietu (nodrošinot to nepārvietošanu attiecīgu periodu pēc projekta pabeigšanas), tad visam projektam piemēro augstāko pieļaujamo intensitāti no tiem reģioniem, kuros notiek faktiskā darbība.”
Piedāvātā redakcija
-
21.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Lūdzam pārskatīt un precizēt 1. tabulas informāciju par tiesību akta projekta atbilstību ES tiesību aktiem - daudzu tabulā minēto noteikumu projekta apakšpunktu noteikumu projektā nav, jo mainījusies noteikumu projekta numerācija.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju un noteikumu projektā noteikt no kura brīža sabiedrība “Altum” var uzsākt atbalsta piešķiršanu. Gadījumā, ja atbalstu plānots piešķirt tikai pēc līguma parakstīšanas ar Ekonomikas ministriju, tad minētā prasība nav obligāta.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Rosinām svītrot vai skaidrot anotācijā terminu “gala labuma guvēji”, jo atbilstoši patiesā (gala) labuma guvēja definīcijai tas visos gadījumos ir fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē (NILLTPFN likuma 1.panta 5.punkta a) apakšpunkts). Termina lietošana varētu radīt neskaidrību, jo komersants kā juridiskā persona nevar būt gala labuma guvējs, jo tas visos gadījumos būs fiziskā persona – komersanta īpašnieks.
Papildus vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 2.11., 42. un 44.4.apakšpunktā tiek lietots termins "atbalsta saņēmējs", kas nav pietiekami izskaidrots šo noteikumu ietvaros.
 
Piedāvātā redakcija
Investīcijas mērķa grupa ir komersanti.
24.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt un vārdus "Sabiedrībai "Altum" ir tiesības neslēgt aizdevuma līgumu ar komersantu un atteikt finansējuma izmaksu, tai skaitā gadījumos, kad lēmums par atbalsta piešķiršanu jau ir pieņemts, ja sabiedrībai "Altum" kļūst zināmi apstākļi, ka komersants vai projekts vairs neatbilst šo noteikumu nosacījumiem vai finansējumu nevar izsniegt saskaņā ar sabiedrībai "Altum" saistošajiem normatīvajiem aktiem." noteikt kā atsevišķu punktu vai apvienot ar MK noteikumu projekta 27.punktu, kurā ir noteikts nosacījums, kad Altum var neslēgt līgumu
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju precizēt 51.2.apakšpunktu, nosakot, ka šajā apakšpunktā minētais atzinums ir jāiesniedz sabiedrībai “Altum” ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, bet līdz 2026.gada 30.jūnijam.
Papildus vēršam uzmanību, ka līdz 2026.gada 30.jūnijam ir ne tikai jāpabeidz projekta īstenošana, bet arī jāiesniedz sabiedrības “Altum” projekta noslēguma dokumentācija un jāveic projekta noslēguma dokumentācijas pārbaude.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā jaunākās izmaiņas, lūdzu pārcelt vārdus “un Atveseļošanas fonda” aiz vārda “perioda”. Attiecīgu precizējumu lūdzu veikt arī MK noteikumu projekta 57.3.apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums

Ņemot vērā, ka 6.punktā ir norādāms ieņēmumu un izdevumu aprēķins, lūdzam to papildināt ar informāciju par pasākumam plānotā finansējuma apmēra sadalījumu pa gadiem, kas tiks novirzīts sabiedrībai "Altum", savukārt informāciju par sniegto atbalstu tālāk komersantiem pa gadiem lūdzam svītrot.
 
Piedāvātā redakcija
-