Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-652
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
21.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 3.daļas 3.1.sadaļas [6] punktā teikts, ka ceļa izdevumus, kas amatpersonai radušies, dodoties uz izglītības iestādi un atgriežoties no tās sedz attiecīgajām iestādēm piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
Lūdzam papildināt minēto vai šis ir pamats veikt papildus līdzekļu pieprasījumu no valsts budžeta vai nē, īpaši ņemot vērā, ka izglītības procesā iesaistītie ir no dažādiem ministriju resoriem. 
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam informatīvā ziņojuma 3. nodaļas "Atkāpes no konceptuālajā ziņojumā plānotās rīcībpolitikas" [8] punktā norādīt, ka būs nepieciešams paredzēt Ministru kabinetam arī deleģējumu noteikumu izdošanai par ceļa izdevumu segšanas kārtību, tostarp norādot, ka kompensēs sabiedriskā transporta izdevumus un netiks atlīdzināti izdevumi par taksometra izmantošanu.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Atbilstoši Valsts civildienesta likumā noteiktajam ierēdnis specializētajā valsts civildienestā ir persona, kas veido nozares politiku vai attīstības stratēģiju, koordinē nozares darbību, sadala vai kontrolē finanšu resursus, izstrādā normatīvos aktus vai kontrolē to ievērošanu, sagatavo vai izdod administratīvos aktus, sagatavo vai pieņem citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus, Valsts ieņēmumu dienestā. Tādējādi visi Valsts ieņēmumu dienestā nodarbinātie valsts civildienesta ierēdņi ir specializētajā valsts civildienestā.
Saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā "Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi", kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2022. gada 10. februāra rīkojumu Nr. 83 "Par konceptuālo ziņojumu "Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi"", noteikto izglītības ieguve attieksies nevis uz visiem Valsts ieņēmumu dienestā nodarbinātajiem valsts civildienesta ierēdņiem, bet gan tikai uz  Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldē un Iekšējās drošības pārvaldē nodarbinātajiem.
Ievērojot minēto, lūdzam precizēt 3. nodaļas "Atkāpes no konceptuālajā ziņojumā plānotās rīcībpolitikas" [8] punktā ietverto, tas ir, precizēt mērķgrupu, uz kuru attieksies iespējamie grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 28. pantā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Ievērojot to, ka informatīvajā ziņojumā ir norādīts, ka amatpersonai segs ceļa izdevumus, kas radušies, dodoties uz izglītības iestādi un atgriežoties no tās, lūdzam papildināt 4. punktu ar jaunu 4.4. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
4.4. noteikumu projektu par transporta izdevumu kompensācijas apmēru un piešķiršanas kārtību amatpersonai, kura, nepārtraucot dienesta pienākumu izpildi, iegūst izglītību, tai dodoties uz izglītības iestādi un atgriežoties no tās.
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt lietoto terminoloģiju, ņemot vērā, ka informatīvajā ziņojumā lietotais termins "tiesībaizsardzības iestādes amatpersona" attiecas arī uz amatpersonām, kurām nav speciālo dienesta pakāpju.
Piedāvātā redakcija
-
6.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Aicinām precizēt atsauci, jo nepieciešamie grozījumi likumos norādīti 3. punktā.
Piedāvātā redakcija
-