Atzinums

Projekta ID
21-TA-565
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
01.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Anotācijas 1.2.apakšsadaļā norādīts, ka rīkojuma projekts izstrādāts, lai pārņemtu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas valdījumā Limbažu novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu, kas nepieciešams autoceļa P53 pārbūves projekta īstenošanai.
Atbilstoši rīkojuma projektam pievienotajai Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas izdrukai nekustamais īpašums, ko ar rīkojuma projektu paredzēts pārņemt valsts īpašumā, sastāv no neapbūvētas zemes vienības.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 42.panta otrā daļa cita starpā noteic, ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas veikšanai, valsts šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi. Saskaņā ar rīkojuma projekta 2.2.apakšpunktu Satiksmes ministrijai saskaņā ar Atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu nekustamo īpašumu paredzēts bez atlīdzības nodot Limbažu novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots rīkojuma projekta 2.1.apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.
Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, vai, īstenojot autoceļa pārbūves projektu, uz zemes vienības plānots izbūvēt būves (inženierbūves), vai tās tiks reģistrētas nekustamā īpašuma sastāvā un kā tiktu izpildīts Atsavināšanas likumā un rīkojuma projekta 2.2.apakšpunktā noteiktais pienākums par nekustamā īpašuma atpakaļnodošanu Limbažu novada pašvaldībai gadījumā, ja autoceļa pārbūves projekta īstenošanas laikā tiktu mainīts nekustamā īpašuma sastāvs.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Saskaņā ar rīkojuma projektam pievienoto Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datu izdruku nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra numurs 66640050329) sastāvā esošajai zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 66640050324) ir noteikts lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
Lūdzam papildināt anotācijas 1.3.apakšsadaļu ar informāciju par zemes vienības lietošanas mērķi atbilstoši Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem.
Piedāvātā redakcija
-