Atzinums

Projekta ID
21-TA-1508
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
02.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzu papildus anotācijā skaidrot, kā punkta izslēgšana par ieceres realizācijas vietas apmeklēšanu pirms būvatļaujas izdošanas veicina un nodrošina  būvvaldes vai institūcijas, kas pilda būvvaldes funkcijas, jēgpilnu būvdarbu uzraudzības organizēšanu, balstoties uz izveidotajiem riska novērtējuma algoritmiem. 
Tāpat lūdzam skaidrot, vai būvdarbu uzraudzības organizēšanai riska novērtējumu ikvienai pašvaldībai vajadzētu izstrādāt pēc saviem ieskatiem un kompetences, vai arī risku novērtējumam (novērtējuma papmatprincipiem) būtu jābūt saistītam ar būves veidu un tādējādi piemērojamam visā valsts teritorijā vienveidīgi.
Papildus vēršam uzmanību, ka Valsts kontroles revīzija tika veikta attiecībā uz privātmāju būvniecības procesa uzraudzību, savukārt izslēdzot Vispārīgo būvnoteikumu 137.punktu, no pienākuma apsekot būvniecības ieceres realizācijas vietu paredzēts atteikties jebkuras būvniecības, ne tikai privātmāju būvniecības, gadījumā. Anotācijā nav sniegts pamatojums secinājumam par to, kādēļ šāds būvlaukuma apmeklējums nav lietderīgs arī citos gadījumos. Lūdzam papildināt anotāciju, norādot attiecīgu pamatojumu. 
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
137. Pirms būvvalde izdod būvatļauju, būvinspektors pārbauda būvniecības ieceres realizācijas vietu, lai pārliecinātos, ka tur nav veikta patvaļīga būvniecība.
Iebildums
VARAM iebilst punkta izslēgšanai, jo netiek paredzēts mehānisms kā būvvaldēm izveidot  un nodrošināt riska novērtējumā balstītas pārbaudes.  Proti ar attiecīgā punkta izslēgšanu netiek sasniegts rezultāts uz kādu aicināja Valsts kontrole savos revīzijas secinājumos.
 
Piedāvātā redakcija
-