Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2631
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
16.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Atkārtoti vēršam uzmanību, ka nedrīkst tikt atbalstītas jau pabeigtas darbības. Attiecīgu lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 41. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzu precizēt informatīvā ziņojuma 37. punktā ietverto informāciju, vēršam uzmanību, ka Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte ir nodrošināta.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka visām izmaksām, kas nepieciešamas, lai sasniegtu OPERATIONAL ARRANGEMENTS noteiktos atskaites punktus un mērķus, jābūt iekļautām Atveseļošanas fonda plāna izmaksās/aprēķinos, kas tika apstiprināti no Eiropas Komisijas puses. Atbilstoši Eiropas Komisijas sniegtajai informācijai, iestāžu esošo darbinieku tekošās atalgojuma izmaksas nav finansējamas no Atveseļošanas fonda finansējuma, jo Atveseļošanas fonda finansējums nav paredzēts iestādes ikdienas funkciju izmaksu segšanai. Ja Atveseļošanas fonda plāna ietvaros tiek īstenots projekts/reforma, kura īstenošana nav tieši saistīta ar iestādes ikdienas procesiem un funkcijām, šīs funkcijas ir nodalāmas, kā arī darbiniekam AF finansēta projekta/reformas ietvaros nāksies veikt pienākumus, kas nav viņa ikdienas pienākumu ietvaros, iestāde var vērtēt projekta/reformas vadības un īstenošanas personāla atalgojuma izmaksas segt no Atveseļošanas fonda līdzekļiem, vienlaikus nodrošinot paredzēto mērķu un atskaites punktu atbilstošu sasniegšanu noteiktajā apmērā. Nodarbinātības formu un veidu iestāde organizē atbilstoši iestādes ierastajai kārtībai un Darba likumam. Kā arī atgādinām, ka specifiski attiecināmības jautājumi individuāli ir jāskaņo ar Eiropas Komisiju. Ņemot vērā sniegto skaidrojumu, kā arī dažādos reformu/investīciju ieviešanas modeļus un to dažādo specifiku, lūdzam ministrijai izvērtēt sniegto skaidrojumu un piemērot atbilstošāko no risinājumiem. (Sk. informatīvā ziņojuma 29.1.7. apakšpunktu)

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzu papildināt informatīvo ziņojumu ar nosacījumu kā tiks iesniegts projekts, kurš veiks tā izvērtēšanu, tai skaitā abilstoši Finanšu regulā noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem, tik tālu, cik tas attiecināms uz konkrēto investīciju.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzu skaidrot vai informatīvā ziņojuma 22.punktā minēti pienākumi finansējuma saņēmējam vai nozares ministrijai?
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 10. septembra noteikumumiem Nr.621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” par investīcijas īstenosānu ir atbildīga Nozares ministrija nevis Finansējuma saņēmējs. Lūdzu izvērtēt un veikt attiecīgus precizējumus informatīvā ziņojuma 17. punktā. 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā, ka gan finansējuma saņēmējs, gan nozares ministrija ir viena institūcija, lūdzu izvērtēt iespēju, noteikt, ka investīcijas īstenošana tiek noteikta ar iekšējo normatīvo aktu. (Sk. informatīvā ziņojuma 16. punktu)
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzu informatīvā ziņojuma 15. un 16. punktā aizstāt vārdus “nozares ministrija” ar vārdiem “Ekonomikas ministrija”, lai būtu skaidri saprotams funkciju nodalījums.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzu skaidrot, kas domāts informatīvā ziņojuma 12.4.2.apakšpunktā ar vārdu “kopija", vai tiks iesniegti MK noteikumi izdrukātā veidā? 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Skaidrojam, ka projekta izdevumu veikšanas termiņš un investīciju ieviešanas termiņš ir līdz 2026.gada 31. augustam. Vēršu uzmanību, ka līdz 2026.gada 31. augustam nepieciešams nodrošināt noteikto rādītāju sasniegšanu, investīcijas darbību veikšanu, maksājumu veikšanu, kā arī nodrošināt visu nepieciešamo pārbaužu veikšanu, lai pārliecinātos par rādītāju sasniegšanu un izdevumu attiecināmību. Pamatojoties uz minēto, lūdzu precizēt informatīvā ziņojuma 9.2.2. apakšpunktu. 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
No Informatīvā ziņojuma 23.2.11. un 23.2.12.apakšpunktos norādītā pirmšķietami secināms, ka Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) veiks atbalstāmās darbības uzņēmumu interesēs, t.i. iepirkumu organizēšana tirgus pētījumiem un uzņēmumu inovāciju un eksporta stratēģiju izstrādei un atbalsts inovāciju iepirkumu sagatavošanā.
Skaidrojam, ka, pirmkārt, šīs darbības uzņēmumam būtu jāveic pašam savas uzņēmējdarbības ietvaros, otrkārt, uz šajos punktos minētajiem pakalpojumiem Latvijā pastāv tirgus, un ja komersants pats šādas darbības neveic, tad šādus konsultantu pakalpojumus sniedz citi attiecīgie komersanti tirgū. Papildus skaidrojam, ka ja uzņēmums no publiskas institūcijas saņem jebkādu pakalpojumu, ko vienlaikus var nodrošināt tirgus, vai uzņēmumam tas jāveic pašam savas uzņēmējdarbības ietvaros, pasākums ir jāvērtē komercdarbības atbalsta kontekstā attiecībā uz šiem uzņēmumiem un nepieciešamības gadījumā jāpiemēro komercdarbības atbalsta regulējums.
Attiecīgi lūdzam izvērtēt LIAA plānotos pakalpojumus atbilstoši Finanšu ministrijas 2.iebildumā skaidrotajam un papildināt Informatīvā ziņojuma 44.punktu ar skaidrojumu, kādēļ attiecībā uz šiem pakalpojumiem konkrētās 5.1.1.1.i. aktivitātes ietvaros tas nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts LIAA. Vēršam uzmanību, ka LIAA nav pieļaujams sniegt komerciālos pakalpojumus, savukārt, ja tādi tiktu sniegti bez maksas vai maksu, kas ir zemāka par tirgus cenu, tie kvalificētos kā komercdarbības atbalsts pakalpojuma saņēmējam – saimnieciskās darbības veicējiem. Tādējādi komerciālo pakalpojumu piedāvāšana konkrētā pasākuma ietvaros būtu jāizslēdz no informatīvā ziņojuma teksta.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 8.2.1- 8.2.4. apakšpunktu kopsumma neveido 8.2.punktā norādīto 3 949 886 euro, līdz ar to lūdzam veikt attiecīgus precizējumus.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzskatām, ka ir jāpārskata un jāprecizē 8.punktā pievienotās vērtības nodokļa maksājumu segšanai norādītais finansējuma apmērs, ņemot vērā, ka  šobrīd tas ir aprēķināts visam investīcijas īstenošanai paredzētajam finansējumam, lai gan, piemēram, informatīvā ziņojuma 8.2.1.apakšpunktā ir norādīts, ka finansējums 1 762 518 euro apmērā Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai ir paredzēts atalgojuma izmaksām. Papildus lūdzam minētajā punktā sniegt informāciju, kas skaidro konkrēto finansējuma apmēru pievienotās vērtības nodokļa maksājumu segšanai, kā arī pamatojumu PVN segšanai no valsts budžeta Latvijas Zinātņu akadēmijai. Vienlaikus lūdzam precizēt minēto punktu, nosakot, ka valsts budžeta finansējums PVN segšanai ir “ne vairāk kā…” un informatīvajā ziņojumā ir norādīta maksimālā PVN segšanai nepieciešamā summa.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam skaidrot IZ projekta 41.punktu - kas domāts ar vārdiem "[..] ja uzsāktās darbības saistītas ar noteikto rezultātu sasniegšanu ir pabeigtas."
Piedāvātā redakcija
-
15.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ projekta 40.punktu, nosakot projekta dokumentācijas glabāšanas nosacījumus un ilgumu - tiem jābūt pieejamiem piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas jeb līdz 2031.gada beigām.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ projekta 39.punktu skaidri nosakot atbildīgos, kuri veic šādas pārbaues: a) interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršana; b) dubultfinansējuma riska novēršana; c) sasniegto atskaites punktu un mērķu pamatojošās dokumentācijas pārbaude, t.sk. datu ticamības pārbaude.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ projekta 38.punktu šādā redakcijā:
"[..] nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām".
Piedāvātā redakcija
-
18.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ projekta 29.punktu (vai atrunāt to kādā citā IZ projekta punkā), nosakot, ka administratīvās izmaksas tiks segtas no AF finansējuma un tas netraucēs sasniegt AF investīcijai noteiktos sasniedzamos rādītājus noteiktajos termiņos, kā arī norādīt, ka šādas izmaksas neaizvietos resora ikdienas plānotos kārtējos administratīvos izdevumus. Tāpat IZ projektā jāparādās arī informācijai, ka AF investīcijas administrēšanai netiks pieprasīti papildu finanšu līdzekļi no valsts budžeta.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam IZ precizēt 21.10.apakšpunktu, ņemot vērā izmaksu pamatojumos plānoto - pārstāvniecības plānotas Briselē, Šveicē (CERN), Parīzē (ESA), Ņujorkā (ANO).
Piedāvātā redakcija
-
20.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ projektā iekļauto informāciju par RIS3 jomas inovāciju klasteriem (vadības grupām), ņemot vērā to, ka AF plānā tādas netiek plānotas.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka atbalsts uzņēmumiem un pētniecības organizācijām iesaistei starptautiskos pētniecības projektos (IPCEI), kā arī dalībai ES industriālajās aliansēs tiek plānots 5.1.1.2.i. ietvaros, nevis 5.1.1.1.i. Lūdzam atbilstoši precizēt IZ projektu.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Iebilstam IZ projekta 9., 10. un 11.punkta redakcijai. Vēršam uzmanību, ka rādītājiem ir jāatbilst spēkā esošajai CID redakcijai. Skaidrojam, ka par ministriju priekšlikumiem CID grozījumiem nav notikusi ne nacionāla vienošanās, ne vienošanās ar EK.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Iebilstam IZ projekta 8.punktā izteiktajai redakcijai par AF finansējuma sadalījumu starp EM, LIAA un LZA. Vēršam uzmanību, ka IZ projektam ir jāatbilst spēkā esošajai AF plāna 2.pielikuma redakcijai un tā saistošajiem dokumentiem (izmaksu pamatojumiem), kas paredz izmaksu sadalījumu tikai starp EM (638 032 EUR bez PVN) un LIAA (3 949 886 EUR bez PVN). Saskaņā ar izmaksu pamatojumiem, finansējums LZA 1 milj. EUR apmērā ir plānots 5.1.1.2.i. ietvaros, t.sk., LZA nav izdalīta kā atsevišķa inovāciju pārvaldības institūcija ar savām funkcijām. Tāpat skaidrojam, ka par ministriju priekšlikumiem AF plāna grozījumiem nav notikusi ne nacionāla vienošanās, ne vienošanās ar EK.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ projekta 8.punktu, nosakot, ka pievienotās vērtības nodokļa izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas fonda finansējuma, bet šādas izmaksas ir iekļaujamas Atveseļošanas fonda finansētā projekta ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
1.Lūdzam precizēt IZ projekta 5.punktā noteikto investīcijas mērķi atbilstoši spēkā esošā AF plāna (1544) rindkopā noteiktajam.
2.Tāpat IZ projektā lūdzam skaidri norādīt investīcijas sasaisti un ietekmi uz īstenojamo reformu "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija".
Piedāvātā redakcija
-
26.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam IZ projekta izziņā skaidrot, vai šis investīcijas pasākums ir plānots kā stratēģiski svarīgs projekts.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam iesniegt IZ projekta tulkojumu angļu valodā, lai nodrošinātu tā iesniegšanu saskaņošanai EK.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam izvērtēt investīcijas ietvaros plānot sociāli atbildīgus publiskos iepirkumus, atbilstoši iekļaujot par to punktu IZ projektā vai skaidrot izziņā, kāpēc tas nav piemērojams. Tāpat IZ projektā trūkst informācijas par iepirkumu plāna iesniegšanu.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam IZ projektā iekļaut informāciju par plānoto naudas plūsmu, sniedzot līdzvērtīgu informāciju kā MK noteikumu anotācijas 3. sadaļā “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” norādāmo (MK noteikumu izstrādes gadījumā).
Piedāvātā redakcija
-
30.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam IZ projektā iekļaut punktu par investīcijas Zaļās dimensijas intervences kodu saskaņā ar AF plāna 2.pielikumā norādīto.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam IZ projektā iekļaut punktu par to, ka saskaņā ar AF plānā noteikto, investīcijai nav sasaiste ar atklātas stratēģiskās autonomijas un drošības jautājumiem, kā arī sasaiste ar pārrobežu un daudzvalstu projektiem.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam IZ projektā iekļaut skaidrāku punktu par investīcijas sasaisti, sinerģiju un demarkāciju ar citu atbalsta instrumentu investīcijām.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam izvērtēt investīcijas ietvaros plānoto ieguldījumu atbilstību dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju principiem, atbilstoši iekļaujot par to punktu IZ projektā vai skaidrot izziņā, kāpēc tas nav piemērojams.
Piedāvātā redakcija
-
34.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam IZ projektā paredzēt punktu, kurš pasaka, ka saskaņā ar principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējumu, investīcijai ir paredzama nebūtiska ietekme uz vides mērķiem.
Piedāvātā redakcija
-
35.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam IZ projektā iekļaut punktu par atbalsta veidu, kādu plānots piešķirt investīcijas ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
36.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Iebilstam IZ projekta nosaukumam pievienotajai atsaucei. Vēršam uzmanību, ka IZ projektam ir jāatbilst spēkā esošajai AF plāna redakcijai un tā saistošajiem dokumentiem. Skaidrojam, ka par ministriju priekšlikumiem AF plāna grozījumiem nav notikusi ne nacionāla vienošanās, ne vienošanās ar EK.
Piedāvātā redakcija
-
37.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Saskaņā ar AF plāna (1537) rindkopu, investīcijas īstenošanu praksē bija paredzēts uzsākt jau 2022.gada sākumā. Savukārt, 2022. gadā bija plānots izveidot RIS3 jomu stratēģiskās vadības padomes, izstrādāt RIS3 specializācijas jomu stratēģijas un rīcības plānus, kā arī izveidot RIS3 monitoringa sistēmu, t.sk. definēt metodoloģiju un izveidot datu ieguves mehānismu. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam izziņā skaidrot, kāds ir progress minēto termiņu izpildē, t.sk., vai nav riski noteikto mērķu, atskaites punktu un uzraudzības rādītāju sasniegšanā.
Piedāvātā redakcija
-
38.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Saskaņā ar AF plāna redakcijām, inovāciju institucionālā modeļa pārvaldība notiek 2 līmeņos (stratēģiskajā un operacionālajā), kā arī noteikts, ka RIS3 pārvaldības aktivitātes ietvers sevī divus galvenos virzienus: (1) Koordinācija; (2) Izcilības veicināšana uzņēmējdarbībā. Lūdzam IZ projektā ievērot visus AF plānā minētos investīcijas sadalījumus, kā arī AF ietvertās redakcijas, lai IZ projekts korekti atbilst AF plānā solītajam.
Piedāvātā redakcija
-
39.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lai novērstu iespēju, ka publiskā finansējuma saņēmējam tiktu segti pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) maksājumi, kurus tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā varēs atgūt priekšnodokļa veidā, tādējādi saņemot papildus finansējumu PVN apmērā, lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar nosacījumu, ka PVN netiek segts, ja publiskā finansējuma saņēmējs to var atgūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Piedāvātā redakcija
-
40.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Skaidrojam, ka ES tiesu judikatūrā (lūdzam skatīt 2016.gada 19.maijā publicēto Eiropas “Komisijas paziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu” http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.262.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:262:TOC) par saimnieciskās darbības veicēju konsekventi ir uzskatīts saimnieciskā darbībā iesaistīts subjekts neatkarīgi no tā juridiskā statusa un finansēšanas veida, kurš ir iesaistīts saimnieciskās darbības/ekonomiskās aktivitātes veikšanā, piedāvājot preces vai pakalpojumus tirgū. Tas, vai attiecībā uz konkrētiem pakalpojumiem pastāv tirgus, var būt atkarīgs no veida, kādā attiecīgajā dalībvalstī šie pakalpojumi tiek organizēti. Fakts, ka potenciālais atbalsta saņēmējs tiek pilnībā finansēts no valsts resursiem valsts deleģēto funkciju ietvaros un tas savus pakalpojumus sniedz bez maksas, neizslēdz iespējamību, ka tas var tikt kvalificēts kā komercsabiedrība (saimnieciskās darbības veicējs). Šeit jāvērtē, vai finansējums netiek sniegts par preci vai pakalpojumu tirgū, tādējādi radot šim subjektam ekonomiskas priekšrocības.
Ja ir konstatēts, ka finansējuma saņēmējs ir „saimnieciskās darbības veicējs”, tālāk ir jāvērtē finansējuma piešķīruma atbilstība valsts atbalstu raksturojošiem kritērijiem (komercdarbības atbalsta četrām pazīmēm), kas definēti Līguma 107.panta 1.punktā un tālāk interpretēti ES tiesu judikatūrā, kā arī nacionālā līmenī definēti Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā. Tikai tad, ja vienlaicīgi izpildās visas četras pazīmes, atbalsts saimnieciskai darbībai kvalificējas kā valsts atbalsts komercdarbībai (saimnieciskai darbībai).

No ziņojumā ietvertās informācijas pirmšķietami var secināt, ka uz Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) ziņojuma 21.9.1., 21.9.2. un 21.9.3.punktā minētajiem pakalpojumiem Latvijā pastāv tirgus, proti, šādus konsultantu pakalpojumus sniedz komersanti tirgū. Attiecīgi lūdzam izvērtēt LIAA plānotos pakalpojumus atbilstoši augstāk skaidrotajam un papildināt ziņojuma 44.punktu ar skaidrojumu, kādēļ pasākuma ietvaros nav plānots komercdarbības atbalsts.
 
Piedāvātā redakcija
-
41.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Skaidrojam, ka, lai atbalsta saņēmējs - publiska persona, slēdzot iepirkuma līgumus vai veicot iepirkumu, izslēgtu komercdarbības atbalstu konkrētam pakalpojuma sniedzējam, jārīkojas kā tirgus ekonomikas dalībniekiem, proti, darījumam ir jāatbilst tirgus nosacījumiem.
Līdz ar to, lai izslēgtu ekonomiskās priekšrocības pakalpojumu sniedzējiem, tādējādi novēršot tiem komercdarbības atbalsta piešķiršanu, tie būtu jāizraugās atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā. Procedūrai ir jābūt konkurenci nodrošinošai, lai procesā varētu piedalīties visi ieinteresētie un nosacījumiem atbilstīgie pakalpojuma sniedzēji, kā arī procedūrai ir jābūt pārredzamai, lai nodrošinātu, ka visi ieinteresētie pakalpojuma sniedzēji katrā konkursa procedūras posmā ir vienādi un pienācīgi informēti. Iepirkuma procedūrai jābūt pietiekami plaši publiskotai, lai par to varētu uzzināt potenciālie piedāvājumu iesniedzēji. Nepieciešamie priekšnosacījumi ir nediskriminējoša attieksme pret visiem piedāvājumu iesniedzējiem visos procedūras posmos un objektīvu atlases un līgumslēgšanas kritēriju noteikšana pirms procedūras. Lai garantētu vienlīdzīgu attieksmi, līgumslēgšanas kritērijiem būtu jābūt tādiem, kas dod iespēju objektīvi salīdzināt un novērtēt piedāvājumus. Attiecīgi, pakalpojumu iegāde, neievērojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru, var kvalificēties kā komercdarbības atbalsts konkrētiem pakalpojumu sniedzējiem un tad tas var tikt piešķirts, tikai ievērojot attiecīgo komercdarbības atbalsta regulējumu.
Lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniedzēja (konkrētajā gadījumā – dažādu ekspertu un konsultantu līmenī) līmenī netiek sniegts komercdarbības atbalsts, lūdzam papildināt ziņojumu ar nosacījumu, ka īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs izvēlas pakalpojuma sniedzējus – ekspertus un konsultantus - īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.
 
Piedāvātā redakcija
-
42.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4.punkta redakciju, norādot ministriju, kura lūgs pārdalīt nepieciešamo finansējumu investīcijas projekta īstenošanai un pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
Piedāvātā redakcija
-
43.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu skaidrot, ar ko informatīvā ziņojuma 29.1.1. apakšpunktā noteiktās izmaksas atšķirsies no šī ziņojuma 29.1.7.apakšpunktā paredzētajām?
Piedāvātā redakcija
-
44.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu papildināt informatīvā ziņojuma 28.punktu ar vārdu "šī" pirms vārda "Ziņojuma".
Piedāvātā redakcija
-
45.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu norādīt informatīvā ziņojuma 22.2.apakšpunktā saīsinājuma "LZA" atšifrējumu.
Piedāvātā redakcija
-
46.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu norādīt informatīvā ziņojuma 22.1.3.3.apakšpunktā pilnu nosaukumu saīsinājumam “ES”.
Piedāvātā redakcija
-
47.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu papildināt informatīvā ziņojuma 21.13.apakšpunktu ar vārdu "šī" pirms vārda "ziņojuma".
Piedāvātā redakcija
-
48.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu aizstāt informatīvā ziņojuma 21.12.apakšpunktā vārdus “Atveseļošanas fonda" ar vārdiem “investīcijas projekta".
Piedāvātā redakcija
-
49.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu papildināt informatīvā ziņojuma 18. punktu norādot, ka nodrošina informācijas vai datu ievadi.
Piedāvātā redakcija
-
50.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu papildināt informatīvā ziņojuma 17.punktu ar vārdu “projekta” aiz vārda “investīcija”.
Piedāvātā redakcija
-
51.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu aizstāt informatīvā ziņojuma 12.5.apakšpunktā vārdus “mājas lapā” ar vārdiem “tīmekļa vietnē”.
Piedāvātā redakcija
-
52.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu informatīvā ziņojuma 12.1. apakšpunktu papildināt ar vārdu "šī ziņojuma" pirms skaitļa "9.3.1".
Piedāvātā redakcija
-
53.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu informatīvā ziņojuma 10. punktā atšifrēt saīsinājumu "EM". 
Piedāvātā redakcija
-
54.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu aizstāt informatīvā ziņojuma 9.3.2. apakšpunktā skaitli "31" ar skaitli "30". 
Piedāvātā redakcija
-
55.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka Ekonomikas ministrija pilda gan nozares ministrijas, gan finansējuma saņēmēja funkcijas, lūdzu izvērtēt informatīvajā ziņojumā lietotos terminus un, piemēram attiecībā uz finansējuma saņēmēju lietot saīsinājumu “EM” vai “ministrija”, lai nerastos interpretācijas iespējas.
Piedāvātā redakcija
-
56.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu informatīvā ziņojuma 7. punktā precizēt vārdu "Padome", lai veidotos pareizs teikums. 
Piedāvātā redakcija
-
57.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu informatīvā ziņojuma 1. punktā pārcelt iekavas ar vārdiem “(turpmāk – Atveseļošanas fonds)” pirms vārda “plāna”.
Piedāvātā redakcija
-
58.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Zemsvītras atsaucē nr.1 lūdzu aizstāt vārdu "Atveseļošanās" ar "Atveseļošanas".
Piedāvātā redakcija
-
59.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt vai apvienot informatīvā ziņojuma 37. un 45. punktus, jo abos punktos informācija daļēji dublējas.
Piedāvātā redakcija
-
60.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Atbilstoši informatīvā ziņojuma 1.3. apakšpunktam, šajā ziņojumā tiek noteikti finansējuma saņēmēja un Atveseļošanas fonda plāna īstenošanā iesaistīto institūciju tiesības un pienākumi, taču tālāk ziņojumā tiek uzskaitīti tikai nozares ministrijas, aģentūras un LZA pienākumi. Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu arī ar finansējuma saņēmēja pienākumiem.
Piedāvātā redakcija
-
61.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvā ziņojuma 8. punktā tiek minēti finansējuma saņēmēji (daudzskaitlī), lai gan tālāk informatīvajā ziņojumā tiek norādīts viens finansējuma saņēmējs- nozares ministrija. Lūdzam salāgot informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
62.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzu dzēst informatīvā ziņojuma nosaukumā vārdus "Informatīvais ziņojums" kuri norādīti dubultā.
Piedāvātā redakcija
-