Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1083
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
11.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Neatbalstām izziņas 18.punktā noteikto un lūdzam noteikumu projektā ietvert normu, kas noteiktu, ka Investīciju īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases ietvaros.
Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2021.gada 26.novembra vadlīniju Nr.1 “Vadlīnijas informatīvā ziņojuma vai Ministru kabineta noteikumu izstrādei par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformas vai investīcijas ieviešanu” 27.punktā noteikto, Atveseļošanas fonda investīcijas īstenošanas noteikumos jābūt ietvertai normai par projektu iesniegumu atlases veidu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ar vārdiem "šo noteikumu" pirms skaitļa "24.".
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra vērš uzmanību, ka noteikumu projekta 30., 31., 35., un 36. punktā un anotācijā nav precīzi norādīts, ka 2.3.1.1.i. investīcijas ietvaros Nozares ministrija izvērtē iesniegtos projektu iesniegumus, t.sk. vai uz projekta iesniedzēju nav attiecināms kāds no izslēgšanas kritērijiem, un apstiprina projektus KPVIS.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ar vārdiem "šo noteikumu" pirms skaitļiem "37.2.". 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka papildinoša saimnieciskā darbība ir pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad runa ir par nesaimniecisku darbību.  Attiecīgi atbalsta sniedzējam ir nepieciešams izvērtēt katru projekta iesniedzēju un tā sadarbības partneri, vai tā veiktā darbība ir saistīta ar saimniecisko darbību un, ja jā, tad, vai tam plānotais atbalsts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts (proti vērtējot KAKL 5. pantā noteiktās četras pazīmes). 

Gadījumā, ja atbalsts ir plānots arī tādiem atbalsta saņēmējiem, kas veic saimniecisko darbību, bet kuriem atbalsts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts (piemēram, neizpildās Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.panta 4.pazīme), aicinām precizēt noteikumu projekta 46.4. apakšpunktu paredzot, piemēram, ka projekta infrastruktūra tiek izmantota tikai nesaimnieciskai darbībai.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka prasības saistībā ar ieņēmumu nepārsniegšanu vairāk kā 50 procentu apmērā no kopējiem izdevumiem attiecas nevis uz studiju moduļa izmantošanu, bet gan uz finansējuma saņēmēja darbību, aicinām precizēt noteikumu projekta 45.1.1. apakšpunktu, piemēram, piedāvātajā redakcijā (līdzīgi kā tas ir Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra noteikumu Nr. 571 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"" 2.7.1 apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
tiek īstenoti izglītības pasākumi, lai panāktu personāla skaita pieaugumu un kvalifikācijas paaugstināšanu. Publiskā izglītība, kas tiek nodrošināta valsts izglītības sistēmas ietvaros un kas galvenokārt vai pilnībā ir valsts finansēta un uzraudzīta, tiek uzskatīta par darbību, kas nav saimnieciska darbība;
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam skatīt priekšlikumu pie noteikumu projekta 45.punkta. 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lai precīzāk norādītu papildinošās saimnieciskās darbības uzraudzības kārtību, lūdzam rinkopu "Paredzot, ka Atbalsta sniedzējs uzraudzīs minēto papildinošās saimnieciskās darbības prasību ievērošanu visā investīciju projekta īstenošanas un investīcijas projekta infrastruktūras amortizācijas periodā ievērojot Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs 2.pielikumā „Pamatlīdzekļu kategorijas, grupas un apakšgrupas nolietojuma normu noteikšanai” noteikto laika periodu un atbilstoši Nozares ministrijas izstrādātajai papildinošās saimnieciskās darbības uzraudzības metodikai, kuru plānots izstrādāt līdz finansējuma saņēmēju pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Atbalsta sniedzējam." izteikt jaunā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
Paredzot, ka Atbalsta sniedzējs uzraudzīs minēto papildinošās saimnieciskās darbības prasību ievērošanu visā investīciju projekta īstenošanas un investīcijas projekta infrastruktūras amortizācijas periodā ievērojot Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs 2.pielikumā „Pamatlīdzekļu kategorijas, grupas un apakšgrupas nolietojuma normu noteikšanai” noteikto laika periodu un atbilstoši Nozares ministrijas izstrādātajai papildinošās saimnieciskās darbības uzraudzības metodikai.
 
Atbalsta sniedzējs līgumā par projekta īstenošanu noteiks finansējuma saņēmējiem pienākumu attiecībā uz projektā izveidoto infrastruktūru (t.sk. pamatlīdzekļiem) veikt papildinošas saimnieciskas darbības aprēķinus finanšu pārskata periodā, veidojot ikgadējas atskaites par papildinošās saimnieciskās darbības apjomu, t.sk. nodrošināt aprēķinus pamatojošus dokumentus. Atskaites, kas tiks izveidotas iepriekšējā finanšu pārskata periodā līdz projektā iesniedzamajam noslēguma maksājuma pieprasījumam, finansējuma saņēmējiem būs jāiesniedz atbalsta sniedzējam uzraudzības darbību veikšanai. Savukārt infrastruktūras (t.sk. pamatlīdzekļu) amortizācijas periodā finansējuma saņēmējiem būs pienākums veidot ikgadējas atskaites par papildinošās saimnieciskās darbības apjomu, t.sk. nodrošināt aprēķinus pamatojošus dokumentus, bet atbalsta sniedzējam būs noteiktas tiesības pēc pieprasījuma no finansējuma saņēmēja saņemt uzkrātos aprēķinu datus. Projekta infrastruktūras investīciju uzraudzības precīza sistēma tiks paredzēta arī nozares ministrijas papildinošas saimnieciskas darbības metodikā.
 
Papildinošas saimnieciskas darbības metodiku Nozares ministrija izstrādā līdz finansējuma saņēmēju plānotā pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Atbalsta sniedzējam.
 
9.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijas 1.3.punktā lūdzam dzēst atsauci uz dokumentu: "Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula Nr. 651/2014, ar kuru noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Regula Nr. 651/2014)", jo tas nenosaka papildinošās saimnieciskās darbības uzraudzības nosacījumus.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzu sadaļā "Risinājuma apraksts" papildināt ar vārdiem "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda " pirms skaitļiem "2014.-2020." . 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzu sadaļas "Pašreizējā situācija" otrajā teikumā papildināt ar vārdu “plāna” pēc vārdiem “Atveseļošanas fonda”.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzu aizstāt vārdus "ANM plāns" ar anotācijas sākumā norādīto saīsinājumu, lai tiktu ievērota konsekvence visā tekstā. Attiecīgus precizējumus lūdzu veikt visā tekstā. 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt anotācijas 1.3. sadaļā sniegtos skaidojumus par papildinošu saimniecisko darbību atbilstoši Eiropas Komisijas paziņojuma "Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai" (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 27. jūnijs, Nr. C 198/1) 20. punktam. Vienlaikus, aicinām precizēt un papildināt Tabula Nr.1 arī ar piemēriem, kad plānotā darbība kvalificējas kā nesaimnieciska darbība un iekļaut norādi, ka tabula nav attiecināma uz gadījumiem, kad atbalsta pretendents ir saimnieciskās darbības veicējs. 
 
Piedāvātā redakcija
-