Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
20.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums pievienot papildu apakšpunktu par ieguldījumu klimata pārmaiņu ierobežošanai, aprēķinot panākto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, aprēķinu veicot oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās (t CO2 ekv.).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums noteikumu projekta tekstā lietot vienotu terminu saistībā par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, t.sk. arī atbilstoši noteikumu projekta nosaukumam.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums precizēt noteikumu projekta punktu, ka projektu īstenotāji var uzstādīt gan elektroenerģiju, gan siltumenerģiju ražojošas atjaunojamo energoresursu iekārtas.
Piedāvātā redakcija
26.3. mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu enerģijas ražošanu pašpatēriņam no atjaunojamiem energoresursiem un enerģijas piegādi pašpatēriņam. Šī apakšpunkta izpratnē par pašpatēriņu uzskatām vismaz 80% no saražotās enerģijas izmantošana pašpatēriņam gada griezumā;
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums precizēt noteikumu projekta 51. punkta apkšpunktus, jo nav saprotams, kāpēc noteikumu projektā iekļauti īpaši nosacījumi saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas kravu autopārvadājumu nozarē.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Lūgums uzsvērt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu (klimata mērķu sasniegšanu).
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūgums novērtēt ne tikai panākto enerģijas samazinājumu, bet arī panākto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, kas izteikts oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās (t CO2 ekv.).
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
8.1.7. uz klimatneitralitāti
Iebildums
Lūgums aprēķināt indikatīvo siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu, kas izteikts oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās (t CO2 ekv.), konkursa ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums lietot noteikumu projektā vienotu terminu "daudzdzīvokļu dzīvojamā māja".
Piedāvātā redakcija
27.2.1. 37,5% bāzes kapitāla atlaide būvniecībai un autoruzraudzībai. Bāzes kapitāla atlaides saņemšanai obligāti jāveic daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas digitālā skenēšana;