Atzinums

Projekta ID
21-TA-858
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
30.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
1.lpp
Izteikt jaunā redakcijā:
“mikromobilitāte” saprotama cilvēku pārvietošanās ar kājām vai videi draudzīgu transportlīdzekli, kas paredzēts vienai personai un kuru darbina cilvēka muskuļu spēks vai videi draudzīgs dzinējs;

Aicinām izmantot terminu – videi draudzīgs dzinējs, kas ir atbilstošāks Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu un plānošanas dokumentu   terminoloģijai.

6.lpp
Papildināt ar jaunu rindkopu:
Kā veiksmīgs pilotprojekts mašīnredzes tehnoloģiju izmantošanai gājēju un velobraucēju skaitīšanai ir realizēts 2020.gadā Rīgā, VEF apkaimē Gustava Zemgala gatves un Brīvības gatves krustojumā, kas tika realizēts INTERREG projekta „Multimodālas pilsētas (cities.multimodal)” ietvaros, nodrošinot pašvaldībai, vietējiem uzņēmējiem un citiem interesentiem  tiešsaistes publiski pieejamus datus (Avots: https://www.vefresh.com/jaunumi/vef-mobilitates-punkta-dati-velosipedistu-skaits-pielidzinams-gajeju-skaitam ).

6.-7. lpp
Kā būtisks ieguvums NPP ir uzskatāms arī tā potenciālais pienesums transporta plānošanas attīstībai valsts, reģionālā un pašvaldību līmenī, sekmējot vienotas transporta ekosistēmas plānošanu un attīstību.
Pašvaldībām, reģioniem un valsts institūcijām (t.sk. kapitālsabiedrībām), kas nodarbojas ar satiksmes plānošanu, ir jābūt gatavām ne tikai sniegt datus NPP noteiktā formātā, bet arī pilnvērtīgi izmantot NPP sniegtās iespējas, paredzot ITS attīstību.

8.lpp
Izteikt jaunā redakcijā:
Prioritārā secība, kurai ir jāseko, lai efektīvi apgūtu gan pieejamo satiksmes telpu, gan finansējumu, vienlaicīgi nodrošinot satiksmes drošību un ērtumu ir:
satiksmes telpas pārdale – par labu mikromobilitātei vai sabiedriskajam transportam;
pārdalītās satiksmes telpas aprīkošana vai pielāgošana – ar marķējumu un fizisku infrastruktūru, vienlaicīgi palielinot pieejamību;
jaunas satiksmes telpas būvniecība – jaunas mikromobilitātes, sabiedriskā transporta vai autotransporta infrastruktūras būvniecība.

16.lpp
Izteikt jaunā redakcijā:
Ņemot vērā iepriekš minēto, būtu nepieciešams pilnveidot esošo teritoriju plānošanas normatīvo regulējumu un noteikt detalizēta transporta attīstības plāna izstrādi par obligātu pilnīgi visai pašvaldība teritorijai kopā ar funkcionālo aglomerācijas teritoriju, kā arī noteikt, ka šajā detalizētajā transporta attīstības plānā ir obligāti jāizstrādā atdalīta mikromobilitātes infrastruktūras sadaļa, kurā jānorāda esošā infrastruktūra un attīstības plāni, ne tikai shematiskas velotransporta un gājēju un velotransporta kustības organizācijas shēmas.

28.lpp. 24.att.
Maršruta Nr.4 ievadu Rīgas valstspilsētā no drošības un maršruta kvalitātes viedokļa neatbalstām virzīt par maģistrālo Maskavas ielu, jo atbilstoši  Rīgas velosatiksmes attīstības koncepcijai  gājēju un veloceļa savienojums paredzēts gar Daugavas krastmalu (Veloceļš “Centrs-Dārziņi”), kuram ir sagatavota atbilstoša tehniskā dokumentācija un tiek plānota šī maršruta būvniecība.

31.lpp. 4.1.
Lūdzam iekļaut Informatīvajā ziņojumā “Par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību” p.4.1. 2021.gada 11.maršruta izpēti Liepāja – Nīca. Un arī pārējos informatīvā ziņojuma punktos iekļaut šo maršrutu.
11. maršruta garums ir 17 km, Eurovelo 10 maršruta posms, savienojums ar apdzīvoto vietu Nīca (bijušā novada iedzīvotāju skaits – 3266, tālāk atrodas bijušais Rucavas novads – 1588 iedzīvotāji. Būtisks pārrobežu savienojums ar Lietuvu.
11.11.2021. ir paziņoti iepirkuma rezultāti iepirkumam "Satiksmes drošības būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (gājēju-velosipēdistu ceļš A11 no Liepājas līdz Nīcai, V196 no Valmieras līdz Brenguļiem, P76 no Salas ciemata līdz Jēkabpilij) (3 līgumi)", ko izsludinājusī VAS "Latvijas valsts ceļi".

35.lpp VI Turpmākā rīcība
Papildināt VI sadaļu:
3.Ņemot vērā, ka plānotie nacionālas nozīmes mikromobilitātes maršruti savienojas ar Rīgas pilsētu, kurā esošie maršruti neatbilst nacionālas nozīmes maršrutu kvalitātei, nepieciešams meklēt atbalsta pasākumus Rīgas pilsētas mikromobilitātes infrastruktūras uzlabošanai – plānošanai, projektēšanai un būvniecībai.

48.lpp “4.maršruts Ķegums – Rīga ar garumu 33km”
Iebilstam pret esošo redakciju, jo saskaņā ar šajā ziņojumā iekļauto 28.attēlu – karti un konkrēti veloceliņu Rīga – Lielvārde – Lāčplēsis, kas veidota saskaņā ar Rīgas plānošanas reģionā plānoto, kā arī Ogres novada Attīstības programmas (2021.-2027.g.) 1.redakciju periodā no 2021. – 2027.g. ir plānota ne tikai Informatīvajā ziņojumā aprakstītā aktivitāte 2022.g. maršruta Rīga – Ķegums izpēte, bet arī 2023.- 2024.g. būvprojekta izstrāde un būvniecība posmam Saulkalne – Ikšķile – Ogre, 2024. – 2025.g būvprojekta izstrāde un būvniecība posmam Ogre – Ķegums, savukārt 2026. – 2027.g. būvprojekta izstrāde un būvniecība posmam Ķegums – Lielvārde. Līdz ar to priekšlikums Informatīvajā ziņojumā precizēt 48.lpp, norādot 4.maršrutu Rīga – Lielvārde 44,81 km.

49.lpp 4.maršruta Ķegums – Rīga novietojums atbilstoši esošajai dzelzceļa līnijai Rīga–Zilupe vai valsts galvenajam autoceļam A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki) (turpmāk – autoceļš A6), nodrošinot savienojumu vai pārklāšanos ar jau esošo veloinfrastruktūru, piemēram, velosipēdu ceļu Ogrē gar autoceļu A6. Šī posma ievads Rīgā pa Maskavas ielu.
-
Iebilstam pret esošo redakciju, jo saskaņā ar šajā ziņojumā iekļauto 28.attēlu – karti un konkrēti veloceliņu Rīga – Lielvārde – Lāčplēsis, kas veidota saskaņā ar Rīgas plānošanas reģionā plānoto, kā arī Ogres novada Attīstības programmas (2021.-2027.g.) 1.redakciju periodā no 2021. – 2027.g. ir plānota ne tikai Informatīvajā ziņojumā aprakstītā aktivitāte 2022.g. maršruta Rīga – Ķegums izpēte, bet arī 2023.- 2024.g. būvprojekta izstrāde un būvniecība posmam Saulkalne – Ikšķile – Ogre, 2024. – 2025.g būvprojekta izstrāde un būvniecība posmam Ogre – Ķegums, savukārt 2026. – 2027.g. būvprojekta izstrāde un būvniecība posmam Ķegums – Lielvārde. Līdz ar to priekšlikums Informatīvajā ziņojumā precizēt 49.lpp, norādot 4.maršrutu Rīga – Lielvārde, kā arī precizējot atsauci uz pilsētu Ogre uz novadu, proti, “4.maršruta Rīga - Lielvārde novietojums atbilstoši esošajai dzelzceļa līnijai Rīga–Zilupe vai valsts galvenajam autoceļam A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki) (turpmāk – autoceļš A6), nodrošinot savienojumu vai pārklāšanos ar jau esošo veloinfrastruktūru, piemēram, velosipēdu ceļu Ogres novadā gar autoceļu A6, kur to pieļauj esošā infrastruktūra un valsts ceļa zemes nodalījuma josla.”

 
Piedāvātā redakcija
-