Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1921
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
07.12.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt projekta 7.punkta pirmajā teikumā   aiz vārdiem “IV vai V līmeņa stacionārā ārstniecības iestāde” ar vārdiem "vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsts", jo var būt situācija, kurā persona vai tās pilnvarotā persona  vai tuvinieks par pakalpojuma saņemšanas nepieciešamību var izlemt jau atrodoties dzīvesvietā, kas nozīmē, ka personai būs tiešā saskarsmē ar savu ģimenes ārstu,  nevis stacionāro ārstniecības iestādi. Vienlaikus lūdzam izteikt 7.punkta 3.teikumu šādā redakcijā:
“Pacientu šo noteikumu 4. punktā minētiem pakalpojumiem stacionārā ārstniecības iestāde  vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsts piesaka, vienojoties ar pacientu, ņemot vērā pacienta faktisko dzīvesvietu”. LM ieskatā šīs normas ietvaros ir jānostiprina faktiskās dzīvesvietas piederība  jo persona var izvēlēties pakalpojuma saņemšanas reģionu, kas nesakrīt ar viņa deklarēto dzīvesvietu vai ārstniecības iestādes atrašanās vietu, bet ir, piemēram, pie tuvinieka.
Piedāvātā redakcija
7. Šo noteikumu 4. punktā minēto pakalpojumu nodrošināšanai attiecīgā IV vai V līmeņa stacionārā ārstniecības iestāde vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsts pēc šo noteikumu 6. punktā minētā konsīlija lēmuma pieņemšanas sazinās ar mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma personas dzīvesvietā sniedzēju un piesaka pacientu attiecīgo pakalpojumu saņemšanai. Pacientu šo noteikumu 4. punktā minētiem pakalpojumiem stacionārā ārstniecības iestāde vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsts piesaka, vienojoties ar pacientu, ņemot vērā pacienta faktisko dzīvesvietu. Gadījumā, ja persona sava veselības stāvokļa vai vecuma dēļ pati nespēj pieņemt šādu lēmumu, par pakalpojuma pieteikšanu stacionārā ārstniecības iestāde vienojas ar personas pilnvaroto personu, vai, ja tādas nav, — personas laulāto, vai, ja tāda nav, — pilngadīgu un rīcībspējīgu tuvāko radinieku šādā secībā: personas bērnu, personas vecāku, personas brāli vai māsu, personas vecvecāku, personas mazbērnu.
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt projektu ar jaunu punktu (kā 13.punktu), ņemot vērā, ka personai, kurai izsniegts  IV vai V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes ārstu konsīlija lēmums,  ir tiesības saņemt šajos noteikumos minētos pakalpojumus, kā arī mainīt pakalpojuma sniedzēju. Vienlaikus lūdzam precizēt  turpmāko noteikuma projekta punktu numerāciju.
 
Piedāvātā redakcija
13. Personai vai, ja persona sava veselības stāvokļa vai vecuma dēļ pati nespēj atkārtoti pieteikties  pakalpojuma saņemšanai, personas pilnvarotā persona, vai, ja tādas nav, — personas laulātais, vai, ja tāda nav, — pilngadīgais un rīcībspējīgais tuvākais radinieks šādā secībā: personas bērns, personas vecāks, personas brālis vai māsa, personas vecvecāks, personas mazbērns, ir tiesības:
13.1.  atkārtoti pieteikties mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma saņemšanai, ja zuduši šo noteikumu 12.2., 12.3., 12.5. un 12.6. apakšpunktā minētie iemesli pakalpojuma pārtraukšanai;
13.2. mainīt mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma sniedzēju, par to vismaz piecas darbdienas iepriekš informējot iesaistīto mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma sniedzēju. Par šo noteikumu 4.5., 4.6. un 4.7. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem  persona mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma sniedzējam iesniedz šo noteikumu 8.punktā minēto iesniegumu un noslēdz šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto vienošanos, pamatojoties uz šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto izvērtējumu.
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam projekta 14. punktā vārdu "līgums" lietot vienskaitlī, jo pakalpojuma sniegšanai tiks slēgts trīspusējs līgums par paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniegšanu un apmaksu starp Nacionālo veselības dienestu, Labklājības ministriju un pakalpojuma sniedzēju. Vienlaikus lūdzam ievērot izmaiņas noteikumu projekta numerācijā, atbilstoši veiktajiem precizējumiem noteikumu projekta 13. punktā.
Piedāvātā redakcija
Atskaites dokumentu iesniegšanas un norēķinu kārtību par šo noteikumu 4. punktā minētā pakalpojuma sniegšanu nosaka pakalpojuma sniegšanas līgums, kuru mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma personas dzīvesvietā sniedzējs slēdz ar Nacionālo veselības dienestu un Labklājības ministriju.
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam salāgot noteikuma projekta 15. punkta redakciju ar attiecīgu normu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 60. punktā un svītrot punktā vārdu 'vienā'.
Piedāvātā redakcija
15. Valsts nodrošinātais finansējuma apmērs par šo noteikumu 4.5. , 4.6. ​​​​​​​ un 4.7. apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanu vienam klientam  dienā nevar pārsniegt 52,20 euro. Ja ir iestājies šo noteikumu  12.3. ​​​​​​​, 12.4. ​​​​​​​,12.6., un 12.7. apakšpunktā minētais gadījums, valsts nodrošinātais finansējuma apmērs par pirmajām 14 dienām vienam klientam dienā nevar pārsniegt 39,15 euro.
5.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par dubultā finansējuma novēršanu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā.
Piedāvātā redakcija
Projektā paredzēts, ka, sagatavojot sociālās aprūpes plānu,  pakalpojuma sniedzējs izvērtē personas vajadzību saņemt sociālo aprūpi, tehniskos palīglīdzekļus un psihosociālo rehabilitāciju. Ja līdzšinēji pašvaldības nodrošinātais paliatīvā aprūpē esošai personai aprūpes mājās apjoms būs nepietiekams, pakalpojuma sniedzējs nodrošinās klientam papildu sociālo aprūpi. Pašvaldības nodrošinātajai aprūpei mājās un sociālajai aprūpei mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma pacienta dzīvesvietā ietvaros ir atšķirīgi mērķi. Pakalpojuma sniedzēja sociālās aprūpes personālam ir jānodrošina personai atbalsts slimības izraisīto seku mazināšanā (piemēram, fiziska aprūpe, personīgās higiēnas procedūras, atbalsts medikamentu lietošanā) un dzīves kvalitātes uzturēšana, savukārt pašvaldības sniegtā aprūpe mājās nodrošina atbilstoši noteiktajam aprūpes līmenim atbalstu personai pašaprūpē vai mājās darbu veikšanā, ņemot vērā, ka personai nav nepieciešams pakalpojums institūcijā ar diennakts aprūpi un uzraudzību.
Mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma personas dzīvesvietā speciālisti atbalstīs personu pēc izsaukuma principa 24/7 režīmā, nodrošinot atbalstu tad, kad personai tas visvairāk nepieciešams. Vienlaikus, ja tiks identificēta tāda nepieciešamība, persona varēs saņemt arī citus nepieciešamos īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā.
6.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar precizējošu informāciju par sociālo pakalpojumu organizēšanas dokumentiem.
Piedāvātā redakcija
Pirms mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma personas dzīvesvietā sociālo pakalpojumu saņemšanas pakalpojuma sniedzējam vispirms jāveic sākotnējā klienta sociālās situācijas novērtēšana, jāizvērtē personas vajadzība pēc attiecīgajiem sociālajiem pakalpojumiem, jāsagatavo sociālās aprūpes  plāns un jānoslēdz ar personu vai viņa tuvinieku vienošanos vai līgums par aprūpes plāna īstenošanu.