Atzinums

Projekta ID
21-TA-1289
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
09.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekta 1.1.apakšpunkts paredz papildināt MK 31.10.2006. noteikumus Nr.899  “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” (turpmāk – MKN Nr.899) ar 6.4.apakšpunktu, kas iekļauj MKN Nr.899 jaunu kompensējamo zāļu saraksta daļu – R sarakstu, noteikumu projekts papildināms ar jaunu apakšpunktu, kas paredz precizēt arī MKN Nr.899 6.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projektam un anotācijai ir pievienoti arī pielikumi, lūdzam sanumurēt pielikumus un precizēt anotāciju, norādot uz tiem attiecīgās atsauces.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Iebildums
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Saeimā 23.11.2021. pieņemto likumu “Par valsts budžetu 2022.gadam” Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammā 33.12.00 “Reto slimību ārstēšana” plānoti izdevumi 10 305 077 euro apmērā, lūdzam precizēt anotācijas pielikuma “Līdzekļu sadalījums  reto slimību ārstēšanas nodrošināšanai”  rindas “Apakšprogramma 33.12.00 “Reto slimību ārstēšana” t.sk” ailē “Plāns 2022.gadam atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2022.gadam”” norādīto finansējumu, attiecīgi precizējot pārējās ailes.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam aizpildīt anotācijas 3.sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” 1., 1.1., 2., 2.1.apakšpunkta  2.aili “saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam”, 4.aili “saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru” un  6.aili “saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru”.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Anotācijas 1.3.sadaļas  “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” apakšsadaļā “Risinājuma apraksts” norādīts, ka noteikumu projekta 1.1., 1.5., 1.6., 1.7., 1.14., 1.15. apakšpunkti ir par jaunizveidoto vienoto kompensējamo zāļu sarakstu reto slimību pacientiem. Savukārt, atbilstoši anotācijas 3.sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” 6.punktā (9.lpp.) norādītajam finansiālā ietekme par minētajiem pasākumiem izriet no noteikumu projekta 1.1., 1.5., 1.6., 1.9., 1.11., 1.14. apakšpunktiem. Ņemot vērā, ka veidojas pretruna, precizējama anotācija.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijas 1.3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” apakšsadaļas “Problēmas apraksts” 2.lpp. otrajā rindkopā norādīts - “Lai gan paralēli izplatīto un paralēli importēto zāļu cenai ir jābūt zemākai par to kompensējamo zāļu cenu attiecībā, pret kurām ir veikta paralēlā izplatīšana vai paralēlais imports, šobrīd no 80 paralēli izplatītajām un importētajām zālēm 50 gadījumos cenas starpība nepārsniedz viena centa apmēru, tādējādi esošais tiesiskā regulējuma mehānisms nenodrošina efektīvu un pacientus sasniedzošu zāļu cenu samazinājumu.” Norādām, ka nav saprotama rindkopas būtība attiecībā pret noteikumu projektā paredzēto. Līdz ar to svītrojama vai precizējama minētā rindkopa.
Piedāvātā redakcija
-