Atzinums

Projekta ID
22-TA-1884
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
15.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Lūgums anotācijā iekļaut pamatojumu par iespējamo atkāpi kvalitātes kritēriju vērtējumā Nr.4.3., ņemot vērā to, ka informācijas sistēmas izstrādes darbību finansējums tiek pārcelts no 1.kārtas uz 2.kārtu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Ar rīkojuma projektu tiek precizēts projekta Nr.2.2.1.2./17/I/001 “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)” (turpmāk – 1.kārtas projekts) apraksts un tvērums, t.sk. precizēts 1.kārtas projekta rezultāta rādītājs RR12 un tā sasniedzamā vērtība projekta beigās.
Lūdzam rīkojuma projekta anotācijā skaidrot, kā minētās izmaiņas ietekmē 1.kārtas projekta īstenošanu un noteikto mērķu sasniegšanu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Iebildums
Ņemot vērā ar rīkojuma projektu plānotos grozījumus, secināms, ka ir nepieciešams veikt grozījumus arī vienošanās par 1.kārtas projekta īstenošanu un arī attiecīgi vienošanās par 2.kārtas projekta īstenošanu.
Lūdzam papildināt rīkojuma projekta anotāciju ar informāciju, ka tiks veikti atbilstoši grozījumi vienošanās par 1.kārtas projekta īstenošanu un vienošanās par 2.kārtas projekta īstenošanu. Ja attiecināms, lūdzam norādīt, kādā procesa stadijā atrodas attiecīgie grozījumi.
Ievērojot minēto, lūdzam papildināt arī rīkojuma projekta anotācijas 2.sadaļu par ietekmi uz projekta īstenotājiem un uz iestādēm, kas veic 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” uzraudzību.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Sadaļa "Cita informācija" ir papildināma, norādot, kāpēc netiek pārskatīts un samazināts uzturēšanas izdevumiem plānotais finansējuma apmērs, ņemot vērā, ka projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)" finansējums tiek samazināts par 176 774 euro.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai būtu precizējama sadaļas “Indikatīvi sociālekonomisko ieguvumu aprēķini” piedāvāta redakcija “kultūras institūciju klienti gadā ietaupīs vidēji 250 000 euro par transporta izdevumiem” uz projekta detalizētajā aprakstā norādīto “kultūras un atmiņas iestāžu klienti”.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūgums izvērtēt veikt precizējumus tabulā “Projekta gaitā, saskaņojot ar plānoto procesu pilnveidi, tiks attīstīti šādi pakalpojumi” pie Nr.3 kolonā “Apraksts”’ un salāgot ar detalizēto projekta aprakstu, kurā norādīts “Pakalpojums nodrošina piekļuvi digitālo un publiski pieejamo valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu uzskaites informācijai (vēsturiskās fotogrāfijas, apraksti, ēku uzmērījumi, pētījumi, utt.) un objektu statusa pārvaldībai pieminekļu īpašniekiem, NKMP darbiniekiem un ikvienam interesantam. Informācijas piekļuves līmenis tiks nodrošināts atšķirīgi dažādām mērķgrupām”. 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūgums izvērtēt veikt precizējumus tabulā “Projekta gaitā, saskaņojot ar plānoto procesu pilnveidi, tiks attīstīti šādi pakalpojumi" pie Nr.2 kolonā “Apraksts”’ un salāgot ar detalizēto projekta aprakstu, kurā norādīts “Nodrošina jebkuram interesentam vienotu piekļuvi Latvijas digitālajam kultūras mantojumam tīmeklī.  Pakalpojums balstīts uz LNB un citu kultūras un atmiņas institūciju krājumā esošiem digitālajiem resursiem.  Piekļuve tiks nodrošināta atbilstoši autortiesību regulējumam”.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūgums salāgot informāciju tabulā "Projekta rezultātu rādītāji" pie RR12 kolonā "Starpvērtība (divus gadus pēc projekta sākuma)" ar projekta detalizēto aprakstu, kurā norādīts “0”.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt projekta apraksta (kopsavilkuma) projekta sadaļā “Indikatīvi sociālekonomisko ieguvumu aprēķini” ietverto sabiedrības grupu uzskaitījuma numerāciju, svītrojot ciparu “4.”.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Plānošanas dokumenta konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam papildināt projekta apraksta (kopsavilkuma) projekta sadaļu “Projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos saistībā ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem” pirms skaitļiem un vārdiem “2007 .–2013. gada plānošanas perioda” ar vārdiem “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda”.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Priekšlikums
Lūgums atšifrēt “2.kārtas” sadaļā “Mērķa apraksts”.
Piedāvātā redakcija
Tiek mainīts projekta Nr.2.2.1.2./17/I/001 „Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)” (turpmāk – 1.kārtas projekts) apraksts un tvērums, t.sk. precizēts 1.kārtas projekta rezultatīvais rādītājs RR12 (Kompetenču centru izveide) un tā sasniedzamā vērtība, ņemot vērā, ka ar 2022.gada 29.marta grozījumiem MK rīkojumā Nr.374 tika samazināts 1.kārtas projektam piešķirtais finansējums un palielināts projekta Nr.2.2.1.2/19/I/001 "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2.kārta)" (turpmāk - 2.kārtas projekts) finansējums.
 
12.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Rīkojuma projekta anotācijas 1.3.sadaļas apakšsadaļā “Pašreizējā situācija” norādīts, ka precizētais 1.kārtas projekta detalizētais apraksts tika saskaņots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un 2021.gada 4.novembrī tika saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule Nr.11-2/9769 ar saskaņojumu.
Lūdzam rīkojuma projekta anotācijā norādīt, kura iestāde nodrošināja 1.kārtas projekta detalizētā apraksta saskaņošanu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt rīkojuma projekta anotācijas 1.3.sadaļā, kur attiecināms, Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga nosaukumu un Nacionālās muzeju krājuma kopkataloga sistēmas nosaukumu, tostarp ievērojot Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” un Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra rīkojumā Nr.780 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 4.0. versija)” lietotos nosaukumus.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūgums izvērtēt piedāvāto redakciju 6.2. apakšpunktā detalizēts izdevumu aprēķins - "1.kārtas projekta ietvaros plānotie izdevumi periodā no 2017.gada līdz 2021.gadam", ņemot vērā to, ka projektā ir iesniegts noslēguma maksājuma pieprasījums kurš vēl nav apstiprināts un projekts nav noslēdzies.

Papildus lūgums norādīt veselus skaitļus bez cipariem aiz komata.
Piedāvātā redakcija
-