Atzinums

Projekta ID
21-TA-860
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
07.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam sadaļā "Cita informācija" teksta “norādot attiecīgo Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammu” vietā norādīt konkrētu Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammas Nr. un nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Šis punkts paredz, ka valsts autoceļu apakšprogrammas līdzekļus var izlietot komersantu un māju ceļu būvniecībai. Skaidrojam, ka saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteikto, piešķirot publisko finansējumu komersantiem, t.sk. nekustamā īpašuma īpašniekiem, kas savu nekustamo īpašumu izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, finansējums kvalificējas kā komercdarbības atbalsts un tas piešķirams ievērojot atbilstošu komercdarbības atbalsta regulējumu. Infrastruktūras (ceļa) izbūve konkrēta komersanta interesēs būs kvalificējama kā mērķorientēta infrastruktūra - komercdarbības atbalsts konkrētam komersantam/saimnieciskās darbības veicējam. Eiropas Komisija ir skaidrojusi, ka mērķorientētas infrastruktūras definīcija ietver jēdzienus "kas ir pielāgots konkrētu komersantu vajadzībām" vai “radīts konkrēta komersanta interesēs”.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam izvērtēt, kāds komercdarbības atbalsta regulējums šajā gadījumā būtu piemērojams un MKN papildināt ar attiecīgajām komercdarbības atbalsta normām vai, alternatīvi, ja nav plānota komercdarbības atbalsta pieškiršana, vārdus “, komersantu un māju” aizstāt ar vārdu “publisko”, papildinot ar skaidrojumu arī anotāciju.
Vēršam uzmanību, ja, piešķirot atbalstu komersantam, netiek ievēroti komercdarbības atbalsta nosacījumi, tas ir nelikumīgs un atgūstams no komersanta kopā ar procentiem.
Piedāvātā redakcija
-