Atzinums

Projekta ID
21-TA-34
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija"
Atzinums iesniegts
08.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija:
Likumprojekts paredz izteikt 30.panta pirmo daļu jaunā redakcijā, kā arī izslēgt 30.panta ceturto un 5.1daļu. Jaunā 30.panta redakcija paredz, ka turpmāk pasažieru pārvadājumus ar autobusu drīkstēs veikt tikai, ja pārvadātājs Valsts SIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk tekstā – Autotransporta direkcija) būs saņēmis speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu atbilstoši regulas Nr.1071/2009 3.panta prasībām, jo ar grozījumiem no likuma izslēgtas valstspilsētas tiesības izsniegt pašvaldības speciālo atļauju (licenci) pārvadājumiem attiecīgās valstspilsētas administratīvās teritorijas robežās un noteikt kārtību, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes attiecībā uz autotransporta līdzekļiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem valstspilsētas administratīvās teritorijas robežās.
Sagatavotie iebildumi pret grozījumiem Autopārvadājumu likuma 30.pantā pamatoti ar turpmāk minētajiem apsvērumiem.
Rīgas dome 2014.gada 7.oktobrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.119 “Par kārtību, kādā izsniedz, aptur uz laiku vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgā”, tai ir gan sava kārtība, gan savi darbinieki attiecīgās funkcijas veikšanai. Līdzšinējā kārtībā pašvaldība kā kapitāldaļu turētājs un sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītājs ir samazinājusi RP SIA “Rīgas satiksme” kā pārvadātāja izmaksas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumiem Nr.848 “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” maksas pakalpojumu cenrādis”” maksa par vienas licences kartītes izsniegšanu sastāda 4 euro mēnesī. Kā tas ir norādīts Likumprojekta anotācijā, RP SIA “Rīgas satiksme” rīcībā ir 424 autobusi, tādēļ, attiecīgi, pēc regulējuma pieņemšanas kopējās izmaksas licences kartīšu saņemšanai RP SIA “Rīgas satiksme” kopā būs aptuveni 20352 euro gadā (tas ir gadījumā, ja licences kartītes izsniegšanas maksa netiek palielināta), kas tiks samaksātas Autotransporta direkcijai.
Kā pamatojums grozījumiem 30.pantā norādīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Informatīvais ziņojums “Par Pašvaldību likuma izstrādi”, kas Ministru kabinetā 2020.gada 14.jūlijā (prot. Nr.44., 54.§) pieņemts zināšanai. Saskaņā ar Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 3.punktu, nozaru ministrijām atbilstoši kompetencei tika uzdots pārskatīt un izvērtēt iespējas samazināt normatīvajos aktos noteikto pilnvarojumu pašvaldībām izdot saistošos noteikumus (saskaņā ar normatīvo aktu apkopojumu Informatīvā ziņojuma pielikumā) un līdz 2020.gada 30.jūlijam informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par priekšlikumiem. Informatīvā ziņojuma pielikuma 16.punkts paredzēja izvērtēt Likuma 30.pantā noteikto deleģējumu.
Grozījumu anotācijā nav norādīts, ka vērtējums ir veikts. Lai arī likumprojekta anotācijā ir iekļauta atsauce uz RP SIA “Rīgas satiksme” izmaksām, kādas radīsies, pieņemot likuma grozījumus, tajā nav izvērtēts izmaiņu lietderīgums un prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem (nav minēts, kādi varētu būt ieguvumi pēc šīm izmaiņām). Nav vērtēta Rīgas īpašā situācija, jo Rīgas pilsētas pašvaldība ir ne tikai pasūtītājs, bet arī pārvadātāja kapitālsabiedrības kapitāldaļu turētājs. Nav arī izvērtēts, vai Autotransporta direkcijai būs nepieciešams lielāks resursu patēriņš, lai izsniegtu RP SIA “Rīgas satiksme” nepieciešamo licenču kartīšu skaitu.
Vienlaikus RP SIA “Rīgas satiksme” vērš uzmanību, ka ar Grozījumiem ieviestā kārtība, kas paredz, ka turpmāk RP SIA “Rīgas satiksme” visiem autobusiem visos maršrutos (arī tajos, kas neiziet ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas) būs jāsaņem licences kartītes Autotransporta direkcijā nav pamatota arī tādēļ, ka jaunā kārtība ir pretrunā ar pašreizējo regulējumu attiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtību maršrutu tīklā. Proti, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 21.punktam pilsētas nozīmes maršrutu tīklu vai tā grozījumus apstiprina valstspilsētas pašvaldība un iesniedz Autotransporta direkcijā informācijai.
LPPA un RP SIA “Rīgas satiksme” ieskatā, konkrētajā gadījumā, iecere samazināt normatīvajos aktos noteikto pilnvarojumu pašvaldībām izdot saistošos noteikumus nevar būt vienīgais likuma grozījumu mērķis.
 
Piedāvātā redakcija
-