Atzinums

Projekta ID
21-TA-944
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
14.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots
Atzinuma dokumenti

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
1. Papildināt ar 24.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
Iebildums
Lūdzam izslēgt no projekta tā 1.punktu par noteikumu papildināšanu ar jaunu 24.1.6.punktu, rosinātais grozījums ir jāizdiskutē, paredzot pietiekamu laiku to apspriešanai. Turklāt nav pieļaujama situācija, ka termins “vai ēkai ir nepabeigti būvdarbi” būvju kadastrālajā uzmērīšanā un kadastrālajā vērtēšanā tiktu uzsākts lietot ar citu saturu nekā nepabeigti būvdarbi tiek izprasti būvniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos. Jo īpaši tāpēc, ka tā kā ir eksistējoša Būvniecības informācijas sistēma (BIS), tad šādu datu par būvēm, kuru būvniecība, pārbūve, rekonstrukcija, utt, ir uzsākta pēc BIS  ieviešanas, ir jānodrošina automatizētā datu apmaiņā, nevis paredzot manuālas darbības. Manuālo darbību veikšana, ja šāds datu lauks būs nepieciešams, jāparedz tikai attiecībā par ēkām, par kurām nav datu BIS.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
3. Izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
Iebildums
Lūdzam izslēgt projekta 3.punktu par noteikumu projekta 4.pielikuma izteikšanu jaunā redakcijā, jo grozījumi paredz to pašu neizdiskutēto jauno datu lauku - “vai ēkai ir nepabeigti būvdarbi”.
Piedāvātā redakcija
-